Formy rodzinnej pieczy zastępczej

Rodzina zastępcza to szansa na dom dla dziecka nie mającego z różnych p ...

09/11/2020

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą?

Rodzicielstwo zastępcze jest czasową formą pomocy dziecku. ...

10/11/2020

Jak zostać rodziną zastępczą?

Rodzina zastępcza jest tymczasową formą opieki nad dzieckiem i najlepszą form ...

11/11/2020

Prawa i obowiązki rodzin zastępczych

Głównym celem umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej jest zapewnienie mu za ...

13/11/2020

Prawa dziecka w rodzinie zastępczej

Każde dziecko, podobnie jak osoba dorosła, ma prawo do poszanowania prawa do ...

17/11/2020

Finansowanie rodzinnej opieki zastępczej

Podstawową formą pomocy finansowej jest świadczenie na pokrycie kosztów utrzy ...

13/11/2020

Bezpłatne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

...

20/08/2020