Czego się boimy IV ?

Temat: 
Adopcja Dziecka

Po trzech smutnych artykułach teraz trochę weselszy, ale chyba równie
ważny.

Dla tych, co nigdy tam nie byli wzbudza respekt.
Dla tych, co już byli tylko w innej sprawie może wzbudzać lęk.
Dla tych, co bywają tam często i tak może być to pierwszy raz.

Część IV. „Proszę Wysokiego Sądu...”
– czyli sprawa adopcyjnaAutor: Magdalena Lesiak
Nie będzie to artykuł – wykład poświęcony prawnej stronie adopcji, ale
bardziej praktyczne spojrzenie na niektóre zagadnienia z tym związane.
Dlatego będę pisać w punktach.

 • Prawo mamy jedno, ale interpretacji wiele tzn. co Sąd to obyczaj.
  To, co napiszę nie jest obowiązujące wszędzie.
 • Najczęściej poznajemy dziecko, gdy ma już uregulowaną sytuację
  prawną (po zrzeczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej).
 • Po nawiązaniu więzi z dzieckiem i wzajemnej akceptacji
  przygotowujemy wniosek o przysposobienie (Ośrodek pomaga) – poniżej
  wzór wniosku.
 • Składamy wniosek (Ośrodek składa)do Sądu Rodzinnego właściwego
  dla miejsca zamieszkania naszego, albo dziecka, albo tak jak Sąd w
  Waszej miejscowości przyjmuje – wszczęcie procedury – od tego momentu
  można wziąć urlop macierzyński lub wychowawczy.
 • W skład dokumentów adopcyjnych wchodzą: Nasz wniosek + dołączone
  dowody czyli dokumenty, które gromadziliśmy w Ośrodku, opinia Ośrodka o
  nas z kwalifikacją i wywiad środowiskowy, informacja o dziecku i jego
  akt urodzenia.
 • Nic nie płacimy.
 • Czekamy (od 1 dnia do kilku tygodni) na wyznaczenie terminu I
  sprawy (powierzenie pieczy nad dzieckiem kandydatom na rodziców
  adopcyjnych) lub uzyskujemy zgodę na zabranie dziecka do rodziny
  preadopcyjnej na tzw. posiedzeniu niejawnym.
 • W tym czasie może, ale nie musi przyjść z wizytą Kurator Sądowy
  na Wywiad środowiskowy.
 • I sprawa „Powierzenie pieczy nad dzieckiem kandydatom na rodziców
  adopcyjnych”. Na sprawie są: Sędzia, ławnicy, protokolantka,
  WNIOSKODAWCY – czyli my, kurator dziecka lub opiekun prawny i
  przedstawiciel Ośrodka. Dobrze jak Ośrodek towarzyszy w procedurze
  Sadowej, bo to zawsze raźniej, no i może pomóc (przyspieszyć, odroczyć,
  wyjaśnić coś, ręczyć za nas itp.).
 • Pamiętajcie o dowodach osobistych!!!
 • Ze względu na tajność sprawy adopcyjnej, nikt oprócz Was i
  Sędziego nie ma wglądu do akt.
 • Na wokandzie nie powinno być jednoznacznie napisane, po co lub,
  po kogo przyszliście. Najczęściej Sądy piszą: Małżonkowie Kowalscy w
  sprawie własnej.
 • Na sprawie Sędzia pyta praktycznie o to, co pracownicy Ośrodka w
  trakcie rozmów i wywiadów tzn.o:
  • Czy wnosicie o to, co we wniosku?
  • Czy byliście karani za fałszywe zeznania?
  • Czy byliście w ogóle karani?
  • Ile macie lat?
  • Jakie macie wykształcenie?
  • Gdzie pracujecie?
  • Jakie są wasze dochody? ( Sąd to nie Urząd Skarbowy i lepiej
   nie zaniżać dochodów)
  • Jakie macie warunki mieszkaniowe? (Jeśli takie sobie, to czy
   jest perspektywa na poprawę, gdy dziecko będzie starsze?)
  • Czy jesteście zdrowi?
  • Jak długo jesteście małżeństwem?
  • Czy nie było okresów separacji?
  • Jak oceniacie swój związek?
  • Dlaczego zdecydowaliście się na adopcję?
  • (Dlaczego nie możecie mieć własnych dzieci?)
  • Kiedy podjęliście decyzję o adopcji?
  • Czy widzieliście dziecko?
  • Czy nawiązaliście z nim więź?
  • Czy chcecie przyjąć go do swojej rodziny?
  • Czy macie wszystko przygotowane na przyjście dziecka do domu?
 • Najlepiej odpowiadać krótko na zadawane pytania.
 • Odpowiadamy na stojąco.
 • Sędzia pyta kuratora lub opiekuna o zgodę na powierzenie wam
  dziecka.
 • Jeśli na sprawie jest pracownik Ośrodka, Sędzia może go zapytać o
  opinię na Wasz temat i zobowiązać do złożenia na następnej sprawie
  sprawozdania ze sprawowania przez was opieki nad dzieckiem.
 • Sędzia wydaje postanowienie o powierzeniu wam pieczy nad
  dzieckiem i wyznacza termin II sprawy ( od 2 tygodni do kilku miesięcy)
 • W tym czasie może, ale nie musi, przyjść pracownik Ośrodka,
  opiekun prawny dziecka lub Kurator Sądowy na wizytę kontrolną.
 • II Sprawa „Ogłoszenie postanowienia o przysposobieniu” – skład
  jak na pierwszej
 • Sędzia pyta:
  • Czy podtrzymujecie wniosek?
  • Jak sobie radziliście z dzieckiem od powierzenia?
  • Jak tam wasze uczucia do dziecka?
  • Jak reakcje rodziny na nowego członka?
  • Czy chcecie mu zmienić imię, jeśli tak to, na jakie? (Najlepiej
   mieć przygotowane imię, żeby nie kłócić się z mężem na sprawie!)
  • Czy jesteście gotowi podjąć ostateczną decyzję?
 • Jeśli kandydaci wnoszą o zakończenie sprawy, Ośrodek popiera ten
  wniosek a opiekun dziecka lub kurator wyrażają zgodę na adopcję, Sędzia
  może ogłosić postanowienie o przysposobieniu.
 • Trzeba uważnie słuchać postanowienia, bo ono swoją treścią
  zmienia akt urodzenia dziecka (żeby nie było błędów w datach urodzenia,
  nazwiskach rodowych itp.).
 • Postanowienie uprawomocnia się 21 dni, licząc od następnego dnia
  po ogłoszeniu.
 • Postanowienie można odebrać samemu i „lecieć” do USC po nowy akt
  urodzenia NASZEGO dziecka lub poczekać, aż Sąd prześle postanowienie do
  USC, a potem USC do nas nowy akt urodzenia.
 • Na nowym akcie urodzenia dziecka my jesteśmy jego rodzicami.
 • To już KONIEC tzn. POCZĄTEK

POJĘCIA ZWIĄZANE Z RODZINNĄ OPIEKĄ
ZASTĘPCZĄ

 • Sąd Rodzinny, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Właściwość sądu – właściwy dla danej sprawy jest sąd miejsca
  zameldowania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy (
  przysposabiających lub przysposabianego)
 • Adopcja (przysposobienie)
 • Rodzina zastępcza
 • Rozwiązanie adopcji – tylko w przypadku adopcji pełnej i
  niepełnej, z ważnych powodów i/lub dla dobra małoletniego,
 • Władza rodzicielska
  • Zawieszenie – gdy rodzice wskutek przemijającej przeszkody nie
   mogą wykonywać władzy rodzicielskiej, np. w trakcie leczenia
   odwykowego, odbywania kary więzienia.
  • Ograniczenie – zmniejszenie zakresu władzy rodzicielskiej
   przez, np. umieszczenie dziecka w placówce, poddanie sprawowania opieki
   pod nadzór kuratora zawodowego
  • Pozbawienie – odebranie praw rodzicom, gdy: 1)jest trwała
   przeszkoda w sprawowaniu władzy, 2)rodzice nadużywają swej władzy, 3)
   zaniedbują obowiązki wobec dziecka,
  • Przywrócenie – zależy od uznania Sądu, który kieruje się dobrem
   dziecka
 • Zrzeczenie – zrzeczenie się rodziców naturalnych praw
  rodzicielskich i wyrażenie zgody na przysposobienie dziecka przez
  nieznaną rodzinę. (in blanco)
 • Wszczęcie postępowania – rozpoczęcie postępowania na skutek
  wniosku przysposabiającego
 • Postanowienie – (w postępowaniu nieprocesowym) decyzja sądu w
  danej sprawie.
 • Uprawomocnienie postanowienia – ( 21 dni) -czas po ogłoszeniu
  postanowienia, gdy strony mają możliwość złożenia zażalenia bądź
  odwołania.
 • Ustalenie ojcostwa – przez: 1)domniemanie pochodzenia dziecka od
  męża matki, 2) uznanie dziecka przez jego ojca 3)sądowe ustalenie
  ojcostwa
 • Uznanie dziecka – ojciec składa oświadczenie o uznaniu dziecka
  przed kierownikiem USC bądź przed sądem opiekuńczym. Uznać można
  dziecko już po poczęciu.
 • Opiekun prawny – osoba reprezentująca interesy dziecka
 • Kurator – wyznaczony przez Sąd, tylko na czas trwania toczącego
  się postępowania, do reprezentowania małoletniego
 • Piecza – faktyczna opieka nad dzieckiem

WZÓR WNISOSKU O PRZYSPOSBIENIE

Sąd Rejonowy
dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi
Sąd Rodzinny
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Łódź, ul. Al. Kościuszki 107/109

Wnioskodawca: Anna i Jan
małżonkowie Kowalscy
Zam. 92-222 Łódź, ul Krakowska 22 m.2

Adres do doręczeń: Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy
91- 473 Łódź

Uczestnik
postępowania: Małoletni Piotr Nowak, ur. 10.06.2001 r. w Łodzi, s.
Zofii reprezentowany przez opiekuna prawnego w osobie ............
/reprezentowany przez kuratora sądowego wyznaczonego przez Sąd.
Małoletni przebywa w Domu Dziecka dla Małych Dzieci/ na Oddziale
Preadopcyjnym/ w pogotowiu rodzinnym.

Wniosek
o pełne przysposobienie dziecka

Wnosimy o:
1) orzeczenie pełnego przysposobienia małoletniego Piotra Nowaka ur.
10.06.2001 r. w Łodzi s. Zofii przez małżonków Annę Kowalską z d. Król
ur. 21.10.1973 r. w Łodzi, c. Włodzimierza i Janiny (z d. Murarz) oraz
Jana Kowalskiego, ur. 06.03.1971r. s. Leonarda i Krystyny (z d.
Lewandowska).
2) nadanie małoletniemu nazwiska Kowalski
3) zmianę imienia małoletniego z „Jan” na „Marek”
4) umieszczenie w postanowieniu Sądowym stosownych dyspozycji
dla USC w przedmiocie wydania nowego aktu urodzenia dziecka.

Uzasadnienie

Jesteśmy zgodnym i szczęśliwym małżeństwem od 6 lat. Dzieci małżeńskich
ani poza małżeńskich nie posiadamy. Odczuwamy jednak głęboką potrzebę
rodzicielstwa, kochamy dzieci i pragniemy stworzyć pełną rodzinę.
Dlatego zwróciliśmy się do Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Łodzi z
prośbą o pomoc w przysposobieniu dziecka. Przeszliśmy szkolenie dla
kandydatów i zostaliśmy zakwalifikowani na rodziców adopcyjnych.
Jesteśmy zdrowi i nie leczymy w żadnej Poradni Specjalistycznej. Nie
byliśmy karani.
Mieszkamy w trzypokojowym mieszkaniu w blokach o pow. mieszkalnej 57
m². Mieszkanie jest całkowicie urządzone i wyposażone, jeden pokój
przeznaczyliśmy dla dziecka.
Oboje z żoną pracujemy, a nasze dochody są wystarczające, aby utrzymać
siebie i dziecko. Żona pracuje w Poradni Leczenia Nerwic jako
rejestratorka, natomiast ja jestem pracownikiem Wytwórni Klejów i Zapraw
Budowlanych „Atlas” na stanowisku kierownika zmiany.
Za pośrednictwem Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Łodzi poznaliśmy
małoletniego Piotra Nowaka ur. 10.06.2001 r. Odwiedzaliśmy go w Domu
Dziecka, nawiązaliśmy więź i pragniemy jak najszybciej przyjąć go do
naszej rodziny. Zostaliśmy poinformowani o jego sytuacji rodzinnej,
zdrowotnej i prawnej.
Jesteśmy świadomi ważności podejmowanej decyzji i z całą
odpowiedzialnością przyjmujemy na siebie skutki pełnej adopcji.
Z uwagi na powyższe prosimy o orzeczenie pełnego przysposobienia przez
nas małoletniego Piotra Nowaka.
Dowód:

- odpis zupełny aktu małżeństwa
- 2 zaśw. o ogólnym stanie zdrowia
- 2 zaśw. z Poradni Odwykowej
- 2 zaśw. z Poradni Zdrowia Psychicznego
- zaśw. o zarobkach A. Kowalskiej
- opinia z pracy A. Kowalskiej
- zaśw. o zarobkach J. Kowalskiego
- dwa oświadczenia o niekaralności.

Łódź, dn. 23.08.2002r.

0
Twoja ocena: Brak

Odpowiedzi

Portret użytkownika admin

Re: Czego się boimy IV ?

Czy rodzina, tzn. kobieta i mężczyzna (mający już wspólne dziecko) mogą starać się o adopcję dziecka jeśli nie maja ślubu?

Portret użytkownika admin

Re: Czego się boimy IV ?

Polskie prawo nie przewiduje takiej mozliwości, aby razem adoptowali. Może adoptowac małżeństwo lub osoba samotna.

Portret użytkownika kater88

It's time to explore the

It's time to explore the exciting world of Ralph Lauren Polo . Here, you'll find a stunning display of quality and craftsmanship, for both men's and women's shoes. Whether it's seductive strappy sandals or classic men's loafers, each piece represents Ralph Lauren's commitment to individuality and elegance.

You can go from day to night, Ralph Lauren Dresses or casual to desirably dressed, with the Ralph Lauren Collection. Ladies, start your day off with gladiator sandals and end with the exciting elegance of gold studded heels Ralph Lauren Short Sleeved Polos . Redefine your style with classic equestrian boots and uniquely coveted sneakers.

Let's not forget the men. Whether you're styled in smooth suede loafers Ralph Lauren Shirts , or want to kick back in terrifically tasseled boat shoes, the Ralph Lauren Collection has the versatility you desire.

Ralph Lauren has always stood for providing quality products Ralph Lauren Sweaters , and the Ralph Lauren Collection invites you to take part in their wonderful world of glamorous excitement, classic designs, and pieces you'll covet forever!

Portret użytkownika ninest123

mt0707 mulberry

mt0707
mulberry handbags
coach factory outlet
nike air max 90
ed hardy clothing
ralph lauren outlet
adidas shoes
michael kors canada
coach outlet
fitflops
prada outlet
polo ralph lauren
birkenstock outlet
coach factory outlet
ray ban sunglasses
coach outlet store
longchamp outlet store
columbia outlet online
under armour shoes
columbia shoes
longchamp bags
coach factory outlet
coach outlet
michael kors uk
fitflop sandals
true religion
coach outlet
toms shoes
nike factory store
coach canada
nike roshe run
mlb jerseys cheap
ralph lauren uk
coach outlet
true religion jeans
coach factory outlet
birkenstock sandals
coach outlet
seattles eahawks jerseys
air jordan retro
mulberry bags
adidas superstar
christian louboutin
oakley sunglasses
coach outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
wholesale nike shoes
sac longchamp pas cher
mbt shoes
cheap ray ban sunglasses
coach outlet
giuseppe zanotti sneakers
louboutin shoes
adidas pas cher
coach outlet online
ralph lauren outlet online
adidas nmd
coach factory outlet
nmd adidas
celine outlet store
christian louboutin shoes
coach handbags
fendi handbags
louis vuitton outlet store
yeezy boost 350
true religion jeans
pandora
pandora jewelry
louis vuitton outlet
nike shoes for men
fitflops
kate spade handbags
michael kors uk
nike outlet
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
christian louboutin outlet
birkenstock shoes
louboutin chaussures
coach factory outlet online
sac longchamp pliage
fred perry polo
pandora charms
kd 9 shoes
pandora charms
chi flat iron
borse gucci
coach factory outlet
kevin durant shoes
clarks outlet
cheap jordans
nike shoes
adidas yeezy
moncler outlet
cheap nike shoes
mulberry handbags
fitflops sale clearance
mont blanc pens
cheap mont blanc
salomon shoes
adidas uk
adidas superstar shoes
adidas nmd
pandora charms sale clearance
nike air max
mulberry outlet
coach factory outlet
pandora charms sale
adidas shoes
coach factory outlet
air max 2017
valentino
ralph lauren sale clearance
coach outlet
rolex replica watches
coach outlet
yeezy boost
longchamp handbags
christian louboutin
michael kors outlet
true religion jeans
cheap jordans
adidas nmd
ray ban sunglasses discount
burberry outlet canada
nike free 5.0
kate spade outlet store
michael kors handbags
pandora jewelry
ralph lauren sale clearance
tods outlet
yeezy boost 350
birkenstocks
james harden shoes
michael kors handbags
kate spade
doudoune moncler
pandora charms
ralph lauren uk
coach outlet
coach outlet online
coach outlet
pandora jewelry
nike store
oakley sunglasses
jimmy choo
clarks shoes
air jordans
ralph lauren
ralph lauren uk
cheap jordans
fred perry
dansko shoes
adidas shoes
salomon shoes outlet
levis jeans
michael kors outlet
coach outlet store
michael kors outlet
michael kors outlet online
michael kors uk
michael kors outlet online
nike free run flyknit
red bottoms shoes
cat shoes
pandora charms
michael kors outlet
discount ray ban sunglasses
fitflops
ralph lauren sale clearance
fitflops
fitflops uk
yeezy boost 350
pandora charms uk
coach outlet
coach bags
oakley sunglasses
polo ralph lauren
nmd shoes
michael kors outlet online
swarovski crystal
cheap ray bans
louis vuitton handbags outlet
mulberry uk
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
toms shoes outlet
polo ralph lauren
nike free flyknit
adidas outlet
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
pandora jewelry
adidas yeezy
kate spade handbags
vans shoes
michael kors handbags
polo ralph lauren
supra shoes
toms shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
kate spade outlet
oakley sunglasses
tods shoes
michael kors handbags
giuseppe zanotti outlet
coach outlet
birkenstock pas cher
michael kors handbags
coach outlet
coach factory outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
fit flops
louboutin
coach factory outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
adidas shoes
pandora bijoux
burberry outlet
nike outlet
rayban
marc jacobs handbags
cheap mlb jerseys
michael kors
coach factory outlet
jordans
hollister clothing store
steph curry shoes
louboutin pas cher
christian louboutin outlet
mont blanc
coach outlet store online
yeezy boost 350
michael kors outlet clearance
nmd adidas
cheap nfl jerseys
coach factory outlet online
nike air max 90
hermes handbags
nike roshe
new england patriots jerseys
coach outlet
nike air max outlet
golden state warriors jerseys
fake rolex
dolce and gabbana outlet
fitflops
red bottoms
michael kors outlet
coach outlet
louis vuitton outlet online
nike outlet store
cheap jordans
hermes outlet
nike shoes outlet
pandora bracelet
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
adidas outlet
pandora uk
jordan shoes
mlb jerseys wholesale
rolex replica
coach outlet store
cheap jordan shoes
coach outlet
polo ralph lauren outlet online
ralph lauren outlet
pandora soldes
louis vuitton outlet
denver broncos jerseys
valentino shoes
hermes handbags
mont blanc
michael kors bags
birkenstock sandals
louis vuitton outlet
dansko outlet
pandora outlet
adidas superstar
cheap mlb jerseys
kate spade outlet
air max 95
polo outlet
christian louboutin sale
red bottoms
ultra boost
cheap jordans free shipping
moncler outlet
dansko sandals
vans outlet store
toms outlet
parker pens
clarks shoes
tory burch outlet
ralph lauren outlet
longchamp uk
nike outlet
adidas yeezy
pandora charms
hermes birkin
kate spade handbags
coach factory outlet
nike air max
oakley sunglasses outlet
kate spade outlet
nike free run black
ralph lauren uk
nike air max 90
nike store
gucci outlet
hermes handbags
versace shoes
longchamp uk
swarovski jewellery
celine outlet
coach outlet
pandora uk
polo ralph lauren outlet online
cheap nfl jerseys wholesale
sac michael kors
moncler jackets
adidas yeezy
fred perry
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
christian louboutin
adidas nmd
pandora jewelry
rolex watches
michael kors canada
yeezy boost
fitflops sale clearance
replica watches
cveland cavaliers jerseys
michael kors outlet
ralph lauren
marc jacobs bags
red bottoms shoes
dansko outlet store
miami heat jerseys
tory burch outlet store
cheap oakley sunglasses
nike air max pas cher
oakley sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora outlet
moncler
sac longchamp
valentino shoes outlet
michael kors
coach outlet
mbt shoes
dallas cowboys jerseys
coach factory outlet
ralph lauren outlet
adidas yeezy boost 350
mont blanc pens
rolex replica watches
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
nike store
coach outlet store online clearances
true religion outlet
timberland boots
yeezy 350 boost
clarks outlet
yeezy boost 350
adidas shoes
oakley sunglasses
pandora charms
louboutin uk
longchamp outlet
rolex watches
adidas yeezy boost
yeezy boost
adidas nmd
ysl handbags
fit flops
coach outlet
cheap jerseys from china
ralph lauren outlet
adidas shoes
pandora outlet
air jordan uk
mbt shoes
fitflops shoes
gucci outlet
longchamp outlet
louis vuitton handbags
adidas outlet
christian louboutin
polo ralph lauren
mulberry purse
michael kors handbags
louis vuitton outlet
true religion outlet
salomon shoes
cheap mlb jerseys
yeezy boost 350 v2
michael kors outlet clearance
coach outlet
nmd adidas
longchamp handbags
cheap jordans
ecco shoes
sac longchamp pas cher
christian louboutin sale
ralph lauren outlet online
birkenstock sandals
longchamp bags
true religion outlet
longchamp handbags
coach outlet store
cheap jerseys
birkenstock shoes
fendi handbags
air max
coach factory outlet
adidas superstar
official coach factory outlet
longchamp uk
discount oakley sunglasses
hermes bags
pandora jewelry outlet
coach outlet online
adidas superstar
nike outlet online
pandora jewelry
nike air max
coach outlet store
birkenstocks
adidas outlet
nike air max
nike shoes
swarovski crystal
christian louboutin shoes
cheap nike air max
moncler jackets
kate spade handbags
ed hardy
ralph lauren sale clearance
michael kors outlet
birkenstock sandals
coach outlet
ralph lauren clearance
hollister co
birkenstock sandals
parada handbags
adidas uk
oakley sunglasses outlet
ray ban sunglasses
coach outlet store
adidas yeezy
nike air max
houston texans jerseys
toms shoes outlet
coach factory outlet
adidas shoes
mt0707