urlop macierzyński drugi raz na to samo dziecko

Na pytania naszych użytkowników odpowiada Pani Dorota Dominik - pedagog. Przez wiele lat Dyrektor Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Rzeszowie (publicznego).
Ośrodek diagnozuje, szkoli i wspiera przyszłych rodziców. Pomaga także kobietom w ciąży.

Moderator: Osoby zatwierdzające - adopcja

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
asiula82
Posty: 153
Rejestracja: 11 sty 2009 01:00

urlop macierzyński drugi raz na to samo dziecko

Post autor: asiula82 »

Witam!

Zostaliśmy RA dla dziecka urodzonego w maju 2011r. Wcześniej byliśmy RZ i na tej podstawie byłam na urlopie macierzyńskim. Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Czy mogę starać się o urlop macierzyński z racji adopcji dziecka? Oczywiście chodzi o to samo dziecko, ale o zmienionym nazwisku.
1.02.2013 - Córeczka adopcyjna :)


Bez wiary potykamy się o źdźbło słomy, z wiarą przenosimy góry.

OAO Rzeszów
Ekspert Bociana
Ekspert Bociana
Posty: 1984
Rejestracja: 14 cze 2002 00:00

Re: urlop macierzyński drugi raz na to samo dziecko

Post autor: OAO Rzeszów »

Szanowna Pani,
pojęcia nie mam - ale może ktoś z niezawodnych forumowiczów miał podobne doświadczenie ? Pozdrawiam, D.Dominik

Awatar użytkownika
malakruchosc
Posty: 43
Rejestracja: 23 maja 2007 00:00

Re: urlop macierzyński drugi raz na to samo dziecko

Post autor: malakruchosc »

Jestem ciekawa, może jednak coś już wiadomo, jak to jest w podobnej sytuacji ?

Awatar użytkownika
bordo
Posty: 1217
Rejestracja: 07 wrz 2006 00:00

Re: urlop macierzyński drugi raz na to samo dziecko

Post autor: bordo »

Witam - mam taką samą sytuację - z 2 lata temu rozmawiałam na ten temat z kilkoma prawnikami i wszyscy głośno powiedzieli,: "NIE" :-(. Gdzieś mam opinie prawnika proszę o to ona:

W styczniu 2008r. otrzymaliśmy z mężem pieczę nad dzieckiem wtedy 3.5 letnim do rodziny zastępczej. Od razu otrzymałam urlop macierzyński na podstawie Postanowienia o pieczy do rodziny zastępczej. Później zostaliśmy niespokrewnioną rodziną zastępczą, zostałam opiekunem prawnym. W chwili obecnej uregulowała się sytuacja prawna chłopca i chcemy go przysposobić . W związku z tą sytuacją mam pytanie czy tym razem na adopcję mogę skorzystać z prawa do urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego . W Kodeksie nie ma zwrotów " albo - lub " - pisze : - podczas złożenia wniosku o zostanie rodziną zastępczą - podczas złożenia wniosku o przysposobienie. W ZUS-ie powiedzieli , że 2 razy na to samo dziecko się nie należy ( i ich rozumiem, że tak powiedzieli ), pisałam do Ministerstwa ale od nich nie dostałam odpowiedzi ( widocznie sami nie wiedzieli co odpisać ). Synek we wrześniu skończy 7 lat i szkoda byłoby mi stracić czas, który mogłabym jeszcze spędzić z nim i młodszą od niego także adoptowaną córą . Moja praca pochłania mi bardzo dużo tak cennego czasu, którego brakuje dla maluchów. Jeżeli się należy to na jakiej podstawie ? Czy prosić Sędzinę o Postanowienie o pieczy nad dzieckiem do adopcji od dnia złożenie wniosku o pełną adopcję ? ( dziecko już z nami przebywa od ponad 3 lat ). Dziwi mnie bardzo ta sprawa bo dajmy takie sytuacje - np. : 1 - powiedzmy, że nie możemy synka adoptować i oddajemy go do adopcji innej rodzinie i mowa matka otrzymuje bez problemu w/w urlop. 2 - dziecko przechodzi przez kilka rodzin zastępczych i w tej sytuacji każda z matek także ten urlop na niego otrzymuje. 3 - na wniosku o pieczy nie ma obowiązku podawać danych dziecka - podaje się tylko datę urodzenia dziecka - więc skąd ZUS ma wiedzieć , że chodzi o to samo dziecko - tym bardziej, że po pełnej adopcji wszystkie dane dziecka są nowe - włącznie z peselem 4 - urlop na adopcję otrzymuję w 1 zakładzie pracy , później zmieniam pracę i w 2 zakładzie nic nie wiedzą o 1 urlopie i otrzymuję go bez problemów . Ja pracuję od 16 lat w jednym zakładzie i dlatego wolę mieć 100% pewność czy mi się należy czy nie, na jakich zasadach i podstawach .
Odpowiedź:
Niniejsza opinia prawna zawiera analizę powyższego stanu faktycznego oraz odpowiedź na zadane pytanie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 t.j., ze zm. dalej k.p.) oraz innych wymienionych aktów prawnych. Urlop macierzyński jest jednym z instrumentów, dzięki którym państwo stara się zapewnić bezpieczeństwo pracownikom decydującym się na posiadanie dzieci (urlop macierzyński przysługuje nie tylko kobietom, ale w ograniczonym zakresie mogą skorzystać z niego również mężczyźni). Oprócz kobiet, które urodziły dziecko oraz pracownika - ojca wychowującego dziecko, z urlopu macierzyńskiego mogą skorzystać również pracownicy, którzy przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza. Przez przysposobienie powstaje pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jaki istnieje między rodzicami a dziećmi. Przysposobiony uzyskuje prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa wobec krewnych przysposabiającego. Natomiast z drugiej strony ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa wobec jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego. Skutki wynikające z przysposobienia rozciągają się również na zstępnych przysposobionego - art. 121 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W ramach rodziny zastępczej rodzic - pracownik nie sprawuje władzy rodzicielskiej, a jedynie zastępuje rodziców w sprawowaniu faktycznej opieki, w sytuacji, gdy opieka na dzieckiem nie może być stale lub czasowo sprawowana przez rodziców. W związku z powyższym urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego udzielany jest w okolicznościach: - przysposobienia: przyjęcie dziecka na wychowanie i złożenie w sądzie opiekuńczym wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka; - przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, niespokrewnionej): orzeczenie sądu, przy czym przy umieszczeniu kolejnego dziecka w istniejącej już rodzinie zastępczej sąd zasięga opinii powiatowego centrum pomocy rodzinie

3 właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej, umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej może nastąpić na podstawie umowy cywilnoprawnej w przypadku pilnej konieczności zapewnienia dziecku opieki zastępczej - art. 72 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1362). Istotnie zasadniczą kwestią do rozstrzygnięcia jest wyjaśnienie , czy poprzez użycie spójnika lub w treści przepisu art. 183 § 1 k.p. ustawodawca umożliwił wystąpienie o urlop na prawach urlopu macierzyńskiego zarówno w wypadku przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej jak również na wypadek przysposobienia. Wyjaśniamy, że zgodnie z przyjętymi regułami wykładni językowej spójnik lub oznacza alternatywę łączną, która nie wyklucza realizacji obu jej wariantów. Prowadziłoby to do wniosku, że ustawodawca przewidział sytuację, w której urlop przysługuje w obu wymienionych w przepisie sytuacjach. Jednakże wskazujemy, że już w niektórych znaczących komentarzach pojawiają się sformułowania gdzie w miejsce spójnika lub użytego w przepisach, pojawia się albo – znamię alternatywy rozłącznej, która z kolei wyklucza jednoczesną realizację obu jej wariantów. W tym wypadku nie jest możliwe ubieganie się o urlop na prawach urlopu macierzyńskiego w obu przypadkach przewidzianych przez art. 183 § 1 k.p. Dla przykładu w swoim komentarzu 1 Józef Iwulski stwierdza, że: „(…) regulacja powyższa dotyczy sytuacji, gdy pracownik i pracownica wspólnie przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili z wnioskiem o przysposobienie (pełne lub niepełne) albo
[podkreślenie Zespół Prawników] przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem". Jest to więc wykładnia niejako contra legem, a więc przeciwko treści przepisu. Powstaje pytania czy jest to interpretacja uzasadniona. Wskazujemy, że jeżeli przy wykorzystaniu językowych dyrektyw wykładni można z jednego lub kilku przepisów wyprowadzić normę bądź normy postępowania, które nie są ze sobą sprzeczne, to odwoływanie się do innych pozajęzykowych dyrektyw wykładni jest zbędne albo wręcz niedopuszczalne. Możemy bowiem mieć do czynienia z naruszeniem konstytucyjnej dyrektywy państwa prawnego - zasady clara non sunt interpretanda. Natomiast jeżeli przy zastosowaniu językowych dyrektyw wykładni otrzymujemy normy postępowania które są ze sobą sprzeczne, lub wynik interpretacji nie jest dostatecznie jasny wówczas należy odwołać się do
1 Iwulski Józef, Sanetra Walerian, Komentarz do Kodeksu pracy, Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I).

4 pozajęzykowych dyrektyw wykładni. Zasadniczo należy wziąć pod uwagę dwa warianty wykładni pozajęzykowej: a) wykładnia celowościowa, która jest dokonywana przy założeniu, że tekst prawny to środek , za pomocą którego ustawodawca chce osiągnąć określonego rodzaju skutki w rzeczywistości społecznej. Wykładnia ta polega na ustaleniu co jest celem interpretowanego tekstu prawne go oraz ustalenie związku zachodzącego pomiędzy tym celem a jednym z alternatywnych znaczeń tekstu – w tym odniesieniu należy zwrócić uwagę na zwyczajowo wykładane w regulacjach unijnych cele danych aktów prawnych – być może okażą się pomocne w przedmiotowym problemie. b) wykładnia systemowa, która polega na ustaleniu znaczenia przepisów ze względu na usytuowanie interpretowanego aktu normatywnego w systemie prawnym. Dyrektywy wykładni systemowej zmierzają do uzyskania wewnętrznej spójności systemu wyinterpretowanych z tekstu prawnego norm. W związku z powyższym należy przeanalizować jakie było zamierzenie prawodawcy uchwalającego przedmiotowe regulacje. Przepis art. 183 § 1 k.p. wprowadzony został w takim kształcie na mocy kolejnych nowelizacji z lat 2010, 2009 oraz 2006. Tezy z uzasadnień poselskiego i rządowego projektu powyższych zmiany 2 nie dają podstaw do interpretacji przyjmującej możliwość łącznego wystąpienia o urlop macierzyński zarówno w sytuacji przysposobienia jak również przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Wskazujemy, że celem wszystkich regulacji art. 183 § 1 k.p. jest zrównanie uprawnień w zakresie świadczeń związanych z rodzicielstwem rodzin biologicznych z rodzinami adopcyjnymi oraz zastępczymi. Stwierdzenie, że rodzinie niebiologicznej przysługiwałby urlop macierzyński w stosunku do tego samego dziecka dwukrotnie, byłoby z kolei nieuzasadnionym uprzywilejowaniem tychże rodzin. Dlatego też, w świetle powyższych wywodów, stanowiska doktryny oraz informacji, które również potwierdziliśmy w ZUS-ie (stanowisko to nie zostało jednak w sposób przekonywujący uzasadnione), uznajemy, że nie przysługuje Pani urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego w związku z przysposobieniem dziecka wcześniej przyjętego na wychowanie. Podstawowym odniesieniem w konstrukcji uprawnień rodzin adopcyjnych i zastępczych winny być uprawnienia rodziców biologicznych, które dają prawo do urlopu macierzyńskiego jednokrotnie w stosunku do jednego dziecka (danej matce, względnie ojcu). Dlatego też nie stoi na przeszkodzie naszej konkluzji, że istotnie z urlopu w stosunku do tego samego dziecka mogą korzystać różni rodzice

5 (np. w razie wielokrotnej adopcji). Sugerowalibyśmy również nie kierować okolicznością z jakich źródeł ZUS może dowiedzieć się o tym czy wcześniej urlop byłby udzielany (i wypłacany zasiłek) a kierować się obowiązującymi przepisami. Ryzykujecie bowiem Państwo zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Pozdrawiam- mam nadzieję, że pomogłam.
[url=http://zpo.ath.cx/zp/i.php?ik=502][img]http://zpo.ath.cx/b/502.png[/img][/url]
Viki i Mati -:)))

Awatar użytkownika
goska76
Posty: 1172
Rejestracja: 31 sty 2010 01:00

Urlop macierzyński po zaadoptowaniu dziecka

Post autor: goska76 »

Witam, obecnie jesteśmy Rodziną Zastępczą dla 4 miesięcznego dziecka,obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim do marca 2015.W styczniu rusza sprawa adopcyjna. I teraz mam pytanie, czy urlop macierzyński kontynuuje dalej czy znowu liczy mi się od nowa już na mojego syna?
II.2010 - ISCI :(
V.2010 - ISCI :(
XII.2012 pierwszy naturalsik
I.2013 - 5 tydz.utrata ciąży :(
28.XI startujemy z programem "Bocian"
10.XII punkcja
13.XII transfer jednego zarodka 10B, brak mrozaczków
beta negatywna :(
Filipek

OAO Rzeszów
Ekspert Bociana
Ekspert Bociana
Posty: 1984
Rejestracja: 14 cze 2002 00:00

Re: urlop macierzyński drugi raz na to samo dziecko

Post autor: OAO Rzeszów »

Szanowna Pani,
na zdrowy rozum będzie to kontynuacja (fakt opieki nie ulega zmianie a tylko jej forma), ale lepiej upewnić się w ZUS.
Wszystkiego dobrego na 2015
Pozdrawiam, D.Dominik

Awatar użytkownika
goska76
Posty: 1172
Rejestracja: 31 sty 2010 01:00

Re: urlop macierzyński drugi raz na to samo dziecko

Post autor: goska76 »

To zadam jeszcze jedno pytanie.Matka dziecka zrzekła się już praw do dziecka.Czy po takim fakcie sprawa o adopcję musi być zgłoszona odrazu czy jeszcze możemy poprosić o miesiąc " zwłoki".Mamy problem zdrowotny w rodzinie i byśmy chcieli podjąć swświadoma decyzję o adopcji a nie w chwili gdy mama walczy o życie.Przypomnę że jesteśmy RZ dla dziecka i musimy teraz zdecydować czy zostaniemy dla nuego RA
II.2010 - ISCI :(
V.2010 - ISCI :(
XII.2012 pierwszy naturalsik
I.2013 - 5 tydz.utrata ciąży :(
28.XI startujemy z programem "Bocian"
10.XII punkcja
13.XII transfer jednego zarodka 10B, brak mrozaczków
beta negatywna :(
Filipek

OAO Rzeszów
Ekspert Bociana
Ekspert Bociana
Posty: 1984
Rejestracja: 14 cze 2002 00:00

Re: urlop macierzyński drugi raz na to samo dziecko

Post autor: OAO Rzeszów »

Szanowna Pani,
nie rozumiem sformułowania "Czy po takim fakcie sprawa o adopcję musi być zgłoszona od razu czy jeszcze możemy poprosić o miesiąc". Przez kogo zgłoszona? Proszę o dokładniejsze wyjaśnienie.
Pozdrawiam
D. Dominik

Awatar użytkownika
goska76
Posty: 1172
Rejestracja: 31 sty 2010 01:00

Re: urlop macierzyński drugi raz na to samo dziecko

Post autor: goska76 »

Hm,,trudno może mi to napisać
Z tego co koordynator nasza mówiła to że po podpisaniu zrzeczenia się przez matkę dziecka - wniosek o pieczę składa oOA. We wniosku wskazuje na nas, bo powiedzieliśmy, że zaadoptujemy chłopca. W tej sytuacji, jaka zaistniała w mojej rodzinie, chciałabym jeszcze wstrzymać się z podjęciem decyzji(choroba w rodzinie i likwidacja pracy). Czy możemy prosić, żebyśmy jeszcze z miesiąc byli jako RZ - dopóki sytuacja w rodzinie nie unormuje się? Wiem,że brzmi to egoistycznie, ale chciałabym podjąć świadomą decyzję.

Co prawda w naszym przypadku pytanie nieaktualne, ale może komuś odpowiedź się przyda :flowers:
II.2010 - ISCI :(
V.2010 - ISCI :(
XII.2012 pierwszy naturalsik
I.2013 - 5 tydz.utrata ciąży :(
28.XI startujemy z programem "Bocian"
10.XII punkcja
13.XII transfer jednego zarodka 10B, brak mrozaczków
beta negatywna :(
Filipek

Alasf
Posty: 1
Rejestracja: 02 lis 2020 09:48

urlop macierzyński drugi raz na to samo dziecko

Post autor: Alasf »

Dzień dobry,
Od ostatniego postu w tej tematyce minęło parę lat, więc ponawiam pytanie.
Czy po przysposobieniu dziecka będącego w rodzinie zastępczej niezawodowej matce/ojcu przysługuje ponowny urlop macierzyński i rodzicielski?
Sytuacja prawna dziecka się zmienia, otrzymuje nowe dane osobowe, więc jest jak gdyby "nowym człowiekiem".
Z psychologicznego punktu widzenia też wiele się zmienia - mamy pełne przysposobienie i nareszcie wszyscy są pełną rodziną.
Czy ktoś z Państwa był w takiej sytuacji i otrzymał ponowny urlop macierzyński?

Pozdrawiam

Wysłane z mojego moto g pro przy użyciu Tapatalka


ODPOWIEDZ

Wróć do „Adopcja - Pytania do eksperta”