Wyświetl temat - RODZINY ZASTĘPCZE

Ogłoszenie!

Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Autor Wiadomość
PostZamieszczono: 16 sie 2004 00:33 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 25 paź 2002 00:00
Posty: 6235
USTAWA
z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej

Art. 72.
1. Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej.
2. Rodzina zastępcza może być ustanowiona również dla dziecka niedostosowanego społecznie.
3. Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.
4. Rodzina zastępcza sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem osobiście, z wyjątkiem przypadków gdy osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej okresowo nie może z powodów zdrowotnych lub losowych sprawować opieki osobiście albo gdy dziecko okresowo przebywa w szczególności w sanatorium, szpitalu, domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w innej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
5. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:
1) odpowiednie warunki bytowe;
2) możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego;
3) możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka;
4) możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;
5) odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
6. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Przy umieszczaniu kolejnego dziecka w istniejącej już rodzinie zastępczejsąd zasięga opinii powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej.
7. W przypadku pilnej konieczności zapewnienia dziecku opieki zastępczej
umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest możliwe na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny. O zawartej umowie starosta zawiadamia niezwłocznie sąd.
8. Z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu regulującego sytuację dziecka umowa, o której mowa w ust. 7, wygasa.
9. Obowiązek opieki nad dzieckiem i jego wychowania rodzina zastępcza podejmuje z dniem umieszczenia dziecka w tej rodzinie w wykonaniu orzeczenia sądu albo umowy, o której mowa w ust. 7.
10. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej z mocy prawa ustaje z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, z zastrzeżeniem art. 78 ust. 5.

Art. 73.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
1)dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
2) mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
4) nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;
5) wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
6) nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
7) mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
8 ) uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania.


2. Pełnienia funkcji niespokrewnionej z dzieckiem oraz zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej nie można łączyć z prowadzeniem placówki rodzinnej.

3. Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:
1) osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka;
2) przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
3) odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem;
4) poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno-wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka;
5) zasadę nierozłączania rodzeństwa;
6) w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.

4. W przypadku gdy rodzina zastępcza nie wypełnia swoich funkcji, starosta zawiadamia sąd o konieczności jej rozwiązania.

Art. 74.
1. Rodziny zastępcze dzielą się na:
1) spokrewnione z dzieckiem;
2) niespokrewnione z dzieckiem;
3) zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:
a) wielodzietne,
b) specjalistyczne,
c) o charakterze pogotowia rodzinnego.

2. W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodzinie zastępczej umieszcza się w tym samym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa liczba dzieci w wielodzietnej rodzinie zastępczej może się zwiększyć.

3. W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem specjalistycznej rodzinie zastępczej umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci.

4. W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące.

5. Rodzina zastępcza, o której mowa w ust. 4, nie może odmówić przyjęcia dziecka w wieku do 10 lat, jeżeli zostało doprowadzone przez policję.
6. Przyjęcie dziecka doprowadzonego przez policję może nastąpić bez zgody opiekunów
prawnych w sytuacji zagrożenia dobra dziecka, a w szczególności:
1) zagrożenia zdrowia lub życia dziecka;
2) porzucenia dziecka;
3) gdy nie jest możliwe ustalenie tożsamości rodziców lub miejsca ich pobytu.
7. O przyjęciu dziecka doprowadzonego przez policję zawodowa niespokrewniona
z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego powiadamia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, sąd opiekuńczy oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie, które podejmuje jak najszybciej działania mające na celu wyjaśnienie sytuacji dziecka.
8. Dziecko doprowadzone przez policję przebywa w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy.
9. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 albo 3, nie wyklucza pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem.

Art. 75.
1. Pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej wymaga:
1) uzyskania pozytywnej opinii ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej, wydanej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego;
2) odbycia szkolenia oraz uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

2. Z rodziną, która będzie pełniła funkcję zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej, starosta zawiera umowę, do której mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.1)) dotyczące umowy zlecenia.
3. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna lub specjalistyczna rodzina zastępcza otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania.
4. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka lub z tytułu świadczonej opieki i wychowania.
5. Jeżeli umowę, o której mowa w ust. 2, zawierają małżonkowie, wynagrodzenie przysługuje tylko jednemu z nich.
6. Funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej nie mogą pełnić osoby całkowicie niezdolne do pracy.cdn.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
PostZamieszczono: 16 sie 2004 09:24 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 06 gru 2003 01:00
Posty: 3237
Lokalizacja: Łódź
Dziękujemy i czekamy na ciąg dalszy :D

_________________
Mama Zuzi (IX. 2002) i Filipka (IX. 2008)


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
PostZamieszczono: 16 sie 2004 15:28 
Offline

Rejestracja: 08 gru 2002 01:00
Posty: 10965
Lokalizacja: Częstochowa
Dzięki :D :D

_________________
Karolka, Monika i Krzyś - trójka rozbójników :) :) :)


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
PostZamieszczono: 16 sie 2004 23:37 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 25 paź 2002 00:00
Posty: 6235
cd.

Art. 76.
1. Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej następuje zgodnie z warunkami ustalonymi w tej umowie, a w przypadku braku tych ustaleń rozwiązanie następuje po upływie 3 miesięcy od dnia wypowiedzenia dokonanego na piśmie przez jedną ze stron.
2. W przypadku niewywiązywania się zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej z przyjętych zadań lub ustania warunków, o których mowa w art. 73, starosta zawiadamia o tym sąd i może rozwiązać z tą rodziną umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej bez zachowania terminu wypowiedzenia.
3. W przypadku rozwiązania umowy zlecenia z zawodową niespokrewnioną z dzieckiem rodziną zastępczą starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ma obowiązek zapewnienia dziecku dalszej opieki i wychowania.

Art. 77.
1. Rodziny zastępcze uczestniczą w szkoleniu organizowanym przez powiatowe centrum pomocy rodzinie lub, na jego zlecenie, przez ośrodek adopcyjno-opiekuńczy lub inny podmiot.
2. Szkolenie spokrewnionych rodzin zastępczych prowadzi się według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny.
3. Szkolenie niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych prowadzi się według programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Zakres programu szkolenia dla niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych uwzględnia specyfikę zadań opieki i wychowania stojących przed tymi rodzinami.
4. Program szkolenia rodzin zastępczych zatwierdza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na wniosek powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka adopcyjno-opiekuńczego lub innego podmiotu prowadzącego szkolenie.
5. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia programu szkolenia rodzin zastępczych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 78.
1. Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.
2. Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej jest kwota 1621 zł, zwana dalej „podstawą”.
3. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela tej rodzinie pomocy pieniężnej w wysokości 40% podstawy, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50% dochodu tego dziecka, nie mniej jednak niż 10% podstawy.
4. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela tej rodzinie pomocy pieniężnej, uwzględniając:
1) wiek dziecka;
2) stan zdrowia dziecka;
3) niedostosowanie społeczne dziecka, jeżeli wykazuje ono przejawy demoralizacji w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich - w wysokości wyższej niż określona w ust. 3, lecz nieprzekraczającej 80% podstawy, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50% dochodu tego dziecka, nie mniej jednak niż 20% podstawy.
5. Rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej, przysługuje pomoc pieniężna w wysokości określonej w ust. 3 i 4 również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie.
6. W okresie wypłacania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka rodziny zastępczej nie przysługuje pomoc, o której mowa w art. 88 ust. 1.
7. Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10% podstawy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania.
8. Rodzina zastępcza może zrezygnować z przysługującej pomocy pieniężnej.
9. W przypadku wykorzystywania pomocy pieniężnej, o której mowa w ust. 3-5 i 7, niezgodnie z przeznaczeniem lub jej marnotrawienia, pomoc ta może być przyznana w części lub w całości w formie niepieniężnej.
10. Rodzina zastępcza obowiązana jest do współdziałania z powiatowym centrum pomocy rodzinie.
11. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób i zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie z rodzinami zastępczymi;
2) tryb przygotowywania kandydatów do pełnienia funkcji i szkolenia rodzin zastępczych ze szczególnym uwzględnieniem niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych;
3) zakres programowy szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, prowadzenia placówek rodzinnych oraz rodzin zastępczych, w tym zakres programowy dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz tryb zatwierdzenia programów szkolenia rodzin zastępczych;
4) zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie z sądem;
5) wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania pomocy pieniężnej, o której mowa w ust. 3 i 4;
6) szczegółowe warunki finansowania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, w tym także przebywającego poza rodziną zastępczą;
7) szczegółowe warunki wynagradzania zawodowych niespokrewnionych z
dzieckiem rodzin zastępczych;
8 ) warunki i szczegółową wysokość odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych
- uwzględniając dobro dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki rodziców.

Art. 79.
1. Za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5, opłatę, do wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w tej rodzinie,wnoszą rodzice.
2. Decyzję administracyjną o wysokości tej opłaty wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej.
3. Starosta, ustalając wysokość opłaty rodziców dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, uwzględnia ich sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową.
4. Przepis ust. 1 stosuje się również do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub rodziców, którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.
5. Starosta może częściowo zwolnić lub odstąpić od ustalenia opłaty, o której mowa w ust. 1, na wniosek lub z urzędu, ze względu na trudną sytuację materialną rodziny.
6. Rada powiatu określa, w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat, o których mowa w ust. 1.


Rozporządzenie do ustawy ma się ukazać we wrześniu.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
PostZamieszczono: 23 sie 2004 19:06 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 sie 2004 00:00
Posty: 2
Dziękuję za tekst ustawy - w moim miasteczku w MOPR - nie udało mi się uzyskać konkretnych informacji- tak jakby nikomu nie zależało na osieroconych dzieciach- czekamy już 7 miesięcy na szkolenie i z tego co usłyszałam w MOPR w tym roku go nie będzie :!:
Mam małe pytanko jakie dokumenty powinnam złożyć w celu kwalifikacji?
Iwona


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
PostZamieszczono: 23 sie 2004 19:49 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 25 paź 2002 00:00
Posty: 6235
Art. 83.
1. Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy prowadzi szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych na podstawie programów szkolenia rodzin zastępczych, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 4.
2. Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy wydaje kandydatowi do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenie szkolenia dla rodzin zastępczych oraz opinię o spełnieniu przez tę rodzinę warunków, o których mowa w art. 73 ust. 1 i 3 pkt 2-6, a kandydatowi do prowadzenia placówki rodzinnej wydaje opinię o posiadaniu odpowiedniego przygotowania.
3. W powiecie, w którym nie ma ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, zadania wymienione w ust. 1 wykonuje powiatowe centrum pomocy rodzinie lub inny podmiot na jego zlecenie.
4. W powiecie, w którym nie ma ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, zaświadczenie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 2, wydaje powiatowe centrum pomocy rodzinie.
5. Przygotowanie kandydatów na osoby przysposabiające oraz prowadzenie procedur przysposobienia należy do wyłącznych kompetencji ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.
Annadr pisze:
czekamy już 7 miesięcy na szkolenie i z tego co usłyszałam w MOPR w tym roku go nie będzie :!:
Mam małe pytanko jakie dokumenty powinnam złożyć w celu kwalifikacji?

Iwona, a dlaczego nie będzie już szkolenia w tym roku? Może jest za mało kandydatów lub nie mają uprawnionych trenerów?
Jeśli bardzo Ci zależy na szkoleniu, możesz zapytać w najbliższym Ośrodku lub w MOPR lub PCR w innym powiecie. Prawdopodobnie będziesz musiała wtedy sama zapłacić za szkolenie lub Twój MOPR może zapłacić (jeśli zależy mu na RZ !).
W naszym Ośrodku kandydaci na RZ przechodzą taką sama drogę jak rodzice adopcyjni, tylko nie muszą czekać na szkolenie (praktycznie zostają włączeni do najbliższej grupy) i jest ono troszkę dłuższe (ze względu na szerszy program). Składają zaświadczenia o stanie zdrowia, o niekaralności, o zarobkach. Przechodzą diagnozę psychologiczna i mają wywiad w domu.

Pozdrawiam.


Na górę
 Wyświetl profil  
 
PostZamieszczono: 24 sie 2004 17:00 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 sie 2004 00:00
Posty: 2
dziekuję za opowiedź; w 100 000 miasteczku napewno jest wiele rodzin zainteresowanych opieką nad dziećmi , tylko brak odpowiedniej informacji; przeprowadzono jednorazową akcję w listopadzie 2003 i na tym się skończyło. dziś po raz kolejny dowiadywałam się o termin szkolenia i opowiedziano mi, że może ruszy w listopadzie. to niestety następne zmarnowane miesiące oczekiwania. Jest możliwość szkolenia w innym mieście, ale tego nasz ośrodek mi nie daruje a przecież musi przeprowadzić procedurę kwalifikacyjną, więc pozostaje czekanie.
pozdrawiam Iwona


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
PostZamieszczono: 04 wrz 2004 20:08 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 21 lip 2004 00:00
Posty: 448
Cześć dziewczyny juz od kilku tygodni o niczym innym nie myślę jak tylko o tym że chcę miec dziecko któremu bedziemy mogli dac dom. Zdecydowaliśmy się ze chcemy byc rodziną zastepcza prosze powiedzcie od czego powinniśmy zacząć. Tak bardzo już bym chciała.

_________________
Wciąż czekam i czekam ..........

http://www2.fertilityfriend.com/home/641eb


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
PostZamieszczono: 16 wrz 2004 23:33 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 25 paź 2002 00:00
Posty: 6235
Dołączam do Tematu RZ to zagadnienie:
kinas pisze:
Dowiedziałam się że podobno istnieje możliwość zmiany nazwiska dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na drodze administracyjnej. Akt urodzenia nie ulega zmianie. Czy ktoś może wie coś więcej na ten temat ?? Zna może podstawę prawną ??
Będę wdzięczna za każdą informację.
Pozdrawiam cieplutko :)

Kinas,
ja to mam za sobą (osobiście) i kilka rodzin, których dzieci byłam opiekunem prawnym.
Kroki są następujące:
1. Opiekun prawny lub rodzina zastępcza (jeśli dziecko nie ma opiekuna) występuje do Sądu rodzinnego z wnioskiem o wyrażenie zgody zmianę danych personalnych motywując dobrem dziecka :arrow: 30 zł
2. Sędzia wyznacza termin sprawy, przesłuchuje wnioskodawców i wydaje postanowienie o zgodzie.
3. Postanowienie uprawomocnia się 21 dni. Można odebrać za 12 zł.
4. Opiekun lub rodzina pisze do USC podanie o zmianę danych personalnych, dołącza akt urodzenia dziecka i postanowienie z sądu, płaci (chyba 35 zł).
5. Po ok. tygodniu jest decyzja o zmianie danych, którą to wpisuje się w akt urodzenia. I tak na skróconym odpisie aktu urodzenia dziecko ma to "Nowe" imię i nazwisko, ale rodzice pozostają biologiczni. A w odpisie zupełnym, na pierwszej stronie wszystkie dane są "stare" tylko na drugiej stronie jest notatka o zmianie danych "z", "na".


Na górę
 Wyświetl profil  
 
PostZamieszczono: 15 paź 2004 11:30 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 28 gru 2002 01:00
Posty: 43
Pokochaj malucha

Augustów – Zostań moją mamą, zostań moim tatą – prosi uśmiechnięty blondasek spoglądając ze stron kolorowej ulotki, którą wydało augustowskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Komu potrzebna jest ta ulotka? Dzieciom. Pracownicy placówki poszukują bowiem chętnych do tworzenia zawodowych rodzin zastępczych.

– Chcemy stworzyć bazę „przyszywanych” rodziców – wyjaśnia Zdzisław Wasilewski, kierownik PCPR. – Nigdy nie wiadomo bowiem, kiedy wydarzy się nieszczęście i dzieci będą potrzebowały nowych rodziców i nowego domu.
Obecnie w Augustowie działa 71 rodzin zastępczych, w których wychowuje się w sumie 111 dzieci. Jednak zdaniem kierownika, to za mało.
– Domy dziecka to nie jest dobre miejsce do tego, by żyć i dorastać – tłumaczy. – Dzieci czują się w nich bardzo samotne. Opiekunki nie mogą przecież sklonować się i zajmować oddzielnie każdym maluchem. A te tak bardzo potrzebują uczucia, przytulania.
Inna sprawa, że i koszty utrzymania dziecka w tego typu placówce są wysokie.
– Miesięcznie pobyt jednego dziecka kosztuje nas od 2 do 4 tysięcy złotych – informuje Wasilewski. – To bardzo dużo, a takich dzieci mamy sporo.
Dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie chce zebrać osoby pragnące stworzyć dziecku dom i obdarzyć go miłością. A jakie warunki należy spełnić? Przede wszystkim kochać dzieci i mieć odpowiednio duże mieszkanie. Kandydat bądź kandydaci muszą ukończyć też 40-godzinny kurs. A potem tylko czekać.
Jak dotychczas, na apel PCPR odpowiedziało pięć rodzin. Urzędnicy liczą jednak, że będzie ich więcej. Tym bardziej, że od nowego roku osoby te będą mogły zajmować się dziećmi zawodowo.
– Czekamy tylko na stosowne rozporządzenie, które ostatecznie ureguluje te sprawy – wyjaśnia Z. Wasilewski. – Powinno trafić do nas w listopadzie.
(ola)
14. Października 2004 19:37

_________________
Pozdrawiam
Maria1


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
PostZamieszczono: 04 lis 2004 22:50 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 25 paź 2002 00:00
Posty: 6235
Jutro w gazecie:
Poszukiwani chętni na rodziców zastępczych
Oczywiście w każdym mieście i miasteczku, Ośrodki i PCPR poszukują kandydatów na rodziny zastępcze! :) Dzieci nie brakuje!!!!!!!


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
PostZamieszczono: 08 lis 2004 15:27 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 25 paź 2002 00:00
Posty: 6235
W czawartek wchodzi w życie Rozporządzenie w sprawie Rodzin Zastępczych.
Dz.U. nr 233 z dn.18.10.2004r. poz. 2344


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
PostZamieszczono: 20 kwie 2005 10:26 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 06 gru 2003 01:00
Posty: 3237
Lokalizacja: Łódź
Wyciągam wątek.
Może ktoś rozważy tą formę opieki? Dużo pisze się o przepełnionych DD, i o długim oczekiwaniu na dziecko do adopcji... A może rozwiązaniem jest przyjęcie dziecka jako rodzina zastępcza?
Może na forum sa osoby, które się na nią zdecydowały i chcą sie podzielić doświadczeniem i pomóc w rozwianiu wątpliwości, które się pojawiają?
Jakie jest prawdopodobieństwo powrotu dziecka do rodziny biologicznej? Jakie prawa ma rodzic zastępczy? Czy rodzice biologiczni kontaktuja się z dzieckiem,? A może to inne nazewnictwo, dotyczące dzieci, których sytuacja prawna nie pozwala na adopcję?

_________________
Mama Zuzi (IX. 2002) i Filipka (IX. 2008)


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
PostZamieszczono: 20 kwie 2005 13:56 
Awatar użytkownika
Witajcie!
Właśnie moja sytuacja jest taka,że dla mojej Córeczki w oczach prawa naszego -jestem rodzicem zastępczym.
hmm Zuzola-poruszyłaś wiele tematów- nie sposób na nie od razu odpowiedzieć.
Biologiczna mojej Małej nie zrzekła się dobrowolnie, Sąd również nie pozbawił jej praw. Dlaczego??? Proszę, nie pytajcie. Ja po prostu NIE WIEM. Nie wiem, czy nasze prawo kiedyś się zmieni z korzyścią dla dziecka pokrzywdzonego przez rodziców biologicznych... Wystarczy że pokazała sie raz na rok w DD i to wystarczyło (?) że jednak "pamięta" o swoim dziecku... ech... nie chce sie wypowiadać.
Jeśli chodzi o spotkania z biologiczną- no taka jest rola rodziny zast. że musi.
Jeśli ktoś miałby jakieś pytanie- a ja byłabym w stanie odpowiedzieć- chętnie pomogę!
Pozdrawiam Agnieszka


Na górę
  
 
 Tytuł:
PostZamieszczono: 20 kwie 2005 21:33 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 06 gru 2003 01:00
Posty: 3237
Lokalizacja: Łódź
Agulek, dziękuję, że chciałaś się wypowiedzieć. Jesli możesz, napisz, jak wyglądaja kontakty matki biologicznej z Waszą córką? Rozumiem, że zależa od chęci matki biologicznej? Czy jest szansa, żebyście stali się rodzina adopcyjną i od czego to zależy?

_________________
Mama Zuzi (IX. 2002) i Filipka (IX. 2008)


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna

Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Przejdź do:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group