Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej w Białymstoku

Istnieje od 2008 roku

 • bierze udział w monitoringu Stowarzyszenia NASZ BOCIAN
 • jest Realizatorem programu refundacji in vitro
 • raportuje przeprowadzone zabiegi IUI i IVF w ramach European IVF Monitoring
 • zapoznał się z oczekiwaniami pacjentów spisanymi w postaci Standardów Pacjenckich
 • deklaruje stosowanie standardów terapeutycznych PTG SPiN i PTMR
 • personel Ośrodka uczestniczy w szkoleniach ESHRE i posiada certyfikaty ESHRE
 • zapewnia swoim pacjentom bezpośredni dostęp do opieki psychologicznej w ramach leczenia niepłodności
 • posiada certyfikat ISO i/lub CMJ
 • wykonuje badania/zabiegi w ramach NFZ:

Dane placówki

Nasza lokalizacja

Raport finalny 2015

 

Nazwa Ośrodka Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej
Data przeprowadzonego monitoringu 24.02.2015

Spis treści raportu:

1. Podstawowe informacje o Ośrodku
2. Opis Ośrodka
3. Strona www Ośrodka, rzetelność informacji i przejrzystość pracy Ośrodka wobec pacjenta
4. Program refundacyjny
5. Rejestracja wizyty
6. Wizyta lekarska: przebieg wizyty
7. Opieka nad mężczyzną
8. Opieka nad kobietą
9. Umowy z NFZ
10. Prawo: umowy cywilnoprawne i prawa pacjenta
11. Prawo do intymności i obecności osoby bliskiej
12. Prawo do dokumentacji medycznej
13. Osoby niepełnosprawne i ich prawo do leczenia
14. Pary nieheteroseksualne
15. opieka psychologiczna
16. Standardy w dawstwie i biorstwie gamet oraz zarodków
17. NASZE REKOMENDACJE

1. Podstawowe informacje o Ośrodku

Ośrodek przestrzega algorytmów diagnostyczno-terapeutycznych Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu oraz Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Ośrodek raportuje swoje wyniki do ESHRE oraz ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2008. Personel Ośrodka posiada członkostwo w ESHRE i  uczestniczy w szkoleniach ESHRE. Embriolodzy zatrudnieni w Ośrodku posiadają certyfikaty embriologiczne ESHRE: jedna osoba posiada certyfikat Senior Clinical Embryologist ESHRE, druga posiada certyfikat Clinical Embryologist ESHRE.  Ośrodek zadeklarował znajomość „Pacjenckich standardów w leczeniu niepłodności 2014” przygotowanych przez Stowarzyszenie NASZ BOCIAN. Ośrodek wykonuje świadczenia w ramach NFZ.

Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej należy do struktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Jest ona realizatorem Programu MZ.

Dopiero w trakcie monitoringu okazało się, że Ośrodek bardzo ściśle współpracuje z Centrum ARTemida w Białymstoku. Obydwa Ośrodki wzajemnie uzupełniają swoją ofertę, co powoduje, że w trakcie procedury in vitro pacjenci są pod opieką obu placówek w zależności od etapu leczenia, na którym się znajdują.

Centrum ARTemida zajmuje się leczeniem niepłodności w zakresie:

 • stymulacja owulacji wraz z monitorowaniem,
 • zabiegi inseminacji domacicznej - AIH, AID

Natomiast poniższe zabiegi są wykonywane w ramach Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, którego dotyczy niniejszy raport:

 • programy IVF, ICSI, TESA
 • wszystkie zabiegi i badania wymagające hospitalizacji takie jak: laparoskopia, zabiegi operacyjne niezbędne  w trakcie leczenia niepłodności,  punkcja jajników etc.

Tak więc wizyty lekarskie, badania laboratoryjne, diagnoza niepłodności i przygotowanie
do zabiegów lub procedur odbywają się w Centrum ARTemida, a do Kliniki Szpitala trafiają pacjenci na badania wymagające hospitalizacji oraz część procedury IVF: punkcję i transfer/kriotransfer.

Taki sam podział usług występuje także przy realizacji rządowego programu refundacji in vitro.
Z powodu wyżej naszkicowanej ścisłej współpracy pomiędzy tymi dwoma podmiotami, niniejszy raport należy czytać łącznie z raportem Centrum ARTemida, ponieważ niektóre etapy leczenia (diagnostyka, przygotowanie do zabiegu) są realizowane tylko w jednym z podmiotów. Zostało to każdorazowo zaznaczone w rozdziale raportu, gdzie umieściłyśmy odesłanie do raportu drugiego podmiotu. Z uwagi na tę wyjątkową sytuację monitoring  Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku został przeprowadzony w tym samym dniu, co monitoring Centrum ARTemida i część informacji jest wspólna dla obu podmiotów, część zaś rozłączna. Pod używanym w raporcie określeniem „Ośrodek” każdorazowo rozumiemy Klinikę Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Centrum ARTemida występuje w raporcie  jako „Centrum”.

2. Opis Ośrodka

Ośrodek usytuowany jest w kompleksie budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wjeżdżając przez szlabany na obszerny parking należy udać się w lewą stronę. Znajdziemy tam drzwi z szyldem „Ginekologiczno-położnicza izba przyjęć”. Należy przez nie wejść i udać się schodami na pierwsze piętro (w budynku jest winda).  Oddział jest wyremontowany, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z obserwacjami bezpośrednimi potwierdziłyśmy obecność Karty Praw Pacjenta w izbie przyjęć, jej kopię udostępniono również na oddziale Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej.

Sytuacja badawcza:

Monitoring Ośrodka został przeprowadzony w tym samym dniu co monitoring Centrum ARTemida. Pacjentki, z którymi rozmawiano, były pacjentkami leczącymi się w obu placówkach jednocześnie: w części diagnostycznej korzystały z usług Centrum ARTemida, w części zabiegowej korzystały z usług Ośrodka. Monitoring odbywał się w godzinach wieczornych w regularnym dniu pracy Ośrodka.

3. Strona www Ośrodka, rzetelność informacji i przejrzystość pracy Ośrodka wobec pacjenta

Strona WWW:
Ośrodek posiada stronę WWW, jednak jest ona bardzo ogólna i zawiera bardzo skrótowe informacje dotyczące oferty Ośrodka. Na stronie można w zasadzie uzyskać dane teleadresowe Ośrodka, poznać spis pracującej kadry (lekarze, embriolodzy, położne), uzyskać  informację o działalności dydaktycznej Ośrodka i stosowanych przez Ośrodek technikach badawczych. Poza wyżej wymienionymi pacjent może również przeczytać, jaki jest profil działalności klinicznej Ośrodka:


„Profil działalności klinicznej

diagnostyka schorzeń endokrynologicznych

diagnostyka i leczenie niepłodności

laparoskopia i histeroskopia

operacyjne leczenie schorzeń ginekologicznych

diagnostyka prenatalna”
 
Brakuje jednak opisu procedur i badań (np. na czym polega diagnostyka schorzeń endokrynologicznych), o których informacja byłaby zapewne wartościowa dla pacjentów. Co istotne, na stronie nie ma informacji o wykonywaniu świadczeń w ramach rządowego programu refundacji in vitro, znajduje się natomiast cennik świadczeń dla pacjentów, którzy nie korzystają z programu refundacyjnego. Brakuje analogicznej informacji odnośnie innych procedur i zabiegów (np. wyceny laparoskopii), w tym informacji o tym, czy szpital oferuje to świadczenie również pacjentom nieubezpieczonym i jaki jest wówczas koszt świadczeń.

Dokładny opis procedur wspomaganego rozrodu (włącznie ze sposobem przygotowania się do nich, przebiegiem, ewentualnymi powikłaniami) znajduje się na stronie współpracującego Centrum ARTemida. Jednakże na stronie stronie Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej nie umieszczono odnośnika  do strony www Centrum ARTemida, zaś dostępne na klinicznej stronie rozszerzenie sugerujące, że szersze informacje umieszczono na innej podstronie („więcej...”) odsyła do strony, która nie może zostać znaleziona (prawdopodobnie nie istnieje już w zasobach Internetu).

Być może najistotniejszym minusem z punktu widzenia pacjentów jest brak informacji o współpracy Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej z Centrum ARTemida. Ponieważ Ośrodki te działają wspólnie i wspólnie prowadzą pacjentów, taka informacja wydaje się być niezbędna.

Jeśli idzie o linię dyżurną dla pacjentów:

Ośrodek nie prowadzi takiej linii, pacjenci mają dostęp do całodobowych świadczeń w ramach SORu, mogą również udać się na izbę przyjęć lub skontaktować z lekarzem prowadzącym, jeśli udostępnił im swój prywatny numer telefonu. Pacjenci, z którymi rozmawialiśmy, deklarowali otrzymanie takiego numeru kontaktowego.

Jeśli idzie o materiały informacyjne dostępne w Ośrodku:

Ośrodek nie dystrybuuje żadnych materiałów informacyjnych wśród pacjentów. Jednakże w wywiadach pacjenci zgodnie podawali, że informacji o poszczególnych etapach leczenia udzielał im lekarz, w sposób zrozumiały i wyczerpujący. Pacjenci mogli zadawać pytania i upewniać się, czy dobrze zrozumieli proponowane postępowanie.

Jeśli idzie o politykę informacji o kosztach leczenia w Ośrodku: 

Cennik znajduje się na stronie www w postaci linku do wyceny świadczeń. Cennik dotyczący badania nasienia znajduje się także na tablicy obok wejścia do pokoju oddawania nasienia. Znajdują się tam również Karta Praw Pacjenta i Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Jeśli idzie o politykę informacyjną Ośrodka o skuteczności zabiegów:

Jeśli chodzi o statystyki leczenia, to Ośrodek nie podaje żadnych danych. Ponieważ współpracuje z Centrum ARTemida na zasadach opisanych powyżej uznać należy, że prawdopodobnie statystyki podawane przez Centrum są jednocześnie tymi, które odnoszą się do Ośrodka (są wspólnym „dziełem” obu współpracujących ze sobą podmiotów). Informacje na ten temat zostały opisane w raporcie Centrum ARTemida.

Jeśli idzie o politykę SET (transfer pojedynczego zarodka) w Ośrodku:

Odnoszące się do tej kwestii spostrzeżenia oraz informacje zostały opisane w raporcie Centrum ARTemida.

4. Program refundacyjny

Na stronie głównej Ośrodka brak jest informacji o tym, że Szpital jest realizatorem Programu MZ. Informacji takiej nie ma również na stronie Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej.

Pacjentki mogą uzyskać taką informację dopiero wchodząc na izbę przyjęć ginekologiczno-położniczą, gdzie jest umieszczona odpowiednia tabliczka informacyjna. Rejestracja izby przyjęć jest miejscem, w którym pacjentki muszą się zarejestrować przed trafieniem na oddział, więc należy przyjąć, iż każda trafiająca do Ośrodka pacjentka będzie miała okazję zapoznać się z tabliczką informacyjną. Nie rozwiązuje to jednak braku informacji dla szerszej grupy pacjentów, którzy nie przyjdą osobiście do Ośrodka, a będą chcieli pozyskać wiedzę o ofercie Ośrodka jedynie z jego strony internetowej. Nie wszyscy z naszych rozmówców - pacjentów korzystali z programu rządowego, wszyscy jednak deklarowali, że byli traktowani jednakowo niezależnie od tego, czy w danym cyklu leczenia korzystali z programu rządowego, czy z cykli pełnopłatnych.

5. Rejestracja wizyty

Rejestracja znajduje się bezpośrednio przy wejściu do Ośrodka, jest zawsze obsługiwana przez co najmniej dwie osoby. Jest to rejestracja ogólna dla izby przyjęć ginekologiczno-położniczej. W poczekalni znajduje się kilka pojedynczych krzeseł, całe pomieszczenie jest stosunkowo duże.

W rejestracji/poczekalni nie udostępniono jakichkolwiek materiałów związanych z tematyką niepłodności. Jak wspomniano wcześniej, umieszczono natomiast tabliczkę informującą, że Ośrodek jest realizatorem programu rządowego.

Z uwagi na przyjęty w Ośrodku system zapisów na wizyty nie występują w nim opóźnienia, pacjentki stawiają się w rejestracji na wyznaczoną godzinę i są od ręki rejestrowane oraz kierowane na oddział do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej. Tam zajmują się nimi położne i  przygotowują do zabiegów.

Pacjenci nie dokonują żadnych płatności w Ośrodku. Pacjenci przechodzący procedurę w ramach programu rządowego nie ponoszą kosztów związanych z leczeniem, zaś pacjenci kierowani na zabiegi laparoskopii i HSG mają je wykonywane w ramach umowy Ośrodka z NFZ. Natomiast Pacjenci przechodzący procedurę IVF „komercyjnie” dokonują płatności w Centrum ARTemida, pokazując w Ośrodku jedynie dowód wpłaty.

6. Wizyta lekarska: przebieg wizyty

Z uwagi na charakter udzielanych świadczeń nie można w przypadku tego Ośrodka mówić o typowych wizytach. Pacjentki do Ośrodka zgłaszają się już na zabiegi.

Lekarze według deklaracji pacjentów są: „zawsze komunikatywni, posługują się zrozumiałym językiem”, „poświęcają pacjentom wystarczającą ilość czasu”.  Zaletą współpracy pomiędzy dwoma Ośrodkami jest to, że pacjenci przechodzą cały proces leczenia u tych samych lekarzy (lekarze – wpólnicy Centrum ARTemida są również pracownikami Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej), co pacjenci podkreślali i doceniali w wywiadach.  Pacjenci deklarowali także, iż dodatkowo mieli wsparcie ze strony innych niż lekarze prowadzący pracowników Ośrodka– położnych czy embriologów.

7. Opieka nad mężczyzną

Ośrodek dysponuje jednym pomieszczeniem do oddawania nasienia. Jest ono umiejscowione w wyodrębnionej części szpitala (na innym piętrze -w przyziemiu/piwnicy), oddalonej od oddziału, na którym przebywają Pacjentki.  Pacjenci do pokoju oddawania nasienia zaprowadzani są przez położną lub pracownika laboratorium. W części szpitala, w której umiejscowiono pokój, znajdują się również laboratoria współpracującej z Ośrodkiem Polskiej Akademii Nauk oraz sekretariat Ośrodka. Sam pokój, w pierwszym naszym odczuciu, przypomina bardziej “pokój-składzik”: na ścianach znajdują się kafelki, jest jeden fotel i kilka egzemplarzy gazet erotycznych, telewizor z możliwością odtwarzania filmów wideo  (lekarz zapytany o to, czy w ogóle pacjenci z tego telewizora korzystają uznał, że chyba nie). Obok pokoju mieści się toaleta, zaś w samym pokoju znajduje się wyłącznie umywalka.

Pacjent oddaje pojemnik z nasieniem pracownikowi Ośrodka, który czeka w pobliżu (nie pod samymi drzwiami) i to on bezpośrednio zanosi go do laboratorium.

Pomimo niezbyt ciekawego wizualnie umiejscowienia pokoju do oddawania nasienia,  pacjenci zdają się mieć dzięki temu zapewnioną intymność: nikt nie obserwuje ich jak wchodzą do pokoju, ponieważ nie znajdą się tam żadne postronne osoby. Pacjenci pytani o ich odczucia odnośnie zachowania intymności czy braku skrępowania,  uznali, że wszystko odbywało się zawsze poprawnie i nawet sam wygląd pokoju nie powodował ich dyskomfortu.

8. Opieka nad kobietą

Jak wspomniano, w Ośrodku nie odbywają się typowe wizyty ginekologiczne, więc opisanie schematu wizyty nie jest możliwe. Opisowi poddano natomiast przebieg zabiegów w relacji pacjentów i stan pomieszczenia pielęgnacyjnego dla pacjentek po zabiegach.

Zgodnie z deklaracją lekarza stosowaną przez niego praktyką jest informowanie pacjentki o czynnościach podejmowanych w trakcie zabiegu (o ile nie odbywa się on w znieczuleniu ogólnym) i pacjentki również potwierdziły ten fakt. Ośrodek zapewnia jednorazową odzież i obuwie zabiegowe pacjentkom, które przygotowują się do zabiegów inwazyjnych (punkcja, laparoskopia). Pacjentki mogą także pozostać we własnej odzieży (koszula nocna) i często się na to decydują.

Ośrodek posiada dwa pomieszczenia pielęgnacyjne dla pacjentek przewiezionych bezpośrednio z sali zabiegowej. Pacjentki przebywają w nich około dwóch godzin. W pomieszczeniu pielęgnacyjnym pacjentki wybudzają się ze znieczulenia ogólnego oraz odpoczywają po zabiegu.  W każdym pokoju są dwa łóżka i fotele dla osób towarzyszących, znajduje się w nich również umywalka. Pomieszczenia pielęgnacyjne pełnią także rolę przebieralni przed zabiegiem,  tutaj też pacjentki pozostawiają swoje prywatne rzeczy. Osobna sala czteroosobowa jest przeznaczona dla pacjentek po zabiegach laparoskopii. Według deklaracji pacjentek personel czuwał nad ich stanem, pacjentki przekazywały także, iż w pomieszczeniu pielęgnacyjnym nie miały dostępu do wody pitnej, mogły ją jednak zakupić na oddziale. Dla pacjentek przebywających na oddziale udostępniono łazienkę wyposażoną w bidet. Jest to łazienka umiejscowiona poza salami wypoczynkowymi i pacjentka chcąca z niej skorzystać musi przejść przez korytarz.  Stan czystości łazienki w dniu monitoringu był bez zarzutu. Pracownicy Ośrodka informują pacjentki o możliwości obecności partnera/rki/osoby bliskiej podczas transferu oraz w pokoju pielęgnacyjnym po zabiegach. Potwierdzili to pacjenci, z którymi rozmawiałyśmy.

9. Umowy z NFZ

Zabiegi u pacjentek ubezpieczonych są wykonywane w ramach świadczeń Funduszowych. Wiadomo jednak, że leczenie niepłodności w pewnej części nie podlega finansowaniu z NFZ, więc przydałaby się uściślająca informacja, co Ośrodek oferuje swoim pacjentom w ramach kontraktu z NFZ (np. laparoskopia czy HSG), a co jest oferowane odpłatnie.  Znajdujący się na stronie Ośrodka cennik określa koszt procedury zapłodnienia pozaustrojowego, jednak nie ma w nim informacji o wycenie np. laparoskopii dla pacjentek nieubezpieczonych.  Na stronie Centrum ARTemida znajduje się informacja, że pacjentki ubezpieczone mają badania wykonywane w ramach NFZ:

“Lekarze naszego Centrum kierują pacjentki do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej lub Kliniki Ginekologii Operacyjnej USK w Białymstoku.”

10. Prawo: umowy cywilnoprawne i prawa pacjenta

Ośrodek nie zawiera z pacjentami żadnych umów ani zgód. Wszystkie dokumenty pacjenci podpisują w Ośrodku współpracującym – Centrum ARTemida. W związku z powyższym analiza i opis dokumentacji został umieszczony w raporcie monitoringowym Centrum ARTemida.

11. Prawo do intymności i obecności osoby bliskiej

Pacjenci, z którymi rozmawiałyśmy nie mieli zastrzeżeń do poszanowania ich prawa do intymności. Wg deklaracji rozmówców - w tym lekarza pracującego zarówno w Ośrodku, jak i w Centrum ARTemida, pacjenci mają prawo do obecności osoby bliskiej w trakcie wizyty i zabiegów bez użycia znieczulenia ogólnego. Podczas rozmowy lekarz podkreślał, że on sam zaleca pacjentkom, aby podczas wizyty towarzyszyła im osoba bliska czyli mąż lub partner lub inna osoba wskazana przez pacjentkę.

Personel również zgodnie podkreślał (zgodzili się z tymi opiniami pacjenci), że nie ma przeciwwskazań do obecności osoby bliskiej podczas inseminacji czy transferu. Jedynie podczas punkcji, laparoskopii, histeroskopii czy HSG nie ma możliwości towarzyszenia osoby bliskiej, mogą one być jednak obecne w pokoju pielęgnacyjnym bez żadnych ograniczeń.

Pytałyśmy także personel oraz pacjentów o praktykę umożliwiania obecności partnerki w pokoju do oddawania nasienia. Nie jest to praktykowane w Ośrodku z powodów technicznych: przyjęto, iż partner oddaje nasienie w czasie, w którym pacjentka przechodzi punkcję lub jest bezpośrednio po punkcji, więc przebywa ona w pomieszczeniu pielęgnacyjnym i nie ma możliwości towarzyszenia partnerowi w pokoju do oddawania nasienia. Wszyscy nasi rozmówcy zgodnie potwierdzili, iż takie postępowanie zostało przyjęte. Natomiast jeśli nasienie ma być pozyskane do badania, personel deklaruje zapewnienie parze możliwości wspólnego przebywania w pokoju do oddawania nasienia, o ile pacjenci mają takie życzenie. Żaden z naszych rozmówców – pacjentów nie badał nasienia bezpośrednio w Ośrodku, więc nie mogliśmy uzyskać potwierdzenia stosowania tej praktyki. Wszyscy pacjenci badali nasienie w Centrum ARTemida, a z pokoju w Ośrodku korzystali dla celów pozyskania nasienia do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, bezpośrednio po punkcji ich partnerek.

12. Prawo do dokumentacji medycznej

W Ośrodku przechowywana jest dokumentacja medyczna związana z częścią procedury IVF – punkcją, hodowlą komórkową, zapłodnieniem, transferem i mrożeniem zarodków. Nie ma konieczności występowania z prośbą o jej udostępnianie, ponieważ pacjenci otrzymują kserokopię wszystkich dokumentów ze szpitala w momencie zakończenia procedury (wypis z informacją o prowadzonej stymulacji, przebiegu punkcji, hodowli zarodków, przebiegu transferu i ewentualnym mrożeniu zarodków). Taką praktykę potwierdzili wszyscy pacjenci, z którymi rozmawiałyśmy.

Wszystkie pozostałe dokumenty związane z wizytami, badaniami i stymulacją przechowywane są w Centrum ARTemida w wersji elektronicznej.

13. Osoby niepełnosprawne i ich prawo do leczenia

  Wydaje się, iż Ośrodek jest przystosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdują się w nim szerokie wejścia,  brak progów i schodków, zaś dostęp do wyższych kondygnacji Ośrodka zapewnia winda.  W gabinecie znajduje się również obniżany fotel ginekologiczny. Na parkingu przed szpitalem wydzielono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

14. Pary nieheteroseksualne

Monitoring odbywał się w lutym 2015 roku, kiedy nie obowiązywała jeszcze Ustawa o leczeniu niepłodności  uniemożliwiająca parom jednopłciowym i kobietom samotnym korzystanie z prawa do leczenia niepłodności W związku z powyższym obserwacji monitoringowej poddano również sytuację obu tych grup oraz ich dostęp do leczenia i sposób traktowania tej kwestii przez każdy z Ośrodków. Włączamy tę część do raportu pomimo zmiany prawa, jaka nastąpiła w trakcie projektu, uważając mimo wszystko te obserwacje za cenne dla pacjentów i uzupełniające obraz funkcjonowania Ośrodka.

Ośrodek deklaruje, że traktuje pacjentów w sposób wolny od wszelkiej dyskryminacji. Pracownicy Ośrodka w rozmowach z nami przekazali, że pacjentom podczas pobytu na oddziale i w trakcie wybranych zabiegów może towarzyszyć właściwie każda wskazana osoba, w tym osoba tej samej płci. Personel nie analizuje, kto jest osobą bliską. Nie miałyśmy możliwości zweryfikowania tych deklaracji ponieważ żaden z naszych rozmówców (pacjentów) nie znajdował się w sytuacji, która mogła prowadzić do dyskryminacji.

15. Opieka psychologiczna

 
Ośrodek nie zatrudnia bezpośrednio psychologa na oddziale. Pacjenci, którzy przechodzą całą procedurę, szczególnie związaną z dawstwem lub biorstwem, mają możliwość konsultacji psychologicznych w Ośrodku współpracującym,w Centrum ARTemida.  Lekarze w Centrum standardowo kierują na konsultacje psychologiczne pacjentów korzystających z nasienia dawcy i/lub adopcji komórki jajowej lub zarodków. Konsultacje te są płatne.

Z uwagi na charakter współpracy pomiędzy dwoma placówkami nie ma konieczności, aby Ośrodek w Białymstoku zatrudniał psychologa na stałe. Dobrą praktyką jednak byłaby możliwość skorzystania z pomocy psychologa zatrudnionego po prostu w Szpitalu, dochodzącego z innego oddziału, który będzie mógł służyć wsparciem pacjentom w nagłych, kryzysowych sytuacjach (np. nieudana punkcja, brak możliwości transferu, brak plemników w nasieniu partnera bezpośrednio po punkcji i konieczność podjęcia decyzji etc.)

16. Standardy w dawstwie i biorstwie gamet oraz zarodków

Ośrodek nie prowadzi bezpośrednio procedur związanych z dawstwem lub biorstwem. Jeśli pacjentki podchodzą do in vitro z komórką dawczyni lub z nasieniem dawcy cała procedura przygotowawcza przeprowadzana jest w Centrum ARTemida. W związku z tym realizację standardów w dawstwie i biorstwie gamet oraz zarodków opisano w raporcie monitoringowym Centrum ARTemida.

17. NASZE REKOMENDACJE

Zamieszczamy nasze rekomendacje w dwóch osobnych działach: dobrych praktyk oraz rekomendacji

Dobre praktyki:

 1. Podział i zarazem współpraca dwóch ośrodków, tj. Centrum ARTemida i Szpitala może sprawiać wrażenie niejasnej i skomplikowanej, jednak w praktyce pacjentów okazuje się działać bardzo sprawnie. Wszyscy pacjenci byli bardzo dobrze zorientowani, który element leczenia nastąpi w jednym bądź w drugim Ośrodku, kto go poprowadzi i na jakich warunkach. Zachowanie komfortu z pewnością bardzo ułatwiał fakt, iż lekarze opiekujący się pacjentkami są zatrudnieni w obu miejscach, więc pacjenci mają poczucie płynności  i stałości ich opieki.

Rekomendacje:

 1. Sugerujemy aktualizację strony WWW Ośrodka w zakresie dodania informacji o ścisłej współpracy z Centrum ARTemida oraz informacji o  byciu Realizatorem programu refundacji in vitro. Ponadto proponujemy uzupełnić stronę o ofertę Ośrodka wraz z wyszczególnieniem odpłatności za świadczenia dla pacjentów nieubezpieczonych, albo też umieścić wszystkie ważne informacje na działającej i aktywnej podstronie, ewentualnie umieścić przekierowanie do strony Centrum ARTemida;
 2. Zachęcamy do poprawienia warunków w pokoju do oddawania nasienia. W trakcie monitoringu w tej części szpitala odbywał się remont, więc przyjmujemy, iż w momencie oddawania raportu kwestia ta mogła już zostać rozwiązana;
 3. Warto zapewnić pacjentkom przebywającym na oddziale dostęp do opieki psychologicznej w ramach ogólnej opieki, którą zapewne szpital przewiduje dla pacjentek oddziałów ginekologicznych. Wiele kwestii mogących rodzić potencjalne problemy odbywa się w bliskości czasowej punkcji i innych zabiegów, przez co niemożliwe będzie odesłanie pacjenta do psychologa poza Ośrodkiem (klasycznym przykładem może być brak uzyskania plemników w nasieniu, podczas gdy od pacjentki pobrano już komórki jajowe. Wówczas para musi podjąć decyzję, czy przystąpić do mrożenia komórek, czy skorzystać z nasienia dawcy, a są to decyzje psychologicznie obciążające, których skutki mogą być długoterminowe);
 4. Zachęcamy do udostępnienia pacjentom drukowanych materiałów informacyjnych, zarówno w przestrzeni poczekalni, jak również na oddziale. Warto byłoby wzbogacić poczekalnię i oddział o materiały, czasopisma i książki z zakresu leczenia niepłodności (np. Chcemy być rodzicami, z książek – poradniki adresowane do osób niepłodnych, np. „Zajść w ciążę” Piotra Pierzyńskiego, „Nadzieja na nowe życie. Poradnik dla marzących o dziecku” Agnieszki Doboszyńskiej i in., „Drogi ku płodności”, wyd. zbiorowe i inne), ale również publikacje dotyczące adopcji, dawstwa i biorstwa gamet i zarodków (np. bezpłatne poradniki „Powiedzieć i Rozmawiać” Stowarzyszenia NASZ BOCIAN). Lista publikacji, którą warto uwzględnić na stronie WWW dla pacjentów:

Poradniki:

Zajść w ciążę. Przewodnik dla par, Piotr Pierzyński, Wydawnictwo CMR
Jak szybko zajść w ciążę, Christopher Wiliams, Wydawnictwo Purana
Niepłodność. Pomoc medyczna i psychologiczna, Bogna Pawelec, Wojciech Pabian, Wydawnictwo Słowa Smak
Opowieści terapeutyczne o niepłodności, Bogda Pawelec, Wydawnictwo Feeria
Drogi ku płodności, wszystko o leczeniu, diagnostyce i metodach wsparcia w niepłodności, pod red. Zacharek, Wydawnictwo Zacharek Dom Wydawniczy
Kiedy dziecko każe na siebie czekać, Marie Mornet, Michel Mornet, Wydawnictwo Esprit
 

Publikacje popularnonaukowe i beletrystyka:

Doświadczenie In Vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej, autorzy: Magdalena Radkowska-Walkowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Płodność. Powrót do źródeł, Małgorzata Zimoń, Marcin Zimoń, Wydawnictwo Inspiracje
O śmierci, seksie i metodzie in vitro, Zdzisława Piątek, Wydawnictwo Universitas
Dzieci z chmur. Opowieść o adopcji i macierzyństwie, Justyna Bigos, Beata Mozer, Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Dawanie życia. Problemy wspomagania rozrodu człowieka, pod red. Janusza Gadzinowskiego, Janusza Wiśniewskiego i Leszka Pawelczyka, Wydawnictwo Filozofia i Logika
Dziecko ze szkła. In vitro – moja droga do szczęścia, Dagmara Weinkiper-Halsing, Wydawnictwo E-media
Niepłodność, Seli Emre, Wydawnictwo Urban & Partner
Niepłodność. Szkoła przetrwania, Judith C. Daniluk, Wydawnictwo Sensus
Płodność, niepłodność, bezpłodność, Kaye Philippa, Wydawnictwo PZWL
 

Publikacje naukowe:

Niepłodność i rozród wspomagany, pod red. Jerzego Radwana i Sławomira Wołczyńskiego, Wydawnictwo Termedia
Algorytmy diagnostyczno-lecznicze w niepłodności, pod red. Sławomira Wołczyńskiego i Michała Radwana, Instytut Medycyny Pracy
Niepłodność. Zagadnienie interdyscyplinarne, pod red. Emilii Lichtenberg-Kokoszki, Oficyna Wydawnicza IMPULS
 

No submissions available.
Zaloguj się aby wypełnić ankietę.