Czego się boimy IV ?

Temat: 
Adopcja Dziecka

Po trzech smutnych artykułach teraz trochę weselszy, ale chyba równie
ważny.

Dla tych, co nigdy tam nie byli wzbudza respekt.
Dla tych, co już byli tylko w innej sprawie może wzbudzać lęk.
Dla tych, co bywają tam często i tak może być to pierwszy raz.

Część IV. „Proszę Wysokiego Sądu...”
– czyli sprawa adopcyjnaAutor: Magdalena Lesiak
Nie będzie to artykuł – wykład poświęcony prawnej stronie adopcji, ale
bardziej praktyczne spojrzenie na niektóre zagadnienia z tym związane.
Dlatego będę pisać w punktach.

 • Prawo mamy jedno, ale interpretacji wiele tzn. co Sąd to obyczaj.
  To, co napiszę nie jest obowiązujące wszędzie.
 • Najczęściej poznajemy dziecko, gdy ma już uregulowaną sytuację
  prawną (po zrzeczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej).
 • Po nawiązaniu więzi z dzieckiem i wzajemnej akceptacji
  przygotowujemy wniosek o przysposobienie (Ośrodek pomaga) – poniżej
  wzór wniosku.
 • Składamy wniosek (Ośrodek składa)do Sądu Rodzinnego właściwego
  dla miejsca zamieszkania naszego, albo dziecka, albo tak jak Sąd w
  Waszej miejscowości przyjmuje – wszczęcie procedury – od tego momentu
  można wziąć urlop macierzyński lub wychowawczy.
 • W skład dokumentów adopcyjnych wchodzą: Nasz wniosek + dołączone
  dowody czyli dokumenty, które gromadziliśmy w Ośrodku, opinia Ośrodka o
  nas z kwalifikacją i wywiad środowiskowy, informacja o dziecku i jego
  akt urodzenia.
 • Nic nie płacimy.
 • Czekamy (od 1 dnia do kilku tygodni) na wyznaczenie terminu I
  sprawy (powierzenie pieczy nad dzieckiem kandydatom na rodziców
  adopcyjnych) lub uzyskujemy zgodę na zabranie dziecka do rodziny
  preadopcyjnej na tzw. posiedzeniu niejawnym.
 • W tym czasie może, ale nie musi przyjść z wizytą Kurator Sądowy
  na Wywiad środowiskowy.
 • I sprawa „Powierzenie pieczy nad dzieckiem kandydatom na rodziców
  adopcyjnych”. Na sprawie są: Sędzia, ławnicy, protokolantka,
  WNIOSKODAWCY – czyli my, kurator dziecka lub opiekun prawny i
  przedstawiciel Ośrodka. Dobrze jak Ośrodek towarzyszy w procedurze
  Sadowej, bo to zawsze raźniej, no i może pomóc (przyspieszyć, odroczyć,
  wyjaśnić coś, ręczyć za nas itp.).
 • Pamiętajcie o dowodach osobistych!!!
 • Ze względu na tajność sprawy adopcyjnej, nikt oprócz Was i
  Sędziego nie ma wglądu do akt.
 • Na wokandzie nie powinno być jednoznacznie napisane, po co lub,
  po kogo przyszliście. Najczęściej Sądy piszą: Małżonkowie Kowalscy w
  sprawie własnej.
 • Na sprawie Sędzia pyta praktycznie o to, co pracownicy Ośrodka w
  trakcie rozmów i wywiadów tzn.o:
  • Czy wnosicie o to, co we wniosku?
  • Czy byliście karani za fałszywe zeznania?
  • Czy byliście w ogóle karani?
  • Ile macie lat?
  • Jakie macie wykształcenie?
  • Gdzie pracujecie?
  • Jakie są wasze dochody? ( Sąd to nie Urząd Skarbowy i lepiej
   nie zaniżać dochodów)
  • Jakie macie warunki mieszkaniowe? (Jeśli takie sobie, to czy
   jest perspektywa na poprawę, gdy dziecko będzie starsze?)
  • Czy jesteście zdrowi?
  • Jak długo jesteście małżeństwem?
  • Czy nie było okresów separacji?
  • Jak oceniacie swój związek?
  • Dlaczego zdecydowaliście się na adopcję?
  • (Dlaczego nie możecie mieć własnych dzieci?)
  • Kiedy podjęliście decyzję o adopcji?
  • Czy widzieliście dziecko?
  • Czy nawiązaliście z nim więź?
  • Czy chcecie przyjąć go do swojej rodziny?
  • Czy macie wszystko przygotowane na przyjście dziecka do domu?
 • Najlepiej odpowiadać krótko na zadawane pytania.
 • Odpowiadamy na stojąco.
 • Sędzia pyta kuratora lub opiekuna o zgodę na powierzenie wam
  dziecka.
 • Jeśli na sprawie jest pracownik Ośrodka, Sędzia może go zapytać o
  opinię na Wasz temat i zobowiązać do złożenia na następnej sprawie
  sprawozdania ze sprawowania przez was opieki nad dzieckiem.
 • Sędzia wydaje postanowienie o powierzeniu wam pieczy nad
  dzieckiem i wyznacza termin II sprawy ( od 2 tygodni do kilku miesięcy)
 • W tym czasie może, ale nie musi, przyjść pracownik Ośrodka,
  opiekun prawny dziecka lub Kurator Sądowy na wizytę kontrolną.
 • II Sprawa „Ogłoszenie postanowienia o przysposobieniu” – skład
  jak na pierwszej
 • Sędzia pyta:
  • Czy podtrzymujecie wniosek?
  • Jak sobie radziliście z dzieckiem od powierzenia?
  • Jak tam wasze uczucia do dziecka?
  • Jak reakcje rodziny na nowego członka?
  • Czy chcecie mu zmienić imię, jeśli tak to, na jakie? (Najlepiej
   mieć przygotowane imię, żeby nie kłócić się z mężem na sprawie!)
  • Czy jesteście gotowi podjąć ostateczną decyzję?
 • Jeśli kandydaci wnoszą o zakończenie sprawy, Ośrodek popiera ten
  wniosek a opiekun dziecka lub kurator wyrażają zgodę na adopcję, Sędzia
  może ogłosić postanowienie o przysposobieniu.
 • Trzeba uważnie słuchać postanowienia, bo ono swoją treścią
  zmienia akt urodzenia dziecka (żeby nie było błędów w datach urodzenia,
  nazwiskach rodowych itp.).
 • Postanowienie uprawomocnia się 21 dni, licząc od następnego dnia
  po ogłoszeniu.
 • Postanowienie można odebrać samemu i „lecieć” do USC po nowy akt
  urodzenia NASZEGO dziecka lub poczekać, aż Sąd prześle postanowienie do
  USC, a potem USC do nas nowy akt urodzenia.
 • Na nowym akcie urodzenia dziecka my jesteśmy jego rodzicami.
 • To już KONIEC tzn. POCZĄTEK

POJĘCIA ZWIĄZANE Z RODZINNĄ OPIEKĄ
ZASTĘPCZĄ

 • Sąd Rodzinny, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Właściwość sądu – właściwy dla danej sprawy jest sąd miejsca
  zameldowania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy (
  przysposabiających lub przysposabianego)
 • Adopcja (przysposobienie)
 • Rodzina zastępcza
 • Rozwiązanie adopcji – tylko w przypadku adopcji pełnej i
  niepełnej, z ważnych powodów i/lub dla dobra małoletniego,
 • Władza rodzicielska
  • Zawieszenie – gdy rodzice wskutek przemijającej przeszkody nie
   mogą wykonywać władzy rodzicielskiej, np. w trakcie leczenia
   odwykowego, odbywania kary więzienia.
  • Ograniczenie – zmniejszenie zakresu władzy rodzicielskiej
   przez, np. umieszczenie dziecka w placówce, poddanie sprawowania opieki
   pod nadzór kuratora zawodowego
  • Pozbawienie – odebranie praw rodzicom, gdy: 1)jest trwała
   przeszkoda w sprawowaniu władzy, 2)rodzice nadużywają swej władzy, 3)
   zaniedbują obowiązki wobec dziecka,
  • Przywrócenie – zależy od uznania Sądu, który kieruje się dobrem
   dziecka
 • Zrzeczenie – zrzeczenie się rodziców naturalnych praw
  rodzicielskich i wyrażenie zgody na przysposobienie dziecka przez
  nieznaną rodzinę. (in blanco)
 • Wszczęcie postępowania – rozpoczęcie postępowania na skutek
  wniosku przysposabiającego
 • Postanowienie – (w postępowaniu nieprocesowym) decyzja sądu w
  danej sprawie.
 • Uprawomocnienie postanowienia – ( 21 dni) -czas po ogłoszeniu
  postanowienia, gdy strony mają możliwość złożenia zażalenia bądź
  odwołania.
 • Ustalenie ojcostwa – przez: 1)domniemanie pochodzenia dziecka od
  męża matki, 2) uznanie dziecka przez jego ojca 3)sądowe ustalenie
  ojcostwa
 • Uznanie dziecka – ojciec składa oświadczenie o uznaniu dziecka
  przed kierownikiem USC bądź przed sądem opiekuńczym. Uznać można
  dziecko już po poczęciu.
 • Opiekun prawny – osoba reprezentująca interesy dziecka
 • Kurator – wyznaczony przez Sąd, tylko na czas trwania toczącego
  się postępowania, do reprezentowania małoletniego
 • Piecza – faktyczna opieka nad dzieckiem

WZÓR WNISOSKU O PRZYSPOSBIENIE

Sąd Rejonowy
dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi
Sąd Rodzinny
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Łódź, ul. Al. Kościuszki 107/109

Wnioskodawca: Anna i Jan
małżonkowie Kowalscy
Zam. 92-222 Łódź, ul Krakowska 22 m.2

Adres do doręczeń: Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy
91- 473 Łódź

Uczestnik
postępowania: Małoletni Piotr Nowak, ur. 10.06.2001 r. w Łodzi, s.
Zofii reprezentowany przez opiekuna prawnego w osobie ............
/reprezentowany przez kuratora sądowego wyznaczonego przez Sąd.
Małoletni przebywa w Domu Dziecka dla Małych Dzieci/ na Oddziale
Preadopcyjnym/ w pogotowiu rodzinnym.

Wniosek
o pełne przysposobienie dziecka

Wnosimy o:
1) orzeczenie pełnego przysposobienia małoletniego Piotra Nowaka ur.
10.06.2001 r. w Łodzi s. Zofii przez małżonków Annę Kowalską z d. Król
ur. 21.10.1973 r. w Łodzi, c. Włodzimierza i Janiny (z d. Murarz) oraz
Jana Kowalskiego, ur. 06.03.1971r. s. Leonarda i Krystyny (z d.
Lewandowska).
2) nadanie małoletniemu nazwiska Kowalski
3) zmianę imienia małoletniego z „Jan” na „Marek”
4) umieszczenie w postanowieniu Sądowym stosownych dyspozycji
dla USC w przedmiocie wydania nowego aktu urodzenia dziecka.

Uzasadnienie

Jesteśmy zgodnym i szczęśliwym małżeństwem od 6 lat. Dzieci małżeńskich
ani poza małżeńskich nie posiadamy. Odczuwamy jednak głęboką potrzebę
rodzicielstwa, kochamy dzieci i pragniemy stworzyć pełną rodzinę.
Dlatego zwróciliśmy się do Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Łodzi z
prośbą o pomoc w przysposobieniu dziecka. Przeszliśmy szkolenie dla
kandydatów i zostaliśmy zakwalifikowani na rodziców adopcyjnych.
Jesteśmy zdrowi i nie leczymy w żadnej Poradni Specjalistycznej. Nie
byliśmy karani.
Mieszkamy w trzypokojowym mieszkaniu w blokach o pow. mieszkalnej 57
m². Mieszkanie jest całkowicie urządzone i wyposażone, jeden pokój
przeznaczyliśmy dla dziecka.
Oboje z żoną pracujemy, a nasze dochody są wystarczające, aby utrzymać
siebie i dziecko. Żona pracuje w Poradni Leczenia Nerwic jako
rejestratorka, natomiast ja jestem pracownikiem Wytwórni Klejów i Zapraw
Budowlanych „Atlas” na stanowisku kierownika zmiany.
Za pośrednictwem Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Łodzi poznaliśmy
małoletniego Piotra Nowaka ur. 10.06.2001 r. Odwiedzaliśmy go w Domu
Dziecka, nawiązaliśmy więź i pragniemy jak najszybciej przyjąć go do
naszej rodziny. Zostaliśmy poinformowani o jego sytuacji rodzinnej,
zdrowotnej i prawnej.
Jesteśmy świadomi ważności podejmowanej decyzji i z całą
odpowiedzialnością przyjmujemy na siebie skutki pełnej adopcji.
Z uwagi na powyższe prosimy o orzeczenie pełnego przysposobienia przez
nas małoletniego Piotra Nowaka.
Dowód:

- odpis zupełny aktu małżeństwa
- 2 zaśw. o ogólnym stanie zdrowia
- 2 zaśw. z Poradni Odwykowej
- 2 zaśw. z Poradni Zdrowia Psychicznego
- zaśw. o zarobkach A. Kowalskiej
- opinia z pracy A. Kowalskiej
- zaśw. o zarobkach J. Kowalskiego
- dwa oświadczenia o niekaralności.

Łódź, dn. 23.08.2002r.

0
Twoja ocena: Brak

Odpowiedzi

Portret użytkownika admin

Re: Czego się boimy IV ?

Czy rodzina, tzn. kobieta i mężczyzna (mający już wspólne dziecko) mogą starać się o adopcję dziecka jeśli nie maja ślubu?

Portret użytkownika admin

Re: Czego się boimy IV ?

Polskie prawo nie przewiduje takiej mozliwości, aby razem adoptowali. Może adoptowac małżeństwo lub osoba samotna.

Portret użytkownika kater88

It's time to explore the

It's time to explore the exciting world of Ralph Lauren Polo . Here, you'll find a stunning display of quality and craftsmanship, for both men's and women's shoes. Whether it's seductive strappy sandals or classic men's loafers, each piece represents Ralph Lauren's commitment to individuality and elegance.

You can go from day to night, Ralph Lauren Dresses or casual to desirably dressed, with the Ralph Lauren Collection. Ladies, start your day off with gladiator sandals and end with the exciting elegance of gold studded heels Ralph Lauren Short Sleeved Polos . Redefine your style with classic equestrian boots and uniquely coveted sneakers.

Let's not forget the men. Whether you're styled in smooth suede loafers Ralph Lauren Shirts , or want to kick back in terrifically tasseled boat shoes, the Ralph Lauren Collection has the versatility you desire.

Ralph Lauren has always stood for providing quality products Ralph Lauren Sweaters , and the Ralph Lauren Collection invites you to take part in their wonderful world of glamorous excitement, classic designs, and pieces you'll covet forever!

Portret użytkownika Munna123

windows 10 download

If you were facing a problem while installing the windows 10 operating system on your personal computer then you should visit here on this website. download windows 10 64 bit full version This website teaches us how to install the windows 10 operating system on our persnal computer.

Portret użytkownika lehob

Thanks for the nice blog. It

Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us,I too always learn something new from your post.
GLM marine aftermarket OMC parts

Portret użytkownika lehob

I was surfing net and

I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information.
Toronto painters