STANDARDY PACJENTA W LECZENIU NIEPŁODNOŚCI W POLSCE


Mamy przyjemność zaprezentować pierwsze w Polsce standardy pacjenckie w leczeniu niepłodności stworzone przy współpracy z forumowiczami Naszego Bociana przez Stowarzyszenie Nasz Bocian. Część naszych postulatów wybiega w przyszłość, inne dotyczą kwestii palących teraz i już. Mamy nadzieję, że standardy pomogą pacjentom w sprecyzowaniu ich oczekiwań wobec leczenia, w lepszej komunikacji z lekarzami oraz zachęcą do stawiania wymagań placówkom, w których się leczą.

STANDARDY PACJENTA W LECZENIU NIEPŁODNOŚCI W POLSCE

1. Każdy pacjent ma prawo do uzyskania rzetelnej informacji na temat stanu swojego zdrowia i zalecanego postępowania medycznego
2. Każdy pacjent ma prawo do wyboru rodzaju terapii w oparciu o swoje indywidualne potrzeby i wrażliwość
3. Każdy pacjent ma prawo do odmówienia terapii
4. Każdy pacjent ma prawo do bycia leczonym w zgodzie z aktualną wiedzą medyczną i standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu oraz Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Ludzkiego i Embriologii ESHRE
5. Każdy pacjent ma prawo do poszanowania swojej prywatności i intymności oraz do szacunku wobec podjętych przez niego decyzji dotyczących leczenia


Podział placówek ze względu na grupę pacjentów i specyfikę terapeutyczną:

I. Kliniki: podmioty wykonujące zabiegi ivf i zatrudniające więcej niż 7 osób personelu medycznego;
II. Przychodnie: podmioty wykonujące inseminacje, nie wykonujące in vitro i zatrudniające nie mniej niż 3 osoby personelu medycznego;
III. Gabinety: podmioty zajmujące się leczeniem i diagnostyką poniżej inseminacji zatrudniające co najmniej jednego lekarza;
Każdy pacjent ma prawo do

1. Funkcjonowanie placówki: postanowienia ogólne

I. Każda Placówka zajmująca się diagnostyką i leczeniem niepłodności (Klinika, Przychodnia, Gabinet) chcąca podnosić swoje kwalifikacje w zakresie usług świadczonym pacjentom, jest zobowiązana do przestrzegania rekomendacji terapeutycznych Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Sekcja Płodności i Niepłodności, a także, w przypadku Klinik, do raportowania swoich wyników ESHRE i wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO.

II. Kliniki i Przychodnie zajmujące się wykonywaniem procedur znajdujących się na liście procedur refundowanych przez NFZ powinny umożliwić pacjentom skorzystanie z tych procedur w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, przy czym ilość wykonanych na NFZ zabiegów nie powinna być niższa niż 10% sumy wszystkich wykonanych przez Klinikę lub Przychodnię zabiegów tego rodzaju;

III. Gabinety i Przychodnie niewykonujące zabiegów inseminacji domacicznej i procedur zapłodnienia pozaustrojowego są zobowiązane do współpracy z Przychodniami wykonującymi zabiegi inseminacji i Klinikami wykonującymi zabiegi inseminacji oraz procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Celem współpracy jest umożliwienie pacjentom kompleksowego podejścia do ich leczenia i przekazywanie pacjentów do specjalistycznych ośrodków medycznych w sytuacji, w której ośrodek niespecjalistyczny nie jest w stanie dłużej skutecznie pomagać pacjentom.

2. Funkcjonowanie Placówki: standardy techniczne

I. Diagnostyka niepłodności męskiej:

1. Każda placówka wykonująca badanie nasienia powinna:

a) Dysponować osobnym, zamykanym pokojem umożliwiającym pacjentowi komfort podczas oddawania próbki nasienia;
b) Umożliwić obecność partnerki przy pobieraniu próbki jeśli jest takie życzenie pary;
c) Dysponować procedurą umożliwiającą przekazanie próbki do laboratorium w sposób dyskretny dla pacjenta.

2. W przypadku, w którym Klinika, Przychodnia bądź Gabinet zajmują się badaniem nasienia, ale nie posiadają odpowiedniego pomieszczenia do pobrania próbki, powinny poinformować pacjenta o możliwości przywiezienia próbki do kliniki;

3. Placówka, która wykonuje badania nasienia powinna dostarczyć pacjentom informację na temat warunków pobrania nasienia, wymaganego okresu wstrzemięźliwości płciowej, specyfiki badania i możliwości pobrania nasienia w domu lub dzięki prezerwatywie perforowanej. Informacje pacjent powinien otrzymać w formie pisemnej dostępnej zarówno na stronie internetowej Kliniki, Przychodni lub Gabinetu, jak również w formie fizycznej (ulotka, biuletyn, wydrukowana informacja) dostępnej w siedzibie placówki i udostępnionej pacjentowi podczas wizyty lub podczas rejestracji wizyty.

4. Placówka, która wykonuje badania nasienia, powinna dysponować prezerwatywami perforowanymi umożliwiającymi pobranie nasienia bez konieczności masturbacji (w wyniku stosunku płciowego). Decyzja o tym, czy prezerwatywy perforowane będą dodatkowo płatne czy nie należy do Kliniki, Przychodni lub Gabinetu;

II. Diagnostyka niepłodności żeńskiej:

1. Każda placówka wykonująca badanie ginekologiczne, powinna umożliwić swoim pacjentkom:
a) Dostęp do łazienki wyposażonej w bidet lub tzw. bidetkę (rączkę bidetową) i podstawowe środki zachowania higieny tj. papierowe ręczniki i środek myjący do higieny intymnej;
b) Możliwość przygotowania się do badania ginekologicznego w osobnym pomieszczeniu lub za parawanem znajdującym się w gabinecie lekarskim;
c) Jednorazową odzież i obuwie zabiegowe przeznaczone dla pacjentek poddających się inseminacjom, programom zapłodnienia pozaustrojowego i wszelkim innym zabiegom medycznym.

2. Zalecane jest zaproponowanie pacjentce obecności personelu pielęgniarskiego podczas badania ginekologicznego.

III. Dawstwo i biorstwo gamet

1. Placówka oferująca swoim pacjentom możliwość skorzystania z niepartnerskiego biorstwa gamet (plemników i komórek jajowych) jest zobowiązana:

I. Do zarejestrowania umowy o biorstwie i do przestrzegania zasad gromadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami polskiego prawa;
II. Do zapewnienia biorcom pełnej informacji na temat:
a) Dostępnych danych dotyczących stanu zdrowia dawcy/dawczyni;
b) Polityki Kliniki, Przychodni bądź Gabinetu w zakresie limitu biologicznego potomstwa przypadającego na jednego dawcę/dawczynię;
c) Możliwości zarezerwowania nasienia/komórek jajowych dawców celem wykorzystania ich przy staraniach o kolejne dzieci, aby móc zachować ciągłość genetyczną rodzeństwa.
III. Ponadto Klinika, Przychodnia lub Gabinet są zobowiązane do zaproponowania biorcom możliwości bezpłatnej konsultacji psychologicznej przed przystąpieniem do programu inseminacji domacicznej z wykorzystaniem nasienia dawcy (AID) lub programu zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem nasienia dawcy bądź przed przystąpieniem do adopcji zarodka.

2. Placówka oferująca swoim pacjentom możliwość oddania gamet celem niepartnerskiego dawstwa gamet (plemników i komórek jajowych) jest zobowiązana:
I. Do zarejestrowania umowy o dawstwie i przestrzegania zasad gromadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami polskiego prawa;
II. Do zapewnienia dawcom i dawczyniom pełnej informacji na temat:
a) Możliwych zdrowotnych skutków ubocznych związanych z procedurą oddania materiału genetycznego (dotyczy dawczyń komórek jajowych);
b) Polityki kliniki, Przychodni bądź Gabinetu w zakresie limitu biologicznego potomstwa przypadającego na jednego dawcę/dawczynię;

Ponadto Klinika, Przychodnia lub Gabinet są zobowiązane do zaproponowania dawcom możliwości bezpłatnej konsultacji psychologicznej przed podjęciem decyzji o oddaniu nasienia, komórki jajowej lub zarodka.


3. Standardy ogólne związane z organizacją pracy Kliniki, Przychodni, Gabinetu


I. Funkcjonowanie Placówki w przestrzeni wirtualnej

1. Placówka zajmująca się diagnostyką i leczeniem niepłodności (Klinika, Przychodnia, Gabinet) powinna posiadać aktualizowaną stronę internetową zawierającą informacje o placówce, kwalifikacjach zatrudnionych tam osób oraz o swojej ofercie. Placówka ponadto winna udostępnić na swojej stronie internetowej i w recepcji aktualny cennik wszystkich oferowanych zabiegów i badań bez kosztów ukrytych;
2. Placówka zajmująca się diagnostyką i leczeniem niepłodności powinna umożliwiać pacjentom system elektronicznej rejestracji wizyty za pośrednictwem strony internetowej Placówki;
3. Placówka zajmująca się diagnostyką i leczeniem niepłodności powinna udostępniać pacjentom wgląd do wyników ich badań za pośrednictwem Internetu i przy zachowaniu koniecznych procedur bezpieczeństwa dotyczących weryfikacji tożsamości;
4. Kliniki i Przychodnie zajmujące się wykonywaniem procedur zapłodnienia pozaustrojowego i inseminacji powinny raportować na swoich stronach internetowych i/lub w biuletynach o skuteczności wykonanych zabiegów w przełożeniu na pozytywne próby ciążowe BHCg;
5. Każda placówka zajmująca się leczeniem niepłodności przy użyciu metod ART i inseminacji ma obowiązek udostępnić swoim pacjentom całodobową medyczną linię dyżurną obsługiwaną przez osobę uprawnioną do udzielania porad medycznych i konsultacji pozabiegowych. Dopuszcza się współdzielenie linii przez kilka Placówek według ich indywidualnych ustaleń;


II. Funkcjonowanie Placówki w zakresie realnego kontaktu z pacjentem

1. Placówka zajmująca się diagnostyką i leczeniem niepłodności (Klinika, Przychodnia, Gabinet) powinna posługiwać się czytelnym i jawnym systemem rejestracji wizyt, przy czym czas oczekiwania na pierwszą wizytę nie może być dłuższy niż miesiąc w przypadku placówek prywatnych, a czas trwania pierwszej wizyty, tzw. informacyjnej, nie powinien być krótszy niż 30 minut;
2. Opóźnienie w realizacji umówionej wizyty nie powinno przekroczyć 30 minut oczekiwania;
3. Placówka zajmująca się diagnostyką i leczeniem niepłodności ma obowiązek zapewnić pacjentom możliwość płatności bezgotówkowej oraz wydać rachunek/paragon;
4. Każda Placówka zajmująca się leczeniem niepłodności przy użyciu metod ART i wykonująca zabiegi wymagające użycia znieczulenia ogólnego lub częściowego, powinna udostępniać swoim pacjentom tzw. "długą poczekalnię"- wydzielone miejsce, w którym mogą odpocząć pacjenci i osoby im towarzyszące, po zabiegach inseminacji, punkcji, transferów i ingerencyjnych zabiegach medycznych. Długa poczekalnia powinna być wyposażona w meble umożliwiające przyjęcie pozycji wertykalnej (kanapy, rozkładane fotele) oraz zapewnić dostęp do płatnych lub bezpłatnych napojów;
5. Placówka zajmująca się diagnostyką niepłodności powinna zapewnić swoim pacjentom możliwość uczestniczenia w badaniach partnera/partnerki, jeśli oboje wyrażą taką wolę i jeśli specyfika zabiegu na to pozwala;
6. Placówka zajmująca się diagnostyką niepłodności powinna zapewnić swoim pacjentom oczekującym na wizytę lekarską bezpłatny i nielimitowany dostęp do wody pitnej w postaci dystrybutorów z wodą lub możliwości skorzystania z wody butelkowanej;

7. Placówka zajmująca się diagnostyką i leczeniem niepłodności (Klinika, Przychodnia, Gabinet) powinna udostępnić swoim pacjentom informację na temat:

• możliwości wykonania danego badania/zabiegu w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w obrębie województwa, w którym znajduje się Klinika, Przychodnia lub Gabinet, o ile taka możliwość istnieje;
• możliwości zrealizowania recept w okolicznych aptekach;
• wymaganych badań i przygotowania się przed zaleconym zabiegiem lub badaniem, specyfiki i opisu zabiegu lub badania, możliwych efektów oraz skutków ubocznych zabiegu lub badania. Informacja powinna mieć formę wydrukowanej ulotki bądź spisu i być rutynowo przekazywana przez lekarza każdemu pacjentowi, który zostanie poddany określonemu zabiegowi lub badaniu. Zabiegami i badaniami wymagającymi informacji w formie wydrukowanej są:
- histerosalpingografia
- histeroskopia
- laparoskopia
- punkcja jajników
- biopsja jąder
- inseminacja
- transfer zarodków (w tym criotransfer)
- stymulacja jajeczkowania

Oraz pozostałe zabiegi i badania będące w ofercie Placówki. Opisy skutków ubocznych i pożądanego efektu badania terapeutycznego powinny być zgodne ze współczesną wiedzą medyczną i potwierdzone przez zewnętrzny, niezależny autorytet: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu, Europejskie Towarzystwo Rozrodu Ludzkiego i Embriologii ESHRE lub Światowej Organizacji Zdrowia WHO.
Dodatkowo Placówka przeprowadzająca zabiegi inseminacji oraz cykle zapłodnienia pozaustrojowego powinna dostarczyć pacjentom szczegółowych informacji dotyczących przebiegu obu procedur wraz z podaniem średniej skuteczności zabiegu wg ESHRE i według swoich danych wewnętrznych. Pacjenci powinni być także poinformowani o zaleceniach ESHRE w zakresie SET (single embryo transfer) i ryzyku związanym z ciążami mnogimi oraz wieloraczymi.


III. Funkcjonowanie Placówki: kontakt lekarza z pacjentem

1. Lekarz podczas pierwszej wizyty zobowiązany jest ustalić z pacjentami plan leczenia obejmujący kolejność badań, wizyt i zabiegów wraz z dostarczeniem pacjentom wyczerpującej informacji na temat warunków przeprowadzenia zaleconych badań i zabiegów;
2. Lekarz powinien być komunikatywny i otwarty na pytania pacjentów;
3. Wizyta powinna się kończyć otrzymaniem przez pacjenta pisemnej informacji co do sposobu dawkowania leków i/lub wszelkich ustaleń, które zostały powzięte podczas wizyty;


4. Standardy terapeutyczne

1. Każda Klinika powinna umożliwić swoim pacjentom skorzystanie z porady psychologa, przy czym:

a) osoba sprawująca psychologiczną opiekę nad pacjentami kliniki powinna w sposób jednoznaczny być wskazana przez Klinikę i pozostawać z Kliniką w stosunku formalnej współpracy oraz być dostępna stale lub w czasie swoich dyżurów na terenie Kliniki;
b) osoba sprawująca psychologiczną opiekę nad pacjentami Kliniki powinna posiadać pełnię uprawnień psychologicznych pozwalających jej na prowadzenie konsultacji, terapii indywidualnych i grupowych;
c) doradztwo psychologiczne lub zdrowotne (coaching płodności, akupunktura, bioenergoterapia, porady dietetyka) poszerza ofertę Kliniki, ale nie jest ekwiwalentem pomocy psychologicznej;
d) każda pacjentka i /lub para decydująca się na współpracę z Kliniką w postaci umówienia na drugą wizytę, powinna mieć zapewnioną przez Klinikę gwarancję jednej godziny bezpłatnej konsultacji psychologicznej;
e) informacja o godzinach pracy psychologa i zasadach programu bezpłatnych konsultacji psychologicznych musi być udostępniona na stronie internetowej Kliniki;

2. Każda Przychodnia powinna umożliwić swoim pacjentom skorzystanie z porady psychologa, przy czym:
a) osoba sprawująca psychologiczną opiekę nad pacjentami Przychodni powinna w sposób jednoznaczny być wskazana przez Przychodnię i pozostawać z Przychodnią w stosunku formalnej lub nieformalnej współpracy;
b) Przychodnia jest zobowiązana do udzielenia pacjentom wszelkich informacji na temat możliwości skorzystania z porady psychologa za pośrednictwem strony www oraz informacji bezpośredniej (lekarz prowadzący);

3. Każdy Gabinet powinien umożliwić swoim pacjentom skorzystanie z porady psychologa, przy czym:
a) osoba sprawująca psychologiczną opiekę nad pacjentami Gabinetu nie musi pozostawać z Gabinetem w stosunku współpracy ani być jednoznacznie wskazywana przez Gabinet;
b) Gabinet jest zobowiązany do udzielenia pacjentom informacji na temat możliwości skorzystania z porady psychologa.

4.666665
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (3 votes)

Odpowiedzi

Portret użytkownika Leonidas

Szkoda, że w tak niewielu klinikach sie je stosuje...

Standardy w leczeniu niepłodności przedstawione przez Stowarzyszenie powinny funkcjonować we wszystkich ośrodkach leczenia niepłodności. Czy ktoś sprawdzał w jakim odsetku nie funkcjonuje większość z nich?
Moje doświadczenia z leczeniem są dość długie. Choć starałam się nie zmieniać klinik zbyt często i właściwe leczenie przebiegało w dwóch z nich, to uległam pokusie skonsultowaniu swojego przypadku w kilku innych. Wrażenia różne,czasem lepsze, czasem fatalne, ale wydaje mi się, że nawet tym najbardziej znanym daleko do ideału.
Chciałabym poznać odpowiedź na pytanie: Czy jest choć cień szansy na wprowadzenie takich standardów w najbliższym czasie...?

Portret użytkownika devius

Standardy- porada u psychologa

Leczylam sie w Bstoku w jednej ze znanych klinik,jestem po 2 nieudanych programach....Porada psychologa,na razie tylko wpis w standard,ktory niestety nie jest wprawiony w ruch w znanej mi klinice. Taka porada psychologa po tym,co przeszlam pomoglaby mi bardzo...szczegolnie,ze jestesmy sami pozostawieni sobie z naszym problemem i walczymy sami.Wielka szkoda,ze lekarze nie martwia sie o zdrowie psychiczne swoich pacjentek,a tak naprawde ida wg schematow dzialania. Program,leki itd.Apel do Klinik- MY TEZ MAMY UCZUCIA!KOLEJNE WIZYTY SA OGROMNYM STRESEM

Portret użytkownika HYst00

e. Alors Christian Louboutin

e. Alors Christian Louboutin Shoes Outlet il se Jordan Store releva tout Adidas Originals Superstar à Michael Kors Outlet fait Pandora Outlet et, cheap nike air max gagnant un Pandora Store terrain plat, l’arpenta de nike shoes long en large, de son pas pesant.
De temps à autre, il revenait vers new jordan releases la berge Boutique Ugg et, de Adidas NMD For Sale ses Air Nike yeux dilatés, continuait Moncler Outlet Store à interroger la huarache sneakers piste du Yukon, Jordan Shoes Air comme Vans Black Sneakers si, par la tension de Nike Kyrie sa volonté, il avait pu nfl store y botas de futbol matérialiser enfin la forme attendue Adidas Yeezy Cheap d’un homme. Mais Air Max Sneakers rien n’apparut.
Il Nike Air Shoes revint Cheap Michael Kors se Discount Ray Ban Sunglasses réchauffer Nike Free Run 5.0 Womens un coach factory outlet online peu à longchamp bags on sale son feu de newest lebron shoes campement, qu’il Cheap Real Jordans ranima. Puis il louboutin heels recommen?a Original Ugg Boots son Michael Kors Handbags Discount même manège.
La température monta Boty Nike Air légèrement, nike sb stefan janoski pendant l’après-midi, Boost Yeezy Sale On Line et la neige Doudoune Moncler Femme Pas Cher se mit The official UGG à tomber, fine pandora beads et Jordan Sneakers For Sale dure comme du Cheap Nike Free Run cristal. Il n’y Nike Roshe Run Sale avait Yeezy Shoes Discount Marketplace pas de vent. Les blancs TOMS OUTLET flocons descendaient tout droit, en une paisible monotonie.
Morganson se Nike Air Pas Cher tapit dans pandora jewelry store un womens nike air max creux du sol, sous l’avalanche inlassable, les Cheap Michael Kors Tote Bag yeux fermés, et à ジョーダン スニーカー demi courbé, la tête sur ses Nike Pas Cher Femme genoux. Il ne pouvait voir, mais UGG BOOTS FOR WOMEN ses Nike Online Store oreilles Kobe Shoes Nike montaient la Nike Shoes Sale Store garde.
Mais pas un glapissement de chiens, pas un crissement de tra?neaux, pas un TOMS For Sale cri des Ugg boots Sale conducteurs UGG Boots Cheap ne rompait Pandora Store Sale le silence.
Au crépuscule, l’homme rallia sa Discount Air Max tente, Nike Tn Requin Pas Cher se Nike Air 90 coupa une nouvelle provision de bois, nike tn pas cher mangea deux cheap uggs biscuits et se fourra sous ses Nike Polo Sale couvertures.
Mais Cheap True Religion Jeans il Billige Nike Sko avait TOMS STORE insuffisamment Coach Bags On Sale mangé. Aussi ne dormit-il que d’un sommeil agité, se Pandora Store retournant sur lui-même toms shoes outlet à Doudoune Moncler Pas Cher tout Nike Air Huarache For Sale moment, UGGS Outlet en geignant et Mens Nike Air Max en grognant. à Cheap Michael Kors Handbags minuit, Zapatillas Nike Air Max Baratas il dut se relever et Adidas Superstar Sale Online absorber nike air jordan pas cher un autre biscuit.
*
Au cours des jours qui Pandora Style Beads suivirent, nike sportschuhe le Michael Kors Clearance froid se fit plus Ugg Pas Cher En France intense.
Morganson Hugo Boss Sale constata Canada Goose Outlet que scarpe nike quatre biscuits Doudoune Moncler Site Officiel par jour Canada Goose Online Store étaient insuffisants à Moncler Jackets Discount Marketplace fournir à son corps zapatillas nike baratas le calorique ugg store nécessaire, Nike Air Sneakers en chaussures nike pas cher dépit des innombrables günstige nike schuhe tasses de bourgeons Stone Island Outlet de sapin Air Max 90 dont, pour soigner Timberland Outlet son scorbut, asics sko il assaisonnait sa nourriture. Il nike sneakers dut augmenter Air Jordan Retro Sale sa Toms Outlet Online ration.
Son Nike Store menu fut, dès lors, de trois nike jordan shoes biscuits canada goose jackets on sale le Chaussure Nike Air Max Pas Cher matin, de thé à midi, de trois Scarpe Air Max autres biscuits le Nike Air Women soir. Entre-temps, de la Nike Shox discount Sale tisane de bourgeons Yeezy Black de adidas outlet sapin, Cheap Air Max Trainers à discrétion.
Il chaussure adidas pas cher y eut un Reebok Outlet Store jour Yeezy MenUgg Pas Cher Femme Morganson se surprit à Cheap Toms Outlet Store augmenter prada outlet la dimension Official Toms Shoes Outlet des biscuits ADIDAS NMD SALE ON LINE qu’il Nike Shoes Online confectionnait. Il soutint une lutte Adidas Neo Discount Sale apre contre lui-même et Nike Air Jordan 11 revint au calibre primitif.
Le cinquième Nike Air Damen jour, la Nike Factory Outlet piste de Nike Air Max Sale Yukon Coach Outlet Store Online se Chaussure Nike Pas Cher ranima. Jordan Shoes For Cheap Vers Cheap Retro Jordans For Sale le Pandora Outlet Store Sud, Yeezy Boost Sale Online apparut nike mercurial soccer cleats une silhouette sombre, Adidas Superstar qui grossit peu à peu. Morganson, zapatos de futbol nike du coup, Nike Roshe Run s’alerta.
Afin Louboutin Wedding Shoes de s’assurer Cheap Nike Air Huarache si le mécanisme Canada Goose Womens Coats fonctionnait bien, il 23 IS BACK Store fit Nike Outlet Store jouer son fusil, New Air Max 2017 chassa du magasin une cartouche, Nike Soccer Cleats Boots qu’il rempla?a par une autre, avec laquelle il recommen?a Hogan Outlet la même expérience.
Ensuite il cheap uggs for women s’agenouilla dans モンクレール レディース son trou, Nike Air Max Goedkoop releva Air Max Pas Cher lentement la détente de Adidas Originals Sale son Air Max Kopen arme, Canada Goose Outlet et vans shoe store la rabaissa avec des précautions Scarpe Nike Scontate identiques. Puis UGGS For Women il la New Nike Shoes couvrit suivre un envoi de sa moufle, Official NHL Jerseys afin de tenir tiède le métal.
à TOMS SHOES OUTLET mesure retro jordans for cheap que Discount TOMS s’avan?ait l’ombre noire, Air max dam il put discerner moncler jacket sale que Canada goose dam c’était un homme qui Cheap Toms Shoes Outlet voyageait christian louboutin outlet à pied, seul, sans chaussure basket homme chiens Air max levně ni tra?neau, Moncler Outlet ni aucune sorte d’équipement.
Morganson ugg clearance devint nerveux. ugg factory outlet Le Adidas Soccer Cleats Cheap gibier était Pandora Official Website maigre. Cheap Air Max D’une Moncler Outlet Online main Nike Shoes Discount Marketplace hésitante, il arma cependant son nike air fusil. Mais il se trouva, en Adidas Yeezy Boost 350 For Sale fin de compte, Adidas Originals Stan Smith que Michael Kors le voyageur était simplement un Nike Shox Cheap Indien.
Morganson air force one pas cher poussa Adidas Shoes Discount Marketplace un adidas store soupir Nike Air Max Cheap désappointé et laissa Air Max Femme retomber son arme. Cheap Louboutin Heels L’Indien, Uggs Pas Cher Soldes poursuivant paisiblement Nike Factory Store sa route, Cheap Nike Huarache passa devant Toms Factory Outlet lui Abercrombie and fitch store et disparut, peu après, Soccer Boots Outlet nike dans Cheap True Religion Jeans la direction de Minto, derrière le Discount Christian Louboutin Shoes contrefort boisé de la vallée.
Cet Nike Huarache Womens Cheap échec ne converse store découragea point Zapatillas Air Max Morganson. Il songea, new pandora charms au contraire, à parfaire Negozi Pandora son embuscade. Nike Outlet Il Nike joggesko se reporta, avec son fusil, un fitflops sale uk peu Descuentos Nike en Chaussure Air Max arrière, jusqu’à canada goose jacket outlet l’entrée du Christian Louboutin Heels marécage, parmi les premiers nike schuhe günstig peupliers Uggs For Cheap et les Bottes Ugg Femme Pas Cher buissons touffus dont Moncler Sale ils émUgg Outlet Online Store