Pismo do rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. Marcina Gruchały, w związku z planowaną konferencją, pt. „Interdyscyplinarne leczenie niepłodności. Fizjologiczne aspekty regulacji cyklu miesiączkowego i spermatogenezy”

Temat: 
Stowarzyszenie Nasz Bocian

GUMed
Kolejna uczelnia wyższa, tym razem Gdański Uniwersytet Medyczny, nie tylko przystaje na organizację w swoich murach konferencji promującej tzw. naprotechnologię, ale co gorsza jej rektor obejmuje to wydarzenie swoim patronatem.
Poniżej umieszczamy pismo skierowane dzisiaj do JM Rektora GUMed ze stanowiskiem Stowarzyszenia Nasz Bocian w sprawie konferencji oraz pytaniami na temat zasad organizowania podobnych wydarzeń w murach uczelni oraz obejmowania ich patronatem zadanymi w ramach dostępu do informacji publicznej.

Warszawa, dn. 05.03.2018

JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcin Gruchała

Wasza Magnificencjo Rektorze,

Po zapoznaniu się z programem konferencji: „Interdyscyplinarne leczenie niepłodności. Fizjologiczne aspekty regulacji cyklu miesiączkowego i spermatogenezy”., planowanego na dzień 10 marca 2018 r., pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie faktem zorganizowania przedmiotowej konferencji w murach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz objęcie jej patronatem honorowym Waszej Magnificencji.

Z przykrością konstatujemy, iż pomimo deklarowanej wszechstronności, zaproponowane ujęcie tematu ogranicza w istocie zakres przedmiotowy konferencji i w konsekwencji promuje metody związane z tzw. naprotechnologią, czego źródła upatrywać należy raczej w wyznawanym światopoglądzie niż medycynie opartej na faktach. Brak głosu jakiegokolwiek specjalisty z zakresu medycyny rozrodu wspomaganego, dziedziny o uznanej skuteczności terapeutycznej, zdaje się potwierdzać tezę o jednokierunkowym i stronniczym podejściu do niepłodności jako choroby i sposobów jej leczenia oraz przesądza o tendencyjnym podejściu do tematu. Wyraźnie promowana naprotechnologia jest metodą o nieudowodnionej skuteczności terapeutycznej (brak skuteczności terapeutycznej wspomnianej metody potwierdza negatywna opinia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dla “Programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2016-2018” oraz dostępne już wyniki skuteczności wspomnianego programu).

W sytuacji tak trudnej dla niepłodnych, kiedy nie tylko wpływowi uczestnicy debaty publicznej, ale również urzędnicy państwowi deprecjonują uznane na całym świecie metody leczenia niepłodności o wysokiej i potwierdzonej skuteczności, jako stowarzyszenie pacjenckie wspierające niepłodnych chcielibyśmy móc liczyć na rozsądny, poparty dostępnymi i zweryfikowanymi danymi głos i wsparcie płynące ze środowisk medycznych i akademickich.

Tymczasem Gdański Uniwersytet Medyczny nie tylko organizuje rzeczoną konferencję, ale również promuje naprotechnologię w mediach społecznościowych, polecając na swoim fanpage’u audycję radiową z udziałem naprotechnolożki. Dyskusja pod postem jednoznacznie wskazuje na ogromny wpływ bohaterki audycji oraz prowadzonych przez nią zajęć na studentów, co budzi nasz ogromny niepokój.

W związku z brakiem uznanych badań dotyczących naprotechnologii, promowanie tej metody, do czego w istocie sprowadza się konferencja, jest bulwersujące i powinno być rozpatrywane nie tylko w kontekście jej nieskuteczności jako metody terapeutycznej, ale również w kontekście tzw. kradzieży czasu reprodukcyjnego, który to jest niezwykle istotnym czynnikiem predykcyjnym. Przyzwolenie na takie praktyki w świetle ustawowych zadań i celów uczelni wyższych w Polsce oraz ich szczególnej odpowiedzialności, zarówno wobec kształconych kadr jak i pacjentów, jest nie tylko niedopuszczalne, ale również społecznie szkodliwe.

W opinii Stowarzyszenia Nasz Bocian w murach żadnej uczelni medycznej - czy szerzej, żadnej uczelni wyższej czy placówce edukacyjnej w Polsce - nie powinno być miejsca na propagowanie informacji nieznajdujących potwierdzenia w badaniach, w tym wypadku nieznajdujących potwierdzenia w medycynie opartej na faktach, stronniczych i godzących zarówno w interes pacjentów jak i dobre imię i prestiż Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Liczymy, iż Wasza Magnificencja podejmie niezbędne kroki zmierzające do oceny zawartości merytorycznej konferencji i w konsekwencji do jej odwołania, jak i dołoży starań, aby podobne wydarzenia nie odbywały się na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w przyszłości.

Ponadto na podstawie art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o informację na temat zasad udzielania przez Waszą Magnificencję patronatu honorowego nad wszelkiego rodzaju wydarzeniami naukowymi i innymi oraz na temat procedury weryfikacji zawartości merytorycznej konferencji, sympozjów itp. wydarzeń naukowych, w wyniku której możliwa jest ich organizacja przez Gdański Uniwersytet Medyczny lub na jego terenie.

Z wyrazami szacunku,

Marta Górna Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Nasz Bocian

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos )