logo Powiedzieć i rozmawiać Kampania jest finansowana z 1% podatku przekazywanego nam przez sympatyków i dzięki bezinteresowności naszych Partnerów oraz Ekspertów.
TY także możesz ją wesprzeć!

Powiedzieć i Rozmawiać - kampania społeczna poświecona adopcji prenatalnej.

 • Dawstwo i prawodawstwo

  wagaDyskusja na temat leczenia niepłodności w Polsce utknęła na poziomie średniowiecznym: czy stosować metodę in vitro? Reszta krajów europejskich rozmawia dziś o tym, w jaki sposób leczyć niepłodność skutecznie, bezpiecznie i zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną, jak gwarantować prawa pacjentom i dzieciom rodzonym w wyniku tej procedury, które metody są najefektywniejsze i jakie wymagania powinny obowiązywać świadczeniodawców.

  Centralny Rejestr Dawców i Biorców

  Jednym z kluczowych zagadnień regulacji w zakresie leczenia niepłodności jest monitorowanie procesu leczenia, jego skuteczności oraz zdrowia dzieci urodzonych w wyniku metod ART (metod rozrodu wspomaganego), jak również wprowadzenie systemu śledzenia i eliminacji zdarzeń niepożądanych.

 • KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

  Konwencja o Prawch Dziecka.przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
  dnia 20 listopada 1989 r.

  W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
  PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  podaje do powszechnej wiadomości:

  W dniu 20 listopada 1989 r. została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach dziecka w następującym brzmieniu:

 • Dyrektywa 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich

  logo parlament europejskiPARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

  uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 152 ust. 4 lit. a),
  uwzględniając wniosek Komisji [1],
  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],
  po konsultacji z Komitetem Regionów,
  stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [3],
  a także mając na uwadze, co następuje:

 • Prawa biorcy

  Jeśli jesteś biorcą

  • nasienia
  • komórki jajowej
  • zarodka

  Masz prawo do:

 • Prawa dawcy

  Jeśli jesteś dawcą/dawczynią

  • nasienia
  • komórki jajowej
  • zarodka

  Masz prawo do: