Tajemnica adopcji - obawa przed otoczeniem czy przed reakcja dziecka.

Temat: 
Adopcja Dziecka

Jeśli rodzina nie może lub nie potrafi pełnić swych naturalnych funkcji, obowiązek opieki nad dzieckiem osieroconym przejmują wyspecjalizowane instytucji, np. domy dziecka, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne. Do najkorzystniejszych form opieki należą rodziny adopcyjne. Pomiędzy przybranymi rodzicami a przysposobionym dzieckiem nawiązuje się w nich identyczny stosunek, jak pomiędzy rodzicami naturalnymi a ich potomstwem. Dziecko przyjmuje nazwisko rodziców, uzyskuje także wszelkie prawa wynikające z przynależności do rodziny, np. prawa spadkowe.
Problem adopcji dotyczy kilku tysięcy dzieci rocznie. W ostatnich latach liczba przysposabianych systematycznie wzrasta. Popularyzowanie i rozszerzanie informacji o adopcji jest jednak trudne, ponieważ problem bezdzietności stanowi (i stanowić będzie) istotna barierę natury psychologicznej. Proces przysposobienia pozostaje także problemem trudno poddającym się analizie badawczej. Brak dokładnych informacji na ten temat wynika głównie z jego drażliwości. Głęboko tez zakorzenia jest w naszym społeczeństwie tradycja utrzymywania faktu adopcji w tajemnicy zarówno wobec otoczenia, jak i wobec dziecka. Wynikiem takich postaw jest niewielka ilość danych empirycznych i szczupłość prób reprezentatywnych w badaniach prowadzonych w Polsce. Uzyskiwanie miarodajnych informacji o przysposobieniu utrudnia bowiem chęć ukrycia tego faktu przed dzieckiem.
Tajemnica adopcji jest rozpatrywana przez wielu badaczy. Kwestie jawności przysposobienia podejmują autorzy polscy od dawna. Zajmują się nimi pedagodzy, psycholodzy, prawnicy, lekarze, a ostatnio także socjolodzy. Najwięcej jednak publikacji o jawności przysposobienia wychodzi spod piór psychologów. Problemu tajemnicy adopcji dotyka publikacja M. Ziemskiej, poświecona postawom matek adopcyjnych. Kwestie jawności adopcji są też podejmowane w lokalnie ukazujących się biuletynach i informatorach nowopowstałych niepublicznych poradni adopcyjnych.
Tajemnica adopcji odnosi się do dwóch zasadniczych kwestii. Pierwsza z nich to ukrywanie faktu przysposobienia przed dzieckiem. Druga natomiast dotyczy nie ujawniania adopcji wobec środowiska (rodziny, sąsiadów, współpracowników).
Dlaczego adopcja utrzymywana jest w tajemnicy?
W naszym społeczeństwie głęboko jest zakorzeniona tradycja utrzymywania faktu adopcji w tajemnicy wobec otoczenia i wobec dziecka. Zachowanie tajemnicy adopcyjnej było powszechnie uważane za rozwiązanie lepsze od ujawnienia prawdy. Odwzorowując - tak modne obecnie – modele zachodnie warto przeszczepiać na rodzimy grunt stosunek do rodziny adopcyjnej cieszącej się na ogół społeczną aprobatą. W wielu krajach Europy
Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych przysposobienie dziecka stanowi powód do dumy i urasta do rangi czyny heroicznego. Uzasadnienie tego stanu rzecze wynika z uwarunkowań kulturowych; jest także konsekwencją trwającego wiele dziesięcioleci niskiego przyrostu naturalnego.
Zachowaniu tajemnicy adopcji sprzyja istniejące w naszym kraju ustawodawstwo. Wspiera ono utrzymywanie tego rodzaju fikcji, uzasadniając to w różny sposób, np. osobistym charakterem przysposobienia, wpływem faktu zachowania (lub nie) tajemnicy na realizacje interesów stron stosunku przysposobieni itd. Niektórzy zastanawiają się, czy zachowanie tajemnicy pochodzenia przed dzieckiem nie stoi w sprzeczności z normami moralnymi. S. Piechocki rozstrzyga ten problem uznając, że: „obowiązek mówienia prawdy, wobec swoistości omawianej instytucji prawno-rodzinnej, nabiera odrębnego charakteru, jeśli o funkcjonowaniu takiego obowiązku w ogóle można mówić”.
Autor uzasadnia ochronę tajemnicy przysposobienia dobrem dziecka. Uważa, że w ten sposób uszanowane zostaje jego biologiczny i psycholog oczny instynkt do życia w rodzinie.
Przepisy prawne w sposób zasadniczy rzutują na sytuację wychowawczą dziecka adoptowanego. Rodzice francuscy wiedzą, że ich przysposobione dziecko musi dowiedzieć się o swoim statusie przy zawieraniu związku małżeńskiego, niezbędny jest wówczas pełny odpis aktu urodzenia, w którym są podane dane dotyczące zarówno rodziców adopcyjnych jak i biologicznych. Rodzice polscy także zdają sobie sprawę, że dziecko może zdobyć analogiczne informacje żądając pełnego odpisu aktu swego urodzenia, ale wiedza także, że w praktyce pełny odpis nie jest nigdzie wymagany.
Kolejnym czynnikiem sprzyjającym utrzymaniu tajemnicy przysposobienia jest fakt ukrycia bezpłodności osób przysposabiających. Próba ukrycia faktu adopcji może być przejawem kompleksu, poczucia winy i bezwartościowości. Jeśli ukryje się fakt adopcji, można odgrywać rolę „normalnego’ ojca lub „normalnej” matki.
Niezbędna jest jednak świadomość, że rodzina adopcyjna jest innym jakościowo rodzajem rodzicielstwa. Aby być szczęśliwym i uczynić szczęśliwym swoje dziecko rodzice adopcyjni musza z otwartością wejść w role rodziców, a nie udawać przed dzieckiem rodzina i otoczeniem, że jest się rodzina naturalną.
Rodzice ukrywający fakt adopcji często obawiają się, że dziecko poinformowane o tym, iż zostało adoptowane, w inny sposób będzie reagować na polecenia, może sprawiać trudności wychowawcze itp. Boja się też, że dziecko zacznie poszukiwać rodziców naturalnych. W praktyce zdarza się to
jednak rzadko, a zainteresowanie naturalną rodziną rodzi się zwykle wówczas, gdy dziecko dowiaduje się o fakcie adopcji zbyt późno lub tez dowiaduje się o tym od osób trzecich.
Korzyści osiągane przez rodziny ujawniające fakt przysposobienia
Poinformowanie dziecka o adopcji stanowi jeden z poważniejszych problemów stojący przed rodzicami. Większość kandydatów na rodziców adopcyjnych deklaruje wprawdzie gotowość powiedzenia dziecku prawdy, ale jest to jednak dość trudne do przeprowadzenia w praktyce. Rodzice długo nie mogą się zdecydować i odkładają rozmowę z dziećmi na później, na bliżej nie określona przyszłość. Trudności rzetelnego informowania dziecka o jego pochodzeniu są z pewnością porównywalne z sytuacja rodziców uświadamiających dziecku skąd się wzięło, w jaki sposób zostało poczęte i w jaki sposób się urodziło. Choć to naturalne, nie jednej matce i ojcu sprawia trudności. Przełamanie barier psychologicznych procentuje jednak po wielokroć. Dzieci odpowiednio poinformowane żyją w atmosferze prawdy co tworzy specyficzny klimat zaufania i przyjaźni niezbędny w każdej rodzinie.
Rodzice ukrywający fakt adopcji musza systematycznie podawać nieprawdziwe informacje. Równocześnie lękają się, że dziecko i tak pozna prawdę. W związku z tym warto powiedzieć mu, że jest adoptowane. Wyzwoli to rodzinę z lęku. Wyeliminuje obawy, które w innym przypadku mogą towarzyszyć rodzinie i niszczyć psychikę jej członków.
Fakt ukrywania adopcji ma zasadnicze znaczenie dla równowagi psychicznej rodziców adopcyjnych. Ujawnienie adopcji zwiększa szansę udanego rodzicielstwa. Daje pewien komfort psychiczny rodzicom. Zabezpiecza przed szantażem, rozdarciem rodziny, brutalnym informowaniem dziecka przez osoby z zewnątrz. Niewłaściwe „uświadomienie” o adopcji zwłaszcza w okresie dojrzewania dziecka, może zachwiać całym jego systemem wartości. Jawność adopcji wpływa pozytywnie także na najbliższe otoczenie rodziny. „Reakcje sąsiadów, którzy zostali poinformowani przez samych rodziców, były najczęściej pozytywne. Sąsiedzi aprobowali decyzje małżonków, przychodzili zobaczyć dziecko, ofiarowali swoja pomoc w formie ubranek dla dziecka stwierdza I. Kuźlan. – Wszystkie rodziny, których rodziny wiedza o fakcie adopcji, spotykały się z nastawieniem życzliwym”. Niestety rodzin takich jest bardzo mało, gdyż z reguły rodzice boja się poinformować znajomych i sąsiadów.
Rodzice informowali, że reakcje sąsiadów były na ogół pozytywne. Niekiedy – entuzjastyczne. Jedna z rodzin opowiadała: „Gdy przyjechaliśmy do domu z dzieckiem brama była pięknie udekorowana, a wszyscy sąsiedzi na nas czekali”. Matka innego dziecka mówiła: „Zetknęliśmy się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony otoczenia”. Jeszcze inna: „To wielkie pudło zabawek, to od naszych sąsiadów”.
Nie oznacza to jednak, że nie zdarzają się przypadki nieżyczliwego przyjęcia czy wręcz dyskryminacji ze strony najbliższego środowiska. Zależy to od poziomu kultury otoczenia. Jedna z rodzin sygnalizowała, że jej dziecko prześladuje sąsiad, nałogowy alkoholik.

Ujawnienie dziecku faktu adopcji chroni je przed działaniem nieżyczliwych osób trzecich, zabezpiecza psychikę młodego człowieka przed poważnym szokiem po odkryciu prawdy, a rodzinę przed szantażem. Praktycy stwierdzają ponadto, iż na ogół utrzymanie tajemnicy nie udaje się i prędzej lub później dziecko dowiaduje się prawdy. Ma zresztą prawo, by tę prawdę znać.
Obecnie trzeba zdecydowanie podkreślać role jaka ma do spełnienia rodzina adopcyjna, ukazując równocześnie głęboki sens tej formy rodzicielstwa. Jest to tym ważniejsze, że funkcjonujący w społeczeństwie stereotyp głosi, że rodziny biologicznej nie do się w żaden sposób zastąpić, formy alternatywne wobec niej są uważane za gorsze i akceptowane w znacznie mniejszym stopniu. Należy więc wzmacniać rodzinę adopcyjną w przekonaniu, że słusznie podjęła decyzję o przyjęciu dziecka.

Powyższy tekst pochodzi z artykułu A. Ładyżyńskiego , Tajemnica adopcji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1996 nr 2.

Bardzo proszę o kontakt wszystkich kandydatów na rodziców adopcyjnych. Prześlę Państwu ankietę, która pomoże mi w uzyskaniu odpowiedzi na problemy badawcze jakie sobie postawiłam w swojej pracy magisterskiej. Pozdrawiam. Agnieszka. adopcja-ankieta@wp.pl

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos )

Odpowiedzi

Portret użytkownika Biala

Re: Tajemnica adopcji - obawa przed otoczeniem czy przed reakcja dziecka.

Bardzo dobry artykul, ktory jest odpowiedzia na obawy rodzicow adopcyjnych. Dziekuje

Portret użytkownika admin

Re: Tajemnica adopcji - obawa przed otoczeniem czy przed reakcja dziecka.

Artykuł jest zbyt długi i zbyt "naukowy". Mam wrażenie jakby został "sklejony" z kilku publikacji naukowych, a nie wnosi nic nowego do problemu. Zbyt dużo tu definicji,a zbyt mało przykładów "z zycia".

Portret użytkownika admin

Re: Tajemnica adopcji - obawa przed otoczeniem czy przed reakcja dziecka.

Taka jest specyfika pracy magisterskiej. Nie można opowiadać bajek, tylko rzeczowo i naukowo. :)

Portret użytkownika admin

Re: Tajemnica adopcji - obawa przed otoczeniem czy przed reakcja dziecka.

Wsystko chyba zależy od wewnętrznej siły rodziców i rzeczywistej chęci powiedzenia prawdy. A w którym momencie? Tego powinni uczyć na spotkaniach w ośrodkach adopcyjnych.

Portret użytkownika admin

Re: Tajemnica adopcji - obawa przed otoczeniem czy przed reakcja dziecka.

Właśnie!!! Przeglądam artykuły i wypowiedzi na BOCIANIE (po raz pierwszy, więc może nie dotarłam do wszystkich) i najbardziej mi brakuje
konkretnych porad. Przykładów z życia. Jestem od trzech lat matka adopcyjną przekonaną o konieczności powiedzeniu dziecku prawdy o jego pochodzeniu. Ale w miarę przybliżania się prawdopodobnego terminu takiej "zasadniczej rozmowy" narasta we mnie lęk. Kiedy powiedzieć?
Jakich użyć słów? Jeśli wszystko pójdzie gładko - w porządku. A jeśli nie? Jakie mogą być scenariusze takiej rozmowy? Potrzeba mi relacji osób, które mają to już za sobą, a nigdzie sie na takie nie natknęłam. Może tutaj? lidka@intec.com.pl

Portret użytkownika Plastelina

Re: Tajemnica adopcji - obawa przed otoczeniem czy przed reakcja dziecka.

Kiedy powiedzieć dziecku? ... No właśnie kiedy?
Myślę ,że jak najwcześniej. Już 3 latkowi można wytłumaczyć ,że jest adoptusiem , że się je kocha i nic innego nie ma znaczenia. I nawet gdy przyjdzie moment odrzucenia nas przez dziecka pokazać mu ,że się je kocha ... i nic innego nie ma znaczenia.
Ja jednak nie jestem psychologiem, oni wiedzą to lepiej.

Portret użytkownika studenttt

Mala Magda szuka rodzicow

Dzien dobry. Jestesmy studentkami V roku wydz.lekarskiego. Na zajeciach z pediatrii spotkalysmy mala Magde i od razu ja pokochalysmy :) Magda ma uregulowana sytuacje prawna i wlasciwie "od jutra" moze zostac adoptowana. Dziewczynka urodzila sie z wada ktora zagrazala tym ze nie bedzie chodzic.. Zostala zoperowana i swietnie sie rozwija, ma bardzo duze szanse na to aby chodzic. Mala ma teraz 4 miesiace. Jesli jest ktos kto chcialby blizej poznac cala sytuacje prosze o kontakt mailowy na adres

magda21.01.10@gmail.com

Zamieszczamy rowniez zdjecia :)

http://picasaweb.google.pl/116178740607925646388/Malamagda?authkey=Gv1sR...

Portret użytkownika kater88

It's time to explore the

It's time to explore the exciting world of Ralph Lauren Polo . Here, you'll find a stunning display of quality and craftsmanship, for both men's and women's shoes. Whether it's seductive strappy sandals or classic men's loafers, each piece represents Ralph Lauren's commitment to individuality and elegance.

You can go from day to night, Ralph Lauren Dresses or casual to desirably dressed, with the Ralph Lauren Collection. Ladies, start your day off with gladiator sandals and end with the exciting elegance of gold studded heels Ralph Lauren Short Sleeved Polos . Redefine your style with classic equestrian boots and uniquely coveted sneakers.

Let's not forget the men. Whether you're styled in smooth suede loafers Ralph Lauren Shirts , or want to kick back in terrifically tasseled boat shoes, the Ralph Lauren Collection has the versatility you desire.

Ralph Lauren has always stood for providing quality products Ralph Lauren Sweaters , and the Ralph Lauren Collection invites you to take part in their wonderful world of glamorous excitement, classic designs, and pieces you'll covet forever!

Portret użytkownika kater88

Ralph Lauren offers tasteful

Ralph Lauren offers tasteful customers the very best in men’s and women’s apparel and accessories, children’s wear Ralph Lauren Polo , home furnishings and fine fragrances. Whether I’m looking for sporty weekend wear, a classic suit, or a timeless bag, I can find it in their exclusive collections. What I love most though is that Ralph Lauren MEN exceptional service lets me shop at home without sacrificing the special touches that make a wardrobe extraordinary. Here’s what makes Ralph Lauren so exceptional:

Personal Shopping From the Comfort of Home:

Ralph Lauren’s customer service is Ralph Lauren WOMEN on call by phone or email to assist you in selecting just the right thing for yourself or as a gift. Whether you have questions about fit, fabric or just want to explore all your choices with their knowledgeable staff, Ralph Lauren’s personal Ralph Lauren CHILDREN will help you make the perfect selection.

The Perfect Fit, For Free:

Build a wardrobe to last a lifetime with made-to-measure menswear, complimentary alterations on many suits and Collection apparel Ralph Lauren ACCESSORIES , and the personalized color and style of create-your-own Collection monograms.

Portret użytkownika kater88

Look and feel for seams on

Look and feel for seams on the plastic. All genuine Ray-Ban products are crafted from high-quality materials using Ray Ban Sunglasses the finest manufacturing processes. Notably, the plastic body of Ray-Ban sunglasses are cut from a single piece of acetate and are hand-polished. Because of this, you shouldn't be able to detect any nicks Ray ban Lens Types , rough spots, or especially seams on your glasses. These are after-products from cheap manufacturing processes and are dead giveaways that a pair of "Ray-Bans" aren't what they are being billed as.[1]

Seams can be anywhere on a fake pair of Ray ban Frame Types , but they're especially likely to be on the places where the mold used to create the plastic closed — namely, the upper edges of the glasses above the lenses Ray ban Oakley and the tops of the "arms" that rest on your ears.

2

Feel for an inappropriately light weight Ray ban Collections . Take your Ray-Bans in your hands. Turn them over a few times. Gently toss them an inch or two up and catch them Ray ban Shop By Model .They should have some weight to them and feel solid and substantial. They shouldn't feel unusually light, thin, or fragile. If your glasses seem like they may not be heavy enough to keep a few pieces of loose paper from blowing away Ray ban Best Sellers , there's a good chance they're not real.

Real Ray-Bans have metal support struts inside Ray ban New the “arms” that sit on your ears that are responsible for much of their weight. If you have a model with transparent arms (like, for instance, the Clubmaster Squares)[2], you should be able to see this metal. If you can’t, you’ll know you’ve been wearing fakes.

3

Check for non-glass lenses Ray ban Glass . Take your glasses off and look at them from the front. give the lenses a few gentle flicks with your fingernail. If they have the look, feel, and "clinking" sound of Ray ban Polarized , this is a good sign — many Ray-Bans use real glass for their lenses. Non-glass lenses don't necessarily mean that your glasses are fake, however, unless they're obviously cheap-looking, cloudy, or poor-quality.

Portret użytkownika kater88

Note, however, that some

Note, however, that some pre-2000 models may have a “BL” etching. This stands for “Bausch & Lomb,” Ray Ban Sunglasses that originally owned Ray-Ban. In 1999, Bausch & Lomb sold Ray-Ban to the Italian company Luxottica.[5] This new ownership is reflected on the Oakley Crosslink and packaging of modern Ray-Bans (see below).

Check the quality of the nose pads. Every part of a genuine pair of Oakley Currency if made from high-quality materials — even the little pads that sit on your nose when you wear the glasses. These should be made of a firm, comfortable rubbery material Oakley Dart . They shouldn't feel fragile, slick, slimy, or easy-to-remove.

You may also want to look for small "RB" logos embossed on the metal centers of Oakley Deviation the nose pads. These are included on many (but not all) Ray-Bans as a sign of quality.[6]

Check for flushness of Oakley Dispatch . Take off your glasses and look at them from the side. There should be a cursive "Ray-Ban" logo on the temple portion of Oakley Double Lenses . Look at this closely — it should be cleanly, professionally attached, sitting more or less flush against the "arm" of the glasses. If the logo itself seems poorly-made or stuck onto the side of the glasses with glue or pins Oakley Eyepatch , your glasses are probably not genuine.

Look for the model number inside the “arms” of Oakley Flak Jacket . Look at the inside of the "arms" of the glasses that rest on your ears. If you have Wayfarers or Clubmasters, you should see white text inside the arms. On the left arm, you'll see your glasses' serial and manufacturing numbers. On the right arm, you should see the Ray-Ban logo, "Made in Italy", and a stylized "CE" (which signifies that the glasses are certified to be sold in Europe). If this text is Oakley Forsake missing, smudged, or poorly-printed, your glasses are almost certainly fakes.