Zasady zarządzania publicznymi ogłoszeniami na portalu nasz-bocian.pl i w mediach społecznościowych Stowarzyszenia NASZ BOCIAN

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN jest niezależną organizacją pacjencką, utrzymującą się ze składek członkowskich, darowizn, dotacji ze środków publicznych i prywatnych, odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, zbiórek publicznych, dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego, dochodów z działalności gospodarczej, inwestycji kapitałowych (lokaty).

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, na mocy uchwaly zarzadu z dnia 19 kwietnia 2017 przyjęło następujące zasady zarządzania ogłoszeniami i treściami informacyjnymi na stronach internetowych, w mediach społecznościowych Stowarzyszenia oraz innych wydawnictwach.

Zasady ogólne

1. Stowarzyszenie NASZ BOCIAN może zamieszczać na swoich stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach reklamy i ogłoszenia płatne.

2. Stowarzyszenie NASZ BOCIAN może zamieszczać na swoich stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach nieodpłatnie wybrane treści na następujących zasadach:

• Treści publikowane nieodpłatnie na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Stowarzyszenia oraz w wydawnictwach muszą spełniać warunek korzyści dla środowiska osób niezamierzenie bezdzietnych w postaci, np. oferowania bezpłatnych usług i programów; informacji o działaniach podnoszących świadomość pacjencką; wydarzeń i programów związanych z edukacją pacjencką; ogłoszeń oraz informacji istotnych dla pacjentów i dla kandydatów na rodziców i rodziców adopcyjnych oraz zastępczych etc.

• Stowarzyszenie oraz reprezentujący je redaktorzy stron mają wyłączne prawo oceny nadesłanych materiałów i podjęcia decyzji, czy realizują one interes pacjentów oraz czy nie pozostają w sprzeczności z celami statutowymi Stowarzyszenia.

• Materiały o jednoznacznym wydźwięku promocyjnym i reklamowym będą odrzucane przez redaktorów stron.

• Pierwszeństwo publikacji na stronie głównej mają zawsze ogłoszenia i materiały własne Stowarzyszenia oraz informacje dotyczące wydarzeń, nad którymi Stowarzyszenie przyjęło patronat.

• Kolejność publikacji nadesłanych informacji i ogłoszeń jest każdorazowo ustalana przez redaktorów stron.

3. Stowarzyszenie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały pochodzące ze źródeł zewnętrznych, w tym szczególnie za ich niezgodność z deklarowaną praktyką ogłoszeniodawcy.

4. Materiały przeznaczone do publikacji na stronach Stowarzyszenia powinny zostać przygotowane graficznie i zredagowane przez autorów w taki sposób, aby główną funkcją tekstu była funkcja informacyjna.

Zakładki „Promocje, zniżki i programy dotyczące leczenia niepłodności w polskich ośrodkach leczenia niepłodności” oraz „Pomoc psychologiczna w polskich ośrodkach leczenia niepłodności”

1. Informacja o promocjach, zniżkach i programach dotyczących leczenia niepłodności oraz o pomocy psychologicznej powinna zostać dostarczona Stowarzyszeniu NASZ BOCIAN przez ośrodki leczenia niepłodności lub inne podmioty zajmujące się leczeniem i/lub wspieraniem osób niepłodnych, zwane dalej „Ośrodkami”, do trzeciego dnia każdego bieżącego miesiąca na adres: stowarzyszenie@nasz-bocian.pl
2. Publikacja informacji nastąpi w formie comiesięcznej Zakładki.
3. Wprowadzenie korekt wynikających z błędu leżącego po stronie Stowarzyszenia możliwe jest bezzwłocznie po zgłoszeniu tej informacji Stowarzyszeniu na podany wyżej adres.
4. Wprowadzenie korekt wynikających z błędu leżącego po stronie Ośrodka możliwe jest do momentu publikacji Zakładki, a po tym terminie jest uzależnione od możliwości czasowych administratorów i redaktorów portalu nasz-bocian.pl.
5. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji informacji dostarczonej przez Ośrodek.

Publikacja ogłoszeń na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Stowarzyszenia oraz w wydawnictwach

1. Każdy może zwrócić się do Stowarzyszenia NASZ BOCIAN z prośbą o publikację ogłoszenia, o ile spełnia ono warunki wyrażone w niniejszym dokumencie.
2. Stowarzyszenie może publikować informacje i ogłoszenia, które nie spełniają kryteriów informacji umieszczanych w Zakładkach, a które Ośrodek chciałby za pośrednictwem stron internetowych, mediów społecznościowych Stowarzyszenia lub innych nośników udostępnić pacjentom.
3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do dodatkowej publikacji informacji z Zakładek, jeśli uzna to za uzasadnione.