DYLEMATY RODZICÓW ADOPCYJNYCH: CZY POWIEDZIEĆ DZIECKU O ADOPCJI

Temat: 
Adopcja Dziecka

adopcjaAnna Chmielewska

Jednym z największych dylematów, który towarzyszy rodzicom adopcyjnym już od początku ich drogi do adopcji jest odpowiedź na pytanie, czy powiedzieć dziecku prawdę o jego pochodzeniu, czy też mu o tym nie mówić.
W rozważaniach na ten temat istotne jest przyjrzenie się zarówno kandydatom na rodziców adopcyjnych, ich motywacji związanej z podjęciem decyzji o adopcji i szczególnym momentem życia, w którym się wówczas znajdują, jak i dzieciom, które na tę adopcję oczekują. W dyskusji na temat jawności adopcji ważne jest przypomnienie, czym jest sama adopcja i jakie są jej rodzaje.

Słownik języka polskiego definiuje adopcję jako akt prawny służący uznaniu cudzego dziecka za własne. Adopcja, inaczej przysposobienie, polega na dobrowolnym uznaniu za własne dziecko pochodzące z innej rodziny biologicznej. Jej główną konsekwencją jest nadanie przysposobionemu dziecku identycznych praw i obowiązków, jakie posiada każdy pełnoprawny członek rodziny. W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wyróżnione są trzy rodzaje przysposobienia:
przysposobienie niepełne, przysposobienie pełne rozwiązywalne oraz przysposobienie pełne nierozwiązywalne zwane przysposobieniem anonimowym.
Przysposobienie niepełne (art.124 K.r.o.) jest rzadko stosowaną formą adopcji, często dotyczącą adopcji dzieci starszych. W przypadku tej formy przysposobienia stosunek pokrewieństwa powstający na skutek adopcji pomiędzy osobą przysposabianą i przysposabiającą nie dotyczy już dalszych krewnych. Dziecko nie zrywa całkowicie więzów ze swoim naturalnym środowiskiem rodzinnym, natomiast jako jego rodziców wymienia się rodziców adopcyjnych. Dotychczasowe nazwisko dziecka nie ulega utajnieniu.
Przysposobienie pełne rozwiązywalne (art.121 K.r.o.) powoduje, że pomiędzy osobą przysposabianą a osobą przysposabiającą zostaje nawiązany taki sam stosunek pokrewieństwa, jak pomiędzy rodzicami a dziećmi. Pokrewieństwo to jest też rozciągnięte na dalszych krewnych. Jednocześnie całkowicie ustają wzajemne zobowiązania rodziców biologicznych i przysposobionego dziecka. W przypadku tej formy przysposobienia zostaje sporządzony nowy akt urodzenia dziecka, przy czym zachowany jest także jego pierwotny akt urodzenia. Dzięki temu osoba przysposobiona, po ukończeniu 18. roku życia, ma prawo poznać swoją pierwotna tożsamość.
Przysposobienie pełne nierozwiązywalne (art.124 § 2 K.r.o., art.1241 K.r.o., art.1251 §1 i § 2 K.r.o.) polega na nadaniu dziecku nowej tożsamości i jednoczesnym całkowitym zerwaniu więzów z jego naturalnym środowiskiem rodzinnym. Pierwotny akt urodzenia dziecka ulega kasacji. Dziecko otrzymuje też nowe nazwisko. Ta forma przysposobienia wymaga całkowitego zrzeczenia się dziecka przez jego rodziców biologicznych. Zawierają oni tak zwaną zgodę blankietową, którą muszą wyrazić przed sądem opiekuńczym po ukończeniu przez dziecko sześciu tygodni życia. Rodzice biologiczni wyrażają zgodę na przysposobienie dziecka bez wskazania osoby przysposabiającej. Podjęta przez nich decyzja może ulec zmianie, o ile nie zostało jeszcze rozpoczęte postępowanie adopcyjne. Ta forma przysposobienia wiąże się z utajnieniem pochodzenia dziecka i jest objęta pełną tajemnicą.
Osoby, które podejmują decyzję o adopcji muszą mieć pełną świadomość wynikających z niej konsekwencji. Niezależnie od tego, z którą formą adopcji mamy do czynienia, należy pamiętać, że w każdym przypadku wiąże się ona z wzięciem odpowiedzialności za życie i wychowanie dziecka, które z różnych powodów nie może pozostać w swojej rodzinie biologicznej. Jedną z najczęstszych motywacji związanych z podjęciem decyzji o adopcji jest niemożność posiadania biologicznego potomka. Osoby, które z tego powodu zdecydowały, że chcą adoptować dziecko, w adopcji widzą często jedyną szansę i nadzieję na stworzenie pełnej rodziny.
W przeprowadzonych przeze mnie w 2005 roku wywiadach z rodzicami adopcyjnymi zapytałam ich między innymi o motywacje związane z podjęciem decyzji o adopcji. Wszystkie osoby, z którymi rozmawiałam jako jedyną motywację wymieniły chęć posiadania pełnej rodziny. Niektóre spośród badanych osób były już rodzicami biologicznego dziecka w momencie adopcji, ale ich wyobrażenie o pełnej rodzinie stanowił obraz rodziców co najmniej dwójki dzieci. Dla innych było to natomiast pierwsze doświadczenie rodzicielskie.
Moment, kiedy małżeństwo podejmuje decyzję o adopcji to trudny czas, kiedy musi się pogodzić z faktem, że nie będzie rodzicami poczętego przez nie dziecka, ale zostanie pełnoprawnymi opiekunami dziecka, które ma biologicznych rodziców, a przez to, w momencie adopcji, ma także swoją tożsamość i własną historię. Osoby, które chcą adoptować dziecko powinny mieć także świadomość faktu, że mimo przekazania mu własnego nazwiska i nadania nowej tożsamości w sensie prawnym, nie są jego biologicznymi rodzicami.
Jednym z najistotniejszych elementów, które są decydujące dla powodzenia adopcji jest zagadnienie jawności adopcji i odpowiedź na pytanie, czy należy powiedzieć dziecku prawdę o jego pochodzeniu, czy też tę wiedzę przed nim ukryć. Powiedzenie dziecku o jego adopcji ma bardzo duże znaczenie dla spójności i dla prawidłowego funkcjonowania rodziny. Każdy człowiek ma prawo do poznania swojej historii, a wiedza na ten temat, przekazana w umiejętny i mądry sposób przez najbliższe osoby spowoduje, że dziecko przyjmie ją jako coś naturalnego i nie będzie to dla niego traumatycznym przeżyciem. Wiele zależy tutaj od tego, w jaki sposób rodzice adopcyjni przekażą dziecku te informacje. M. Kwiecień (2004), która szerzej omawia zagadnienie jawności adopcji podkreśla, że to właśnie od osób dorosłych zależy, w jaki sposób dziecko potraktuje adopcję i czy wiedzę o niej przyjmie pozytywnie jako „radosny fakt urodzenia inaczej”, czy też potraktuje ją jako „mroczną tajemnicę”.
W przeprowadzonych przeze mnie badaniach pytałam rodziców adopcyjnych o ich pogląd na temat zagadnienia jawności adopcji. Wszystkie zapytane osoby odpowiedziały, że ich zdaniem dziecko powinno poznać prawdę o swoim pochodzeniu. Według nich obowiązek przekazania dziecku tych informacji spoczywa na rodzicach adopcyjnych. Najlepiej uczynić to jak najwcześniej. Sam sposób zależy już od rodziców. Wiedzę tę należy na pewno dostosować do etapu rozwojowego, w którym znajduje się dziecko. Jeden z rodziców adopcyjnych podkreślił w swojej wypowiedzi, że należy tę sytuację potraktować ‘normalnie’ pamiętając o tym, że życie w prawdzie jest bardzo ważne. Podkreślił on także, że właśnie dzięki wsparciu ze strony rodziców dziecku łatwiej będzie zmierzyć się z tą informacją. Inny rodzic również zauważył, że powiedzenie prawdy na temat adopcji jest ważne, ponieważ każdy człowiek ma prawo do poznania swojej historii. Według niego rodzice mają obowiązek powiedzenia dziecku o jego pochodzeniu. Ciekawe były także wypowiedzi innych rodziców, którzy podkreślali, że ważne jest, by dziecko dowiedziało się o adopcji jak najwcześniej i od najbliższych, ponieważ jeżeli pozna prawdę od innych osób, to może się to dla niego okazać bardzo przykre i bolesne. Ważne zdaniem badanych jest tutaj zapewnienie dziecka o tym, że jest ono kochane i ma w nich oparcie. Inni rodzice adopcyjni, z którymi rozmawiałam również zwracali uwagę na to, że warto jak najwcześniej porozmawiać z dzieckiem o adopcji. W przypadku młodszych dzieci można, ich zdaniem, na przykład odnieść się do bajek, dzięki czemu dziecku łatwiej będzie zrozumieć te informacje.
Podkreślano, że dziecko powinno żyć z wiedzą o swoim pochodzeniu jak z czymś normalnym, czymś naturalnym. Padały uwagi, że jeżeli rodzice mają kłopot z przekazaniem tej wiedzy, to tym samym problemem może być jej przyjęcie przez dziecko?
Są jednak także zwolennicy poglądu, że lepiej zataić przed dzieckiem informację o adopcji. W ich opinii dziecku adoptowanemu życie dostarczyło już smutnych przeżyć związanych z odrzuceniem przez rodziców biologicznych i dlatego lepiej nie przekazywać mu wiedzy, która może być dla niego przykra i nie do końca zrozumiała. Ponadto niektórzy rodzice adopcyjni obawiają się, że dziecko po usłyszeniu takich informacji, poczuje się odrzucone, nie będzie potrafiło pogodzić się z tym faktem lub też będzie chciało za wszelką cenę odnaleźć rodzinę naturalną i odrzuci miłość rodziców adopcyjnych. Są także rodzice adopcyjni, którzy twierdzą, że nie przekazanie dziecku prawdy o jego pochodzeniu pozwoli, zarówno jemu jak i im, uniknąć atmosfery niepokoju i rozdarcia spowodowanego chęcią poznania rodziców biologicznych.
Ukrycie przed dzieckiem tej wiedzy może jednak doprowadzić do wielu tragedii, tym bardziej, że jak podkreśla M. Kwiecień (2004), nie da się ukryć prawdy, a dziecko i tak najprawdopodobniej, prędzej lub później, dowie się o niej od kogoś innego, co może się dla niego okazać dużym wstrząsem. Czy powinno się narażać dziecko na taką możliwość? Czy nie będzie to dodatkowo trudną sytuacją? Dziecko oczekujące na adopcję, niezależnie od wieku, zdążyło już doświadczyć traumatycznych przeżyć związanych z brakiem możliwości wzrastania w swojej rodzinie biologicznej. Skutkiem tego jest zjawisko choroby sierocej występujące nawet u najmłodszych dzieci, poniżej pierwszego roku życia. Brak opieki ze strony rodziców biologicznych, a szczególnie ze strony matki powoduje u nich różnego rodzaju opóźnienia rozwojowe. Często towarzyszą im też poczucie odtrącenia i wynikające stąd poczucie osamotnienia. Może występować poczucie lęku i niepewności oraz brak zaufania do ludzi. Dzieci te niejednokrotnie mogą idealizować swoją rodzinę naturalną, tęsknić za nią lub odwrotnie, wykazują negatywne uczucia do niej lub, o ile pamiętają ją, próbują wymazać jej obraz z pamięci. Skutki choroby sierocej są różne, w zależności od wieku dziecka. Tym bardziej rodzice adopcyjni powinni nie tylko być przygotowani na rozmowę z dzieckiem na temat adopcji, ale również służyć mu wsparciem, pomocą oraz zrozumieniem. M. Kwiecień podkreśla jak ważne jest, by wypowiedzi o rodzicach biologicznych dziecka miały pozytywny wydźwięk i by w żadnej sytuacji nie mówić o nich negatywnie ani nie oskarżać ich o to, co zrobili.
W przygotowaniu do zmierzenia się z tym, niewątpliwie trudnym zadaniem, które stanie w przyszłości przed rodzicami adopcyjnymi, pomagają rozmowy i różnego rodzaju warsztaty prowadzone w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych w trakcie procesu przygotowania do adopcji. W ramach przeprowadzonych przeze mnie badań zapytałam rodziców adopcyjnych o ich pogląd na temat roli ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania do adopcji. Wszyscy oni byli zdania, że ośrodki bardzo pomogły im w drodze do adopcji. W swoich wypowiedziach rodzice podkreślali, że spotkania w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych umożliwiły im nie tylko poznanie wiedzy na temat adopcji, ale przede wszystkim uświadomiły im, jak ważne jest tutaj otwarcie się na przyjęcie dziecka – dziecka poczętego przez innych ludzi. Ponadto liczne rozmowy przeprowadzane w ośrodkach pomogły im w rozwianiu wielu obaw i wątpliwości pojawiających się w czasie przygotowania do adopcji. Rodzice podkreślali także, że dopiero po omówieniu pewnych zagadnień w trakcie spotkań w ośrodku, stały się one dla nich jasne i oczywiste. Zwracali też uwagę na rolę ośrodków we właściwym doborze rodziców do dzieci, tak, żeby byli oni w stanie najlepiej zaspokoić potrzeby konkretnego dziecka. W swoich wypowiedziach wskazywali na rolę ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w zaznajomieniu ich z problemami i zagadnieniami, które w rodzinie adopcyjnej mogą się pojawić i które są charakterystyczne tylko dla tej formy opieki. Opinie rodziców adopcyjnych zdają się potwierdzać, że spotkania i szkolenia w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych są bardzo ważne i potrzebne. Mają one znaczenie w kształtowaniu się przez przyszłych rodziców ich poglądów i postaw na temat adopcji. Są miejscem, w którym kandydaci na rodziców adopcyjnych mogą wymienić się swoimi doświadczeniami, otrzymać wsparcie i pomoc, wyjaśnić dylematy, które im towarzyszą. Przygotowują ich także do zmierzenia się z mającym kluczowe znaczenie dla powodzenia adopcji zadaniem związanym z powiedzeniem dziecku o jego pochodzeniu.
Przysposobienie jest, jak podkreśla Z. Węgierski (2006), najkorzystniejszą formą opieki nad dzieckiem, które nie może wychowywać się w swojej rodzinie biologicznej. Należy jednak pamiętać, że dziecko oczekujące na adopcję będzie potrzebowało zarówno miłości, jak i wsparcia oraz siły ze strony rodziców, które pomogą mu w zmierzeniu się z prawdą o jego pochodzeniu. Na rodzicach adopcyjnych spoczywa zatem wielka odpowiedzialność związana z powiedzeniem mu o adopcji. Wymaga to od nich dojrzałości i mądrości. Adopcja nie może być tylko próbą rozwiązania ich problemów związanych z własną bezpłodnością. Właściwe odnalezienie się w roli rodziców adopcyjnych pozwoli na nawiązanie prawidłowych relacji w rodzinie adopcyjnej i da szansę zarówno rodzicom, jak i dziecku na stworzenie szczęśliwej i kochającej się rodziny.

Bibliografia:

Kwiecień M., Adopcja temat bez tajemnic. Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2004
Węgierski Z., Opieka nad dzieckiem osieroconym. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2006
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U.64 Nr 9 poz.59)

4.666665
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (3 votes)

Odpowiedzi

Portret użytkownika studenttt

Mala Magda szuka rodzicow

Dzien dobry. Jestesmy studentkami V roku wydz.lekarskiego. Na zajeciach z pediatrii spotkalysmy mala Magde i od razu ja pokochalysmy :) Magda ma uregulowana sytuacje prawna i wlasciwie "od jutra" moze zostac adoptowana. Dziewczynka urodzila sie z wada ktora zagrazala tym ze nie bedzie chodzic.. Zostala zoperowana i swietnie sie rozwija, ma bardzo duze szanse na to aby chodzic. Mala ma teraz 4 miesiace. Jesli jest ktos kto chcialby blizej poznac cala sytuacje prosze o kontakt mailowy na adres

magda21.01.10@gmail.com

Zamieszczamy rowniez zdjecia :)

http://picasaweb.google.pl/116178740607925646388/Malamagda?authkey=Gv1sR...

Portret użytkownika agaslonko

Mowic Mowic i powtarzac

Mowic Mowic i powtarzac

Agnieszka

Portret użytkownika darko7507

nie ma nic gorszego -moim

nie ma nic gorszego -moim zdaniem-niz zataic prawde o pochodzeniu dziecka przed nim samym.
nasz

kuba wie ze jest adoptowany,otoczenie nasze jak i przedszkole tez wie.
TO NIE POWOD DO WSTYDU.

Portret użytkownika Oddaj_Mi_Kredki

Adopcja

Świadomość posiadania wiedzy o swoim pochodzeniu przez dziecka jest nieunikniona. Według mnie najlepszym sposobem jest od małego wdrażanie dziecku informacji o drugiej mamusi, która go urodziła. Tym samym nie zapominając mówić o miłości jaką darzymy je sami. Dziecko nigdy nie poczuje się przez nas oszukane; bo przecież dobrze wiemy o przypadkach, gdzie w dorosłym życiu ktoś odkrywa, że został adoptowany. Taka sytuacja niszczy zaufanie, a relacje bardzo się pogarszają. Musimy być świadomi, że dziecko gdy dorośnie, będzie chciało poznać biologicznych rodziców; nie powinniśmy mu tego zabraniać - ma do tego prawo, niech samo zdecyduje.
Jednak myślę, że jeśli dwoje ludzi naprawdę jest gotowych obdarzyć zaadoptowane dziecko miłością, nic nie będzie w stanie ich kiedyś rozdzielić.

Portret użytkownika kater88

Since then other biometric

Since then other biometric shirts have popped up, including ones that use micro-EMG sensors to measure muscle effort Ralph Lauren Polo , made by a Redwood City-based company called Athos. (Earlier this year I reviewed a pair of Athos pants, as did The Verge's Ben Popper.) OmSignal, the company that partnered with Ralph Lauren for the PoloTech Shirt, sells its connected compression shirts separately — although both the PoloTech shirts and OmSignal's Ralph Lauren Hats own shirts are only available for men.

But David Lauren, executive vice president for advertising, marketing, and communications at Ralph Lauren Ralph Lauren Scarves , said in an interview that women's smart shirts are on the way. The company is working on making more casual connected apparel — such a polo shirt that could be worn all day, not just during exercise. And Lauren said a smart suit was not out of the realm of possibilities Ralph Lauren Short Sleeved T-Shirts . (I just cannot even, with this level of Bluetooth-connected Americana.)

As you might expect, there's a Ralph Lauren mobile app that syncs data from the PoloTech shirt Ralph Lauren Shoes . It's iOS-only at launch and currently doesn't integrate with other third-party fitness applications.

Still, the aim with the app is to offer real-time analysis and workout suggestions based on the biometrics you're showing Ralph Lauren Jackets & Outerwear , which means Ralph Lauren is at least aware of one key problem with connected health and fitness devices: there are many that can track what you do, but not as many that tell you what to do next.

Portret użytkownika ninest123

mt0707 mulberry

mt0707
mulberry handbags
coach factory outlet
nike air max 90
ed hardy clothing
ralph lauren outlet
adidas shoes
michael kors canada
coach outlet
fitflops
prada outlet
polo ralph lauren
birkenstock outlet
coach factory outlet
ray ban sunglasses
coach outlet store
longchamp outlet store
columbia outlet online
under armour shoes
columbia shoes
longchamp bags
coach factory outlet
coach outlet
michael kors uk
fitflop sandals
true religion
coach outlet
toms shoes
nike factory store
coach canada
nike roshe run
mlb jerseys cheap
ralph lauren uk
coach outlet
true religion jeans
coach factory outlet
birkenstock sandals
coach outlet
seattles eahawks jerseys
air jordan retro
mulberry bags
adidas superstar
christian louboutin
oakley sunglasses
coach outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
wholesale nike shoes
sac longchamp pas cher
mbt shoes
cheap ray ban sunglasses
coach outlet
giuseppe zanotti sneakers
louboutin shoes
adidas pas cher
coach outlet online
ralph lauren outlet online
adidas nmd
coach factory outlet
nmd adidas
celine outlet store
christian louboutin shoes
coach handbags
fendi handbags
louis vuitton outlet store
yeezy boost 350
true religion jeans
pandora
pandora jewelry
louis vuitton outlet
nike shoes for men
fitflops
kate spade handbags
michael kors uk
nike outlet
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
christian louboutin outlet
birkenstock shoes
louboutin chaussures
coach factory outlet online
sac longchamp pliage
fred perry polo
pandora charms
kd 9 shoes
pandora charms
chi flat iron
borse gucci
coach factory outlet
kevin durant shoes
clarks outlet
cheap jordans
nike shoes
adidas yeezy
moncler outlet
cheap nike shoes
mulberry handbags
fitflops sale clearance
mont blanc pens
cheap mont blanc
salomon shoes
adidas uk
adidas superstar shoes
adidas nmd
pandora charms sale clearance
nike air max
mulberry outlet
coach factory outlet
pandora charms sale
adidas shoes
coach factory outlet
air max 2017
valentino
ralph lauren sale clearance
coach outlet
rolex replica watches
coach outlet
yeezy boost
longchamp handbags
christian louboutin
michael kors outlet
true religion jeans
cheap jordans
adidas nmd
ray ban sunglasses discount
burberry outlet canada
nike free 5.0
kate spade outlet store
michael kors handbags
pandora jewelry
ralph lauren sale clearance
tods outlet
yeezy boost 350
birkenstocks
james harden shoes
michael kors handbags
kate spade
doudoune moncler
pandora charms
ralph lauren uk
coach outlet
coach outlet online
coach outlet
pandora jewelry
nike store
oakley sunglasses
jimmy choo
clarks shoes
air jordans
ralph lauren
ralph lauren uk
cheap jordans
fred perry
dansko shoes
adidas shoes
salomon shoes outlet
levis jeans
michael kors outlet
coach outlet store
michael kors outlet
michael kors outlet online
michael kors uk
michael kors outlet online
nike free run flyknit
red bottoms shoes
cat shoes
pandora charms
michael kors outlet
discount ray ban sunglasses
fitflops
ralph lauren sale clearance
fitflops
fitflops uk
yeezy boost 350
pandora charms uk
coach outlet
coach bags
oakley sunglasses
polo ralph lauren
nmd shoes
michael kors outlet online
swarovski crystal
cheap ray bans
louis vuitton handbags outlet
mulberry uk
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
toms shoes outlet
polo ralph lauren
nike free flyknit
adidas outlet
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
pandora jewelry
adidas yeezy
kate spade handbags
vans shoes
michael kors handbags
polo ralph lauren
supra shoes
toms shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
kate spade outlet
oakley sunglasses
tods shoes
michael kors handbags
giuseppe zanotti outlet
coach outlet
birkenstock pas cher
michael kors handbags
coach outlet
coach factory outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
fit flops
louboutin
coach factory outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
adidas shoes
pandora bijoux
burberry outlet
nike outlet
rayban
marc jacobs handbags
cheap mlb jerseys
michael kors
coach factory outlet
jordans
hollister clothing store
steph curry shoes
louboutin pas cher
christian louboutin outlet
mont blanc
coach outlet store online
yeezy boost 350
michael kors outlet clearance
nmd adidas
cheap nfl jerseys
coach factory outlet online
nike air max 90
hermes handbags
nike roshe
new england patriots jerseys
coach outlet
nike air max outlet
golden state warriors jerseys
fake rolex
dolce and gabbana outlet
fitflops
red bottoms
michael kors outlet
coach outlet
louis vuitton outlet online
nike outlet store
cheap jordans
hermes outlet
nike shoes outlet
pandora bracelet
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
adidas outlet
pandora uk
jordan shoes
mlb jerseys wholesale
rolex replica
coach outlet store
cheap jordan shoes
coach outlet
polo ralph lauren outlet online
ralph lauren outlet
pandora soldes
louis vuitton outlet
denver broncos jerseys
valentino shoes
hermes handbags
mont blanc
michael kors bags
birkenstock sandals
louis vuitton outlet
dansko outlet
pandora outlet
adidas superstar
cheap mlb jerseys
kate spade outlet
air max 95
polo outlet
christian louboutin sale
red bottoms
ultra boost
cheap jordans free shipping
moncler outlet
dansko sandals
vans outlet store
toms outlet
parker pens
clarks shoes
tory burch outlet
ralph lauren outlet
longchamp uk
nike outlet
adidas yeezy
pandora charms
hermes birkin
kate spade handbags
coach factory outlet
nike air max
oakley sunglasses outlet
kate spade outlet
nike free run black
ralph lauren uk
nike air max 90
nike store
gucci outlet
hermes handbags
versace shoes
longchamp uk
swarovski jewellery
celine outlet
coach outlet
pandora uk
polo ralph lauren outlet online
cheap nfl jerseys wholesale
sac michael kors
moncler jackets
adidas yeezy
fred perry
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
christian louboutin
adidas nmd
pandora jewelry
rolex watches
michael kors canada
yeezy boost
fitflops sale clearance
replica watches
cveland cavaliers jerseys
michael kors outlet
ralph lauren
marc jacobs bags
red bottoms shoes
dansko outlet store
miami heat jerseys
tory burch outlet store
cheap oakley sunglasses
nike air max pas cher
oakley sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora outlet
moncler
sac longchamp
valentino shoes outlet
michael kors
coach outlet
mbt shoes
dallas cowboys jerseys
coach factory outlet
ralph lauren outlet
adidas yeezy boost 350
mont blanc pens
rolex replica watches
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
nike store
coach outlet store online clearances
true religion outlet
timberland boots
yeezy 350 boost
clarks outlet
yeezy boost 350
adidas shoes
oakley sunglasses
pandora charms
louboutin uk
longchamp outlet
rolex watches
adidas yeezy boost
yeezy boost
adidas nmd
ysl handbags
fit flops
coach outlet
cheap jerseys from china
ralph lauren outlet
adidas shoes
pandora outlet
air jordan uk
mbt shoes
fitflops shoes
gucci outlet
longchamp outlet
louis vuitton handbags
adidas outlet
christian louboutin
polo ralph lauren
mulberry purse
michael kors handbags
louis vuitton outlet
true religion outlet
salomon shoes
cheap mlb jerseys
yeezy boost 350 v2
michael kors outlet clearance
coach outlet
nmd adidas
longchamp handbags
cheap jordans
ecco shoes
sac longchamp pas cher
christian louboutin sale
ralph lauren outlet online
birkenstock sandals
longchamp bags
true religion outlet
longchamp handbags
coach outlet store
cheap jerseys
birkenstock shoes
fendi handbags
air max
coach factory outlet
adidas superstar
official coach factory outlet
longchamp uk
discount oakley sunglasses
hermes bags
pandora jewelry outlet
coach outlet online
adidas superstar
nike outlet online
pandora jewelry
nike air max
coach outlet store
birkenstocks
adidas outlet
nike air max
nike shoes
swarovski crystal
christian louboutin shoes
cheap nike air max
moncler jackets
kate spade handbags
ed hardy
ralph lauren sale clearance
michael kors outlet
birkenstock sandals
coach outlet
ralph lauren clearance
hollister co
birkenstock sandals
parada handbags
adidas uk
oakley sunglasses outlet
ray ban sunglasses
coach outlet store
adidas yeezy
nike air max
houston texans jerseys
toms shoes outlet
coach factory outlet
adidas shoes
mt0707