A może rodzina zastępcza?

Temat: 
Adopcja Dziecka

Tylko niewielki procent dzieci opuszczonych zostaje adoptowana, pozostałe, ze względu na sytuację prawną lub zdrowotną, muszą spędzić swoje dzieciństwo w placówkach.
Można im pomóc!
Można zostać rodziną zastępczą, pogotowiem rodzinnym lub założyć rodzinny dom dziecka!
Tylko 1/5 dzieci opuszczonych zostaje adoptowana, pozostałe, ze względu
na sytuację prawną lub zdrowotną, muszą spędzić swoje dzieciństwo w
placówkach.
W Polsce w różnego rodzaju placówkach (domach dziecka, pogotowiach
opiekuńczych itp.) przebywa ok. 80 000 dzieci, a następne 12 000 czeka
na wolne miejsce.
Dzieci przebywające w tych placówkach mają bardzo małe szanse na
założenie w przyszłości własnej "zdrowej" rodziny.
Szacuje się, że 60% bezdomnych przewijających się przez ośrodki Marka
Kotańskiego, to byli wychowankowie domów dziecka.
Prawie wszystkie dzieci z domów dziecka chciałyby mieć własną rodzinę...

Można im pomóc!
Można zostać rodziną zastępczą, pogotowiem rodzinnym lub założyć
rodzinny dom dziecka!

RODZINA ZASTĘPCZA
Jest to czasowa forma opieki zastępczej, która powstaje na mocy
orzeczenia Sądu w sytuacji, kiedy dziecko nie może przebywać ze swoimi
rodzicami. Dzieci umieszczane są w rodzinie zastępczej z powodu
ograniczenia, pozbawienia bądź zawieszenia władzy rodzicielskiej.

 • Pod względem prawnym dziecko jest członkiem rodziny
  biologicznej, a w rodzinie zastępczej jedynie przebywa; rodzina
  zastępcza ma obowiązek utrzymywania kontaktów z rodzina naturalną w
  celu podtrzymywania więzi emocjonalnych łączących dziecko z jego
  rodzicami i innymi bliskimi.
 • Rodzina zastępcza działa w porozumieniu z powiatowym centrum
  pomocy rodzinie, od którego winna otrzymywać wsparcie i pomoc finansową
  na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.
 • Pierwszeństwo w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej maja osoby
  spokrewnione z dzieckiem.
 • W rodzinie zastępczej może być umieszczonych w tym samym czasie
  nie więcej niż troje dzieci.

Kto może zostać rodziną zastępczą?
Rodziną zastępczą mogą być ustanowieni zarówno małżonkowie, jak i osoba
samotna, jeżeli spełniają następujące warunki:

 • posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP i
  korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło
  utrzymania,
 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są
  ograniczone we władzy rodzicielskiej,
 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad
  dzieckiem,
 • uzyskały pozytywną opinię ośrodka adopcyjnego bądź ośrodka pomocy
  społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania;
 • odbyły szkolenie i uzyskały zaświadczenie kwalifikacyjne;

Obowiązki rodziny zastępczej

 • kierowanie się dobrem przyjętego dziecka,
 • sprawowanie opieki nad powierzonym dzieckiem osobiście,
 • poszanowanie jego praw( do wiedzy o swoim pochodzeniu,
  podtrzymywania kontaktu z rodziną pochodzenia, ochrony przed przemocą)
 • zapewnienie odpowiednich warunków bytowych,
 • zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i
  społecznego,
 • zapewnienie możliwości właściwej edukacji i rozwoju
  zainteresowań,
 • zapewnienie warunków do odpoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • współpraca z Sądem Rodzinnym, PCPR, ośrodkiem adopcyjno -
  opiekuńczym,

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych reguluje:
Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r.
Nr 64 poz. 64, poz. 414; Nr 106 poz.668; Nr 117 poz.756; Nr 162 poz.
1118 i 1126; z 1999r. Nr 20 poz. 170; Nr 79 poz. 885 i Nr 90 poz. 1001;
z 2000r. Nr 12 poz. 136 i Nr 19 poz. 238; z 2001r. Nr 72 poz.748).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 29 września 2001r. w sprawie rodzin
zastępczych (Dz.U. Nr 120 poz.1284)

POGOTOWIE RODZINNE
Jest to specyficzna forma rodziny zastępczej - zawodowa rodzina
zastępcza krótkoterminowa. Powstaje na mocy umowy cywilno - prawnej
pomiędzy rodziną zastępczą a Starostą powiatu (Dyrektorem MOPS
reprezentującym Prezydenta Miasta).

 • Kandydaci ubiegający się o status pogotowia rodzinnego muszą
  odbyć szkolenie i uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne a także uzyskać
  pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej wydaną na podstawie wywiadu
  środowiskowego.
 • Rodzina otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki
  lub pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka.
 • Do pogotowia rodzinnego kieruje się dzieci na pobyt
  okresowy nie dłużej niż na 12 miesięcy.
 • Pogotowia rodzinne mogą specjalizować się w opiece nad
  dziećmi: do 3 lat, oczekującymi na adopcję, niepełnosprawnymi,
  niedostosowanymi lub z innymi specyficznymi potrzebami.

RODZINNY DOM DZIECKA
Jest to rodzaj placówki opiekuńczo - wychowawczej, pracującej w ten
sposób, aby stworzyć relacje pomiędzy pracownikami (małżonkami lub
osobą samotną), a dziećmi, zbliżone do rodziny wielodzietnej.
Prowadzący placówkę mieszkają wspólnie z wychowywanymi dziećmi i
prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Jeden z pracowników jest
dyrektorem. W przypadku większej liczby dzieci, bądź dzieci
wymagających specjalnej troski, może być zatrudniona druga osoba.
Rodzinne domy dziecka przewidziane są zwykle dla licznych rodzeństw.
W stosunku do kandydatów chcących założyć rodzinny dom dziecka
obowiązują takie same wymagania jak w przypadku rodzin zastępczych.

RODZINA ZAPRZYJAŹNIONA
Jest to rodzina lub osoba dająca dziecku przebywającemu w instytucji w
miarę trwałe wsparcie psychiczne. Rodziny zaprzyjaźnione utrzymują z
dzieckiem regularny kontakt i są dla dziecka osobami znaczącymi.
Rodzina zaprzyjaźniona nie ma wobec dziecka żadnych zobowiązań
prawnych, ponosi jedynie odpowiedzialność moralną za nawiązanie więzi
emocjonalnej.

***
Magda Lesiak

0
Twoja ocena: Brak

Odpowiedzi

Portret użytkownika admin

Re: A może rodzina zastępcza?

PODANA JEST NIEAKTUALNA USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ

Portret użytkownika admin

Re: A może rodzina zastępcza?

Portret użytkownika admin

Re: A może rodzina zastępcza?

Wszystko co piszecie na temat rodziny zastępczej tak pięknie brzmi. Od roku razem z mężem czynimy starania aby zostać rodziną zastępczą, spełniamy warunki i choć dziecko przebywa w naszej rodzinie Sąd robi wszystko aby nie przyznać takiego statusu, pozbawił jedynego rodzica praw rodzicielskich a nam przyznał prawną opiekę Postanowienie swoje uzasadnia iż nie ma bezpośredniego zagrożenia interesów dziecka. Matka dziecka nie żyje ojciec przebywa na stałe za granicą. Dziecko nie ma własnej rodziny (biologicznej) ale to nie jest wystarczający argument dla Sądu. Proszę o pomoc jeżeli ktoś może doradzić co dalej robić.