Czym jest adopcja

Temat: 
Adopcja Dziecka

Czym jest adopcja

Większość
małżeństw pragnie wydać na świat własne dzieci, które napełnią ich dom radością
i umożliwią stworzenie pełnej rodziny. W obecnych czasach rodzicielstwo naturalne
napotyka na wiele przeszkód. W sytuacji gdy różnorodne zabiegi lecznicze nie
przynoszą pozytywnych skutków - a więc urodzenie własnego dziecka jest niemożliwe
- małżonkowie decydują się na rodzicielstwo adopcyjne.
Czym
jest adopcja?
Większość
małżeństw pragnie wydać na świat własne dzieci, które napełnią ich dom radością
i umożliwią stworzenie pełnej rodziny. W obecnych czasach rodzicielstwo naturalne
napotyka na wiele przeszkód. W sytuacji gdy różnorodne zabiegi lecznicze nie
przynoszą pozytywnych skutków - a więc urodzenie własnego dziecka jest niemożliwe
- małżonkowie decydują się na rodzicielstwo adopcyjne.
Adopcja,
czyli pełne przysposobienie, jest to: "Uznanie za swoje dziecka, które
zostało urodzone przez inną kobietę, z uwzględnieniem wszelkich konsekwencji
wypływających z tego faktu. Sytuacja prawna, psychologiczna, materialna, moralna
tego dziecka staje się taka, jaką ma dziecko wychowywane w naturalnej rodzinie"
(E. Szumiło "Adopcja", Wrocław 1995, s.5). A zatem przysposobienie
nie oznacza wzięcia sieroty "na wychowanie", lecz przyjęcie jej jako
własnego dziecka. Pociąga to za sobą szereg skutków prawnych, takich jak:

 • zmiana nazwiska dziecka na to,
  które posiadają rodzice adopcyjni (sporządzany jest nowy akt urodzenia dziecka),
 • nabycie przez przysposobionego
  wszystkich praw majątkowych związanych z nową rodziną (włącznie z dziedziczeniem),
 • ustanie wszelkich praw i zobowiązań
  dziecka wobec rodziny naturalnej i nabycie tychże w stosunku do rodziny adopcyjnej
  (np. prawa alimentacyjne).

W
sferze psychologicznej i moralnej pełne przysposobienie dziecka oznacza wzięcie
przez rodziców adopcyjnych całkowitej odpowiedzialności za rozwój i wychowanie
sieroty, tak jak ma to miejsce w przypadku własnego dziecka. Nawet poważne problemy
wychowawcze czy zdrowotne nie mogą być podstawą do rozwiązania adopcji, bowiem
w rodzinach naturalnych takie trudności również istnieją i nie jest to powód
do rozłączania dziecka z rodzicami. W praktyce przysposobienie oznacza długotrwały
proces, w którym małżonkowie dojrzewają do roli rodziców adopcyjnych, a dziecko
asymiluje się do nowej rzeczywistości, co często stanowi rewolucyjne zmiany
życiowe.
Rola
ośrodków adopcyjnych
W
Polsce działają publiczne i niepubliczne ośrodki adopcyjne. Głównym celem ich
działalności jest pomoc osieroconym dzieciom, poprzez wyszukiwanie i przygotowywanie
osób pragnących je adoptować. Ponadto zatrudnieni w nich specjaliści (psychologowie,
pedagodzy, lekarze) służą pomocą w podjęciu dojrzałej decyzji o przyjęciu dziecka.
Już po przysposobieniu, rodzice adopcyjni mogą liczyć na ich wsparcie w rozwiązywaniu
rozmaitych problemów wychowawczych. Niektóre poradnie adopcyjne prowadzą - zgodnie
ze swoim statutem - cykl przygotowawczy dla osób ubiegających się o przysposobienie
dziecka. Obejmuje on spotkania i zajęcia indywidualne, a także grupowe, dzięki
którym tworzą się specyficzne "grupy wsparcia" złożone z ludzi znajdujących
się w podobnej sytuacji życiowej. Doświadczenie pokazuje, że takie znajomości
trwają przez całe lata. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze dysponują bankiem danych
o dzieciach gotowych do przysposobienia. Są to wyłącznie te sieroty, których
sytuacja prawna jest uregulowana.
Zarejestrowanie
się w ośrodku adopcyjnym i udział w przewidzianym cyklu przygotowań jest korzystny
dla osób oczekujących na przysposobienie dziecka również w aspekcie formalno
- prawnym, bowiem opinia poradni adopcyjnej (przedstawiona w sądzie) potwierdza
dojrzałość wnioskodawców do przyjęcia sieroty.
Przebieg
procesu adopcji w wymiarze formalno – prawnym
Sądy
w naszym kraju cieszą się dość dużą autonomią, stąd procedura orzekania przysposobienia
może nieznacznie różnić się w poszczególnych miastach. Zasadniczo jednak przebieg
każdej tego typu sprawy przedstawia się podobnie.
Wszczęcie
postępowania, którego celem jest orzeczenie adopcji, rozpoczyna się w momencie
złożenia wniosku o przysposobienie w biurze podawczym właściwego sądu (wydział
rodzinny) wraz z kompletem dokumentów. Sąd, dokonawszy wstępnej analizy danych
wzywa na pierwszą sprawę wnioskodawców oraz opiekuna prawnego dziecka. Efektem
tego posiedzenia sądu jest określenie sposobu i okresu osobistej styczności
przysposabiającego z przysposabianym. Ma to na celu umożliwienie wzajemnego
poznania się przyszłych rodziców adopcyjnych i dziecka, przy czym sąd może wydać
postanowienie o tymczasowym umieszczeniu sieroty w domu wnioskodawców (do czasu
pełnego przysposobienia) lub wskazać - jako miejsce styczności - placówkę, w
której przebywa dziecko. Po tym okresie odbywa się sprawa o pełne przysposobienie,
w efekcie, której zostaje wydane orzeczenie o adopcji wraz w wszystkimi jej
konsekwencjami. Stanowi ono postawę do sporządzenia nowego aktu urodzenia dziecka
przez Urząd Stanu Cywilnego. Pozostaje już tylko zameldowanie dziecka w swoim
domu i na tym kończy się proces adopcji w aspekcie prawnym. Jednak dla nowopowstałej
rodziny będzie on trwał jeszcze bardzo długo. Stworzenie silnej więzi emocjonalnej
między rodzicami i dzieckiem wymaga wielu wyrzeczeń, cierpliwości, borykania
się ze skutkami choroby sierocej. Jest to właśnie trud i ból "rodzenia
adopcyjnego".

0
Twoja ocena: Brak