Nasz Bocian obnaża kłamstwa i manipulacje “Wobec in vitro”

Informacja prasowa

książka wobec in vitro
Stowarzyszenie pacjenckie Nasz Bocian zdecydowanie zaprotestowało przeciwko szerzeniu nieprawdziwych i krzywdzących tez zawartych w publikacji “ Wobec in vitro” wydanej staraniem Episkopatu. Bulwersuje nie tylko zawartość merytoryczna, ale i język publikacji. W związku z tym Stowarzyszenie zwróciło się do szerokiego grona ekspertów (towarzystwa naukowe, lekarze, psycholodzy) z prośbą o opinię na temat zawartości wspomnianej pozycji.

Jako, że ta stygmatyzująca książka została uznana za pozycję uzupełniającą w nauczaniu religii w klasach licealnych, zwróciliśmy się do kuratorów oświaty z prośbą o informację na temat działań podjętych w szkołach zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i szacunku dzieciom poczętym dzięki in vitro.


Czym jest “Wobec in vitro”


W grudniu ubiegłego roku staraniem Episkopatu Polski ukazała się publikacja pod tytułem “Wobec in vitro”. Już wówczas pozycja ta spotkała się z szeroką krytyką licznych środowisk oraz mediów. “Wobec in vitro” zawiera wiele poważnych błędów merytorycznych, a stawiane w niej tezy pozostają w sprzeczności ze współczesną wiedza medyczną. Ponadto w sposób niedopuszczalny stygmatyzuje dzieci poczęte metodą in vitro, przyrównując je do towaru oraz przypisując wielu z nich “niepełnosprawność intelektualną” oraz “opóźnienie rozwojowe”.

Analizując treść pozycji “Wobec in vitro” dowiadujemy się między innymi, że metoda ta stwarza dodatkowe zagrożenie zdrowia poczętych w ten sposób dzieci, sprzyja powstawaniu zaburzeń genetycznych ograniczających przeżywalność dziecka w okresie prenatalnym a związanych z wadami rozwojowymi i niepełnosprawnością intelektualną po jego urodzeniu oraz że niektóre zaburzenia ujawniają się w późniejszym okresie rozwojowym, jak na przykład nowotwory, zaburzenia poznawcze czy choroby metaboliczne. Autorzy publikacji porównują poczęcie metodą in vitro do produkcji przemysłowej. Gamety przyrównywane są do surowców, diagnostyka preimplantacyjna do kontroli jakości a nierozwijające się zarodki do wybrakowanych towarów.

Eksperci odkłamują tezy stawiane przez autorów “Wobec in vitro”


W przygotowanych dla Stowarzyszenia “Nasz Bocian” opiniach na temat pozycji “Wobec in vitro”, opracowanych przez wybitnych specjalistów z dziedziny ginekologii i medycyny rozrodu oraz przez  Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii czytamy:

“Wspomniane w książce „Wobec in vitro” kategoryczne stwierdzenia na temat zdrowia dzieci poczętych w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego nie są udokumentowane odnośnikami do piśmiennictwa dlatego są niewiarygodne.“

“Wzrost i rozwój fizyczny dzieci poczętych pozaustrojowo nie różni się od dzieci poczętych spontanicznie.”

“We wnioskach z przeprowadzonych badań nad inteligencją i funkcjami poznawczymi 5-letnich dzieci po zapłodnieniu pozaustrojowym nie znaleziono różnic pomiędzy dziećmi po leczeniu niepłodności a poczętymi spontanicznie.”

“Nie znaleziono różnic w stanie zdrowia pomiędzy grupą dorosłych po ART i grupą kontrolną.”

Uwadze ekspertów nie umknęły również brak rzetelności autorów “Wobec in vitro” przy korzystaniu z wyników dostępnych badań oraz inklinacje do nadawania własnym poglądom rangi udowodnionych naukowych faktów czy też próby tabloidyzacji poruszanych zagadnień:

[autor] “wypowiada swój osobisty punkt widzenia na temat procedur medycznych i embriologicznych zapłodnienia in vitro, który (...) niewiele ma wspólnego z podstawową wiedzą medyczną ani też z bogatą wiedzą z zakresu technik wspomaganego rozrodu wynikającą z ponad 50. lat prac licznych zespołów akademickich i klinicznych zajmujących się biologią, fizjologią, patologią rozrodu, jak i aspektem klinicznym medycyny rozrodu człowieka.”

“Autor podaje odsetek ryzyka występowania wad wrodzonych, które w ogóle nie figurują w pracy naukowej, na którą się powołuje się. Jest to zwykła manipulacja wynikami poważnych i dobrze prowadzonych badań.”

“Jako przykład przechowywania gamet w celach eugenicznych autor podaje zamrożenia nasienia laureatów Nagrody Nobla. Takie historie opowiada się od lat 60 tych XX wieku, kiedy pojawiły się pierwsze banki nasienia ludzkiego. Banki nasienia nie podają do wiadomości publicznej danych osobowych dawców. Banki w większości przypadków posiadają materiał pochodzący od anonimowych dawców, a w przypadku dawców nie anonimowych, dodatkowe dane nie zawierają danych identyfikacyjnych dawców. Również ze względu na wiek laureatów trudno byłoby znaleźć dawców wśród noblistów, którzy spełnialiby surowe warunki do kwalifikacji do dawstwa.”

Godność dzieci poczętych dzięki in vitro i ich rodzin


W opinii psycholożki niepłodności czytamy:

 “Autorzy publikacji kompletnie pomijają fakt, że wśród młodzieży licealnej, do której kierują swoją publikację, znajduje się coraz większa grupa osób poczętych tą metodą. To one będą czytać i słuchać o tym, że są pozbawione godności, że ich poczęciu towarzyszyło morderstwo a ich rodzice dopuścili się niemoralności i reprezentują „moralność produkcyjną”. Są to osoby w wieku 15-19 lat, w środku kryzysu towarzyszącego adolescencji i kształtowaniu tożsamości. Właśnie w tym momencie dowiedzą się kim tak naprawdę są: zakupionym towarem, owocem konsumpcyjnej mentalności, zrobionym na zamówienie za pieniądze, bez godności i bez Boga. Mało tego: są osobami z definicji zaburzonymi, a jeśli tego nie widać, to tylko dlatego, że najwyraźniej po prostu się to jeszcze nie ujawniło.”

W opinii embriolożki natomiast:

“Irracjonalnym wydaje się użycie argumentów naukowych w czysto etycznej/filozoficznej dyskusji o powstaniu życia ludzkiego, tak próba przekucia podstaw działania medycyny dla uzasadnienia niewłaściwości i niedopuszczalności metody in vitro, oraz całkowite ignorowanie zasad prawnych, mają znamiona demagogii”.
Ustosunkowuje się ona również do wyjątkowo uderzającej w godność i podmiotowość dzieci poczętych dzięki in vitro tabeli przyrównującej metodę in vitro do produkcji przemysłowej.


Re- produkcja człowieka in vitro wg „Wobec in vitro”tab. Str. 55
MENTALNOŚĆ PRODUKCYJNA
(cytat z książki)
ODPOWIEDNIKI IN VITRO
(cytat z książki)
PODSTAWA PRAWNA- Ustawa o leczeniu niepłodności, Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(komentarz eksperta)
Dobry jakościowo surowiec
Banki gamet (nieraz także wielkich i znanych osób, np. Noblistów, sportowców, aktorów, modelek)
Komórki rozrodcze w procedurze wspomaganej prokreacji są stosowane w dawstwie partnerskim (...) lub w dawstwie innym niż partnerskie. Kwalifikacja dawców oraz zastosowanie komórek w dawstwie innym niż partnerskie odbywa się na podstawie wywiadu medycznego i badań laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dawcy, biorczyni i dziecka.
Ustawa o leczeniu niepłodności art. 30. 1.    
Stosunek     producenta do produktu - obojętny Stosunek dawców „materiału” i lekarzy do embrionu – zasadniczo obojętny
Zarodek od momentu utworzenia podlega ochronie prawnej. Lekarz i embriolog ma obowiązek zapewnić kontrolowane warunki     rozwoju zarodkowego zgodnie z aktualną wiedza medyczna i w ramach funkcjonującego systemu zapewnienia jakości.
Ustawa o leczeniu niepłodności art. 23. 3. i art. 27.    
Specjalne życzenia klientów
Dobór odpowiednich cech embrionu wybranego do wszczepienia
Zastosowanie diagnostyki preimplantacyjnej w celu wyboru cech fenotypowych dziecka jest zakazane.
Ustawa o leczeniu niepłodności art. 26.
Produkt     zaspokaja potrzeby
Zaspokojenie dążeń niepłodnych rodziców do „posiadania” dziecka

Leczenie niepłodności obejmuje szereg działań medycznych (w tym poradnictwo, diagnostykę, leczenie farmakologiczne, chirurgiczne i zastosowanie metod wspomaganego rozrodu) u których podstaw leży prawna ochrona życia, zdrowia, dobra i praw dziecka.                 
Ustawa o leczeniu niepłodności art. 4.
Zabezpieczenie     skuteczności produkcyjnej
Zapładnianie     większej niż potrzeba liczby komórek jajowych
Liczba zapładnianych komórek jajowych jest uzasadniona medycznie i monitorowana.
Ustawa o leczeniu niepłodności art. 9.

Produkcja nadplanowa
Embriony nadliczbowe
Wszystkie zdolne do prawidłowego rozwoju zarodki utworzone w procedurze     wspomaganej prokreacji są przenoszone do organizmu biorczyni.
Ustawa o leczeniu niepłodności art. 23.
Kontrola jakości
Diagnostyka preimplantacyjna i prenatalna

Diagnostyka preimplantacyjna i prenatalna nie stanowi elementu systemu kontroli jakości w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz banku komórek rozrodczych i zarodków. Kontrola jakości oparta jest na systemie kontroli jakości.           
Ustawa o leczeniu niepłodności art. 2.
Korekty w procesie produkcji
Inżynieria genetyczna – oddziaływanie na genom dziecka
Modyfikacja genetyczna ludzkich zarodków jest zakazana.
Ustawa o leczeniu niepłodności art. 25. 2.
Egzemplarze wybrakowane
Embriony „zdefektowane”
Zastosowanie zapłodnienia pozaustrojowego nie powoduje powstawania zarodków „zdefektowanych”. Potencjał rozwojowy zarodka jest określany przez potencjał rozwojowy komórek rozrodczych. Ustawa o leczeniu niepłodności definiuje zarodek zdolny do prawidłowego rozwoju.
Ustawa o leczeniu niepłodności art. 23.
Magazynowanie
Zamrażanie zarodków
Zamrażanie zarodków jako procedura o udowodnionych podstawach medycznych ma na celu zapewnienie ich bezpieczeństwa do czasu przeniesienia do organizmu biorczyni.
Ustawa o leczeniu niepłodności art. 23.
Okres gwarancji
Wyznaczony maksymalny czas przechowywania zarodków
Nie ma wyznaczonego maksymalnego czasu przechowywania zarodków, zarodki zdolne do prawidłowego rozwoju podlegają ochronie prawnej..
Ustawa o leczeniu niepłodności art. 23.
Nadużycia
„kradzież” gamet i nielegalny handel zarodkami
W sprawach niezgodnego z prawem postępowania
z komórkami rozrodczymi lub zarodkami mają zastosowanie przepisy karne.           
Ustawa o leczeniu niepłodności art. 77 i art. 79.
Firmy kooperujące
„matki zastępcze” (surogatki)
Pojęcie surogatki nie istnieje w Polskiej rzeczywistości prawnej
Kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 619    
Cel zysk
Korzyści: liczone w miliardach zyski klinik IVF, zarobki dawców gamet (..)
Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego prowadzone jest zgodnie z aktualną wiedza medyczną i podlega ścisłej regulacji prawnej. Czerpanie zysku z dawstwa gamet/zarodków jest zakazane.            
Ustawa o leczeniu niepłodności art. 3 i art. 28.
Reklamacje
Procesy sądowe po urodzeniu dziecka niepełnosprawnego bądź „nadliczbowego”
Zgodnie     z dobrą praktyką medyczną liczba zarodków poddawanych w jednym embriotransferze jest ograniczana, a biorczyni każdorazowo wyraża zgodę na podanie zarodka.   
Ustawa o leczeniu niepłodności art. 32.   

Zastosowanie technik wspomaganego rozrodu nie wpływa na niepełnosprawność dziecka. W związku z tym mają zastosowanie przepisy nie związane z leczeniem niepłodności: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

In vitro a szkoła


Mając na uwadze szacunkowe dane statystyczne, według których co 20. dziecko przychodzi na świat dzięki medycznie wspomaganej prokreacji oraz w związku z ustawowym obowiązkiem zapewnienia każdemu uczniowi bezpiecznych warunków rozwoju i nauki, poprosiliśmy Kuratorów Oświaty o informacje na temat działań, jakie wdrożyli lub zamierzają wdrożyć w podległych sobie szkołach w celu zapewnienia bezpieczeństwa, szacunku oraz szeroko rozumianego dobrostanu uczniów, którzy urodzili się w wyniku zastosowania metody in vitro.

Analiza odpowiedzi pokazuje, że Kuratoria czują się zwolnione z obowiązku zainteresowania się wskazanym problemem:
“Kuratorium Oświaty w Katowicach nie dysponuje żadnymi informacjami, tj. danymi na temat działań, jakie wdrożyli bądź zamierzają wdrożyć w ramach nałożonych przez ustawę obowiązków dyrektorzy placówek oświatowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa, szacunku oraz szeroko rozumianego dobrostanu uczniów, którzy urodzili się w wyniku zastosowania metody in vitro” (KO Katowice)   

“Określenie powyższej publikacji jako pomocy uzupełniającej przesądza o tym, że nie mamy do czynienia z obligatoryjnością jego stosowania na lekcjach religii rzymskokatolickiej w liceach. Natomiast decyzję o ewentualnym wykorzystaniu tej publikacji na lekcjach religii podejmuje nauczyciel religii, do którego też należy decyzja o sposobie wykorzystania treści zamieszczonych w omawianej publikacji” (KO Białystok)

“Za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły odpowiada (...) dyrektor szkoły” (KO Gdańsk)

“Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim nie posiada informacji na temat dzieci,
które urodziły się w wyniku zastosowania metody in vitro. W związku z powyższym nie
prowadziło i nie prowadzi działań w podległych szkołach i placówkach w tym zakresie.” (KO Gorzów Wlkp.)

“Jeśli rodzic ma inne stanowisko w sprawach wiary niż Kościół, którego jest wyznawcą, powinien zgłaszać je do właściwych organów Kościoła” (KO Szczecin)

“Brak jest możliwości uczynienia zadość wyrażonemu przez Stowarzyszenie żądaniu, bowiem organ administracji publicznej, którym jest Dolnośląski Kurator Oświaty nie posiada podległych sobie szkół” (KO Wrocław)


Perspektywa Pacjencka


25 maja, podczas V edycji Międzynarodowej Konferencji "Development of Scientific Cooperation in Reproductive Medicine Research" odbędzie się debata, podczas której w międzynarodowym gronie specjalistów i ekspertów po raz kolejny podniesiemy kwestię pozycji “Wobec in vitro” i jej statusu pomocy dydaktycznej. Będziemy protestowali przeciwko głoszeniu nieprawdziwych tez oraz atakowi na godność osób niepłodnych oraz dzieci poczętych dzięki medycznie wspomaganej reprodukcji.

Opinie eksperckie opracowane zostały przez:

Zarząd PTMRiE:
lek. Katarzyna Kozioł – prezes
prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa – wiceprezes
dr n. med. Anna Janicka – członek zarządu
dr n. med. Joanna Liss - członek zarządu
prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński - członek zarządu
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk - członek zarządu
dr hab. Krzysztof Papis - członek zarządu
http://ptmrie.org.pl/
dr Marta Sikora-Polaczek - starszy embriolog kliniczny ESHRE, CM Macierzyństwo
dr Ricardo Faúndez - Dyrektor Laboratoriów Embriologicznych Invimed
mgr Dorota Gawlikowska - psycholożka niepłodności InviMed


W całości można je znaleźć pod poniższymi linkami:


"Wobec in vitro" - krytyczna analiza autorstwa PTMRiE

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.


Analiza dra Ricardo Faúndeza

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.


Opracowanie dr Marty Sikory-Polaczek

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.


Analiza języka - Dorota Gawlikowska

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.Kontakt dla mediów

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności
i Wspierania Adopcji Nasz Bocian
ul Południowa 30/6 m.4
04-789 Warszawa
www.nasz-bocian.pl
e-mail: stowarzyszenie@nasz-bocian.pl

4.5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (2 votes)

Odpowiedzi

Portret użytkownika Ted Malkovich

Wspaniały post! Właśnie

Wspaniały post! Właśnie przygotowuję się do tych informacji, jest bardzo pomocna, przyjacielu.