Skarga nadzwyczajna a sytuacja rodzin adopcyjnych w Polsce

Temat: 
Adopcja Dziecka

ListyWniesienie przez Prezydenta RP projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, który przewiduje wprowadzenie nadzwyczajnego środka odwoławczego od każdego prawomocnego wyroku poprzez wniesienie skargi nadzwyczajnej, poważnie zaniepokoił wielu rodziców adopcyjnych. W pełni rozumiemy i podzielamy ten niepokój i dlatego zwróciliśmy się do najważniejszych organów Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o zrewidowanie zapisów projektu tak, aby gwarantowały one bezpieczeństwo i stabilność rodzin adopcyjnych w naszym kraju.

Poniżej znajdziecie treść listu do szefowej rządu RP, Beaty Szydło. Korespondencja o podobnej treści została również wysłana do samego projektodawcy, a więc do Prezydenta RP, do marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu, do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, do Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do właściwych przedmiotowo komisji sejmowych, a drogą elektroniczną do wszystkich posłów i senatorów obecnej kadencji.


Szanowna Pani Premier,

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN, pragnie zwrócić Pani uwagę na zmiany proponowane w projekcie Ustawy o Sądzie Najwyższym, wniesionym przez Prezydenta RP we wrześniu bieżącego roku, które mogą rodzić poważne konsekwencje dla rodzin adopcyjnych w Polsce.

Zgodnie z proponowanymi zmianami (art. 86 projektu), od każdego prawomocnego orzeczenia sądowego kończącego postępowanie w sprawie będzie można wnieść skargę nadzwyczajną, jeżeli:
- orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji;
- orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;
- zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego
a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.
Skargę nadzwyczajną, w terminie 5 lat od uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, będzie można wnieść za pośrednictwem wskazanych w projekcie podmiotów.

Jedynym ustawowo gwarantowanym wyjątkiem, wyrażonym w projekcie expressis verbis, jest wyłączenie możliwości wniesienia skargi nadzwyczajnej od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa, orzekającego unieważnienie małżeństwa albo rozwód, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia zawarła związek małżeński (art. 86, § 3 projektu).
Z powyższego zapisu wnioskować należy, iż projektodawca uznał stabilność i poczucia bezpieczeństwa nowoutworzonych rodzin za wartości, którym należy się szczególna ochrona prawna, a które w wyniku zastosowania proponowanych rozwiązań mogłyby zostać naruszone.
Niestety, wspomniane wyłączenie nie obejmuje rodzin adopcyjnych.

W procesie adopcji, dziecko zostaje przysposobione na mocy prawomocnego postanowienia sadu. W sytuacji gdy orzeczenia takie będą mogły zostać wzruszone w drodze skargi nadzwyczajnej, warunki do stabilnego i niezakłóconego rozwoju wzrastających w nich dzieci zostaną zagrożone, a żadna rodzina adopcyjna (włączając w to rodziny utworzone w drodze adopcji wewnątrzrodzinnej) nie będzie mogła czuć się w pełni bezpiecznie.

W związku z powyższym, wnosimy o zrównanie praw wszystkich polskich rodzin poprzez wprowadzenie do projektu zapisów wyłączających możliwość zastosowania skargi nadzwyczajnej do:
(i.) spraw o zrzeczenie się oraz o pozbawienie władzy rodzicielskiej jeśli po wydaniu orzeczenia nastąpiło prawomocne orzeczenie przysposobienia;
(ii.) spraw o przysposobienie;

Marta Górna
przewodnicząca zarządu
Stowarzyszenia „Nasz Bocian”

4.2
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (5 głosów )

Odpowiedzi

Portret użytkownika yennefer23

Dziękujemy!

Bocianie, dziękujemy za reakcję!

Kiedy Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno

Portret użytkownika Bobetka

Dziękuję

Bardzo ważna kwestia. Bardzo!!!
Czy ten list jest w ramach konsultacji, czy były one już rozpisane ?

Synku, nie mógłbyś być bardziej mój :love:

:telefon: :domek: 01.2005

W każdym z nas tkwi talent. Ważne by go dostrzec i w niego uwierzyć

Portret użytkownika łosica

Dzięki za reakcję :)

Dzięki za reakcję :)

Portret użytkownika Tojam

SKARGA NADZWYCZAJNA A SYTUACJA RODZIN ADOPCYJNYCH W POLSCE

Bardzo słuszne uwagi.
Pytanie czy była jakaś reakcja, a jeżeli tak, to jaka?

Portret użytkownika ankie99

As the new player you can

As the new player you can come and learn more things about the Play free mahjongg connect when if you have gain the experience then lots of stages are for you which always give you various type of the tasks.