Czego się boimy II ?

Temat: 
Adopcja Dziecka

Kolejny artykuł z cyklu "Czego się boimy?" dotyczy problemu, o którym jest co raz głośniej za sprawą Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego. To problem, który może dotyczyć wielu dzieci, zarówno w rodzinach zastępczych jak i adopcyjnych.
Często rodzice adopcyjni zadają pytanie: "Czy matka biologiczna była alkoholiczką, czy piła w ciąży?" Może podświadomie (albo świadomie) boją się o to, o czym chcę napisać...

Część II: FETAL ALCOHOL SYNDROME
Autor: Magdalena Lesiak

Termin Alkoholowy Zespół Płodowy został użyty po raz pierwszy w roku 1973 przez amerykańskich naukowców K.L. Jonesa i D.W. Smitha.
Nazwą tą określono zespół nieprawidłowości stwierdzanych u niektórych dzieci matek alkoholiczek.
Do głównych objawów FAS zalicza się:

 • opóźnienie rozwoju fizycznego (zazwyczaj wolniejszy rozwój fizyczny, przejawiający się w przed- i pourodzeniowych miarach: długości i masie ciała oraz obwodzie głowy);
 • anomalie struktury i funkcji mózgu, w tym zaburzenia funkcji intelektualnych,
 • nieprawidłowości budowy głowy, twarzy i kończyn.

Kryteria te są poddawane ciągłym modyfikacjom w miarę wykrywania coraz większej liczby nowych przypadków.
Warunkiem koniecznym dla stwierdzenia FAS jest udokumentowanie faktu spożywania przez matkę alkoholu w trakcie ciąży.
Do jednostek chorobowych, których wystąpienie jest spowodowane spożywaniem alkoholu przez kobiety w trakcie ciąży zaliczamy także:

 • Fetal Alcohol Effects FAE - Efekty Działania Alkoholu na Płód. Poalkoholowy Efekt Płodowy. W skład tej jednostki chorobowej wchodzą niespecyficzne zaburzenia rozwoju i zachowania. Nie zauważamy natomiast u dziecka symptomów w jego wyglądzie zewnętrznym.
 • Alkohol Related Birth Defects ARBD - Poalkoholowy Defekt Urodzeniowy. Do symptomów tego zespołu należą wady serca, zaburzenia zmysłu wzroku i słuchu, anomalie stawów itp.
 • Alkohol Related Neurodevelopment Disorders ARND - Poalkoholowe Zaburzenia Rozwoju Układu Nerwowego.

Na wystąpienie u dziecka Alkoholowego Zespołu Płodowego ma wpływ wiele czynników.
Są to między innymi:

 • częstotliwość spożywania alkoholu;
 • ilość alkoholu spożytego przez kobietę w trakcie ciąży;
 • stadium rozwoju płodu w momencie narażenia na wpływ alkoholu;
 • faza ciąży, w trakcie której kobieta spożywa najwięcej alkoholu;
 • stan odżywienia kobiety w ciąży;
 • przyjmowanie przez kobietę w ciąży innego rodzaju środków psychoaktywnych;
 • czynniki genetyczne w odniesieniu do płodu;
 • czynniki genetyczne w odniesieniu do kobiety w ciąży;
 • ogólny stan zdrowia kobiety w ciąży.

Żadna ilość alkoholu spożyta przez kobietę w ciąży nie jest bezpieczna dla jej dziecka. FAS jest problemem pojawiającym się w każdej kategorii rasowej oraz w każdej grupie społeczno-ekonomicznej.

Objawy FAS
Do charakterystycznych objawów występujących w wyglądzie zewnętrznym należą między innymi:

 • zmniejszenie odległości pomiędzy wewnętrznymi a zewnętrznymi kącikami oczu, czyli skrócenie szpar powiekowych;
 • opadanie jednej lub obydwu powiek;
 • gładka i wydłużona rynienka podnosowa - wygięcie brzegu górnej wargi w delikatny łuk.
 • do mniej typowych zaburzeń w budowie twarzy należą: szeroka nasada nosa, zniekształcenia płatka usznego oraz małożuchwie.
 • niespecyficznymi konsekwencjami FAS są wady stawów i kończyn (między innymi deformacja małych stawów rąk, niepełna rotacja w stawie łokciowym, podłużne fałdy na skórze dłoni) . Występują one o wiele częściej w populacji dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym.

Do charakterystycznych objawów wstępujących w funkcjonowaniu poznawczo - emocjonalnym należą między innymi:

 • zaburzenia funkcji czuciowych i ruchowych - nieprawidłowości zmysłu wzroku, zmysłu słuchu, równowagi oraz zaburzenia koordynacji ruchowej.
 • Zmiany mózgowe i zmiany zachodzące w ośrodkowym układzie nerwowym - obniżenie poziomu inteligencji, upośledzenie zdolności uczenia się, niewłaściwe czy też nietypowe zachowanie, opóźnienie rozwoju mowy i rozwoju zdolności werbalnych, a także opóźnienie kolejnych etapów rozwoju.
 • Zaburzenia zachowania. < li/>
 • u dzieci najmłodszych - problemy z karmieniem, nadmierną drażliwością i zaburzeniami rytmu snu.
 • w wieku przedszkolnym - nadmierną aktywność, rozkojarzenie i kapryśność, zaburzenia w zakresie koordynacji ruchowej
 • problemy z pamięcią i logicznym myśleniem.
 • W pierwszych latach szkoły u znacznej grupy dzieci z FAS rozpoznawany jest zespół dziecka nadpobudliwego z deficytem uwagi ADHD.

Rodzice dzieci z FAS w wieku szkolnym postrzegają swoje dzieci jako :

 • nerwowe, nieprzewidywalne i złośliwe;
 • łatwo się męczące i zdenerwowane brakiem snu;
 • nie potrafiące skoncentrować się na zadaniu;
 • labilne emocjonalnie;
 • nadmiernie podatne na wpływ rówieśników;
 • wyobcowane i samotne;
 • skoncentrowane na sobie, zachowujące się "jak gdyby świat kręcił się wokół nich";
 • wymagające i spodziewające się natychmiastowej gratyfikacji.

Kolejne szkolne lata przynoszą dzieciom z FAS kolejne przeszkody w rozwoju postępów w nauce. Wówczas mocniej daje o sobie znać słaba umiejętność komunikowania, impulsywność i trudności w kontaktach społecznych. Dzieci z FAS bardzo często nie są w stanie przewidzieć konsekwencji swojego zachowania.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że najczęstszym problemem u dzieci z FAS w wieku szkolnym są zaburzenia koncentracji uwagi i problemy z nawiązywaniem kontaktów międzyludzkich.
Okres dojrzewania odznacza się słabą zdolnością właściwej oceny sytuacji, problemami z myśleniem abstrakcyjnym oraz bardzo niską umiejętnością samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
Wiele dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym nie kończy szkoły. Ich proces integracji ze społeczeństwem zostaje mocno osłabiony.
W życiu dorosłym osoby te odczuwają istotne trudności ze znalezieniem i utrzymaniem pracy. Często są funkcjonalnymi analfabetami. Przejawiają słabe umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie. Ich codziennymi problemami są trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem związków interpersonalnych.

Wiek
Prawidłowości rozwojowe
Rozwój dziecka z FAS

5 lat
chodzi do przedszkola;· potrafi wykonać trzy polecenia wydane naraz;· współpracuje z rówieśnikami w zabawie;· potrafi się dzielić;· potrafi czekać na swoją kolej.
Wiek rozwojowy 5-latka z FAS/E odpowiada rozwojowi dwulatka...· używa pieluch;· potrafi wykonać jedno polecenie;· pomaga i naśladuje mamę;· siedzi spokojnie przez 5-10 min;· bawi się indywidualnie;· aktywny ruchowo;· działa jak „uparty dwulatek”.

10 lat
odpowiada na abstrakcyjne pytania;· współpracuje z innymi, rozwiązuje problemy;· uczy się wyciągać wnioski;· chłonie wiedzę, rozwija kontakty społeczne;· ma dużo energii;· potrafi generalizować informacje zdobyte w szkole.
Rozwojowy wiek 10-latka z FAS/E odpowiada wiekowi 6 lat...· uczy się eksperymentując;· powtarza słowa, naśladuje zachowania;· uznaje tylko zabawy pod kierownictwem z jasnymi zasadami;· uczy się na podstawie wzorcowego rozwiązywania problemu;· szybko męczy go wysiłek umysłowy.

18 lat
dąży do niezależności;· kończy szkołę i rozpoczyna pracę zawodową;· ma swoje plany życiowe;· oszczędza pieniądze;· potrafi zorganizować sobie życie.
Wiek rozwojowy 18-latka z FAS/E odpowiada rozwojowi dziesięciolatka...· potrzebuje narzucenia zasad i kierownictwa;· ubogi zasób zainteresowań;· żyje „tu i teraz” , nie potrafi przewidywać;· cechuje go niefrasobliwość, nadmierna ciekawość (wścibstwo), irytacja;· organizuje życie z pomocą dorosłych.

Terapia dzieci z FAS
Istotnym problemem w terapii dzieci z FAS i FAE jest brak powszechnie dostępnych informacji wyjaśniających przyczyny powstania, przebieg oraz konsekwencje Alkoholowego Zespołu Płodowego. Prowadzi to do nasilenia niepokoju rodziców związanego z obserwowanym przez nich, odbiegającym od normy rozwojem i zachowaniem dzieci. Stworzenie sieci wzajemnego informowania, profesjonalnej pomocy i wsparcia, z której korzystaliby rodzice dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym mogłoby pomóc ich dzieciom efektywnie wykorzystać swoje możliwości.
Wiedza na temat specyficznych, wyjątkowych potrzeb i możliwości dzieci z FAS oraz zapoznanie się z konkretnymi technikami pracy pozwoliłoby realne ocenić możliwości dzieci na płaszczyźnie szkoły i życia społecznego.
Kluczem do przynoszącej efekty pracy z dziećmi z FAS lub FAE jest konsekwencja, różnorodność, zwięzłość i wytrwałość. Rodzice muszą pamiętać o wytrwałym, ciągłym powtarzaniu dzieciom swoich komunikatów.
Istotnym elementem pracy z dziećmi jest zapewnienie stałości i konsekwencji w otoczeniu. Konsekwencja powinna charakteryzować zarówno zachowania, jak i wypowiedzi ludzi z najbliższego otoczenia dziecka.
Rodzice powinni pomoc dziecku odkryć własne skuteczne techniki nauki i wykorzystywania zdobytych informacji.
Opiekunom dzieci z FAS proponuje się także zaplanowanie nauki dziecka w takich warunkach, które będą ograniczały nadmierną stymulację umysłową i fizyczną dziecka. Restrukturyzacja otoczenia przejawia się między innymi w ścisłym określeniu miejsca do zabawy i do pracy. Działania terapeutyczne zmniejszające nadwrażliwość sensoryczną (obniżające nadwrażliwość na dotyk, dźwięk i światło) powinny zostać wprowadzone do kontaktu z dzieckiem najwcześniej jak to możliwe.
Za podstawowe zasady pracy z dziećmi z FAS czy FAE uważa się:

 • wczesne rozpoczęcie treningu umiejętności społecznych, koncentrację na nauczeniu wykonywania czynności życia codziennego;
 • ustalenie kilku prostych zasad; używanie tych samych wyrażeń do przypominania dziecku o obowiązujących regułach np. "To jest Twoje łóżko i to jest to miejsce, w którym powinieneś się znaleźć" , ilustrowanie kierowanych do dziecka instrukcji;
 • upewnienie się, że dziecko rozumie kierowane do niego wskazówki; powtórzenie przez dziecko skierowanych do niego słów;
 • ustalenie rozkładu dnia, rytmu stałych zajęć, tak aby dziecko z FAS było w stanie przewidzieć nadchodzące wydarzenia i zajęcia;
 • podawanie dziecku rozmaitych przykładów ilustrujących występowanie związków przyczynowo-skutkowych;
 • ustalenie niezmiennego przebiegu spożywania posiłków czy zasypiania w celu wyeliminowania nieprzewidywalnych zachowań dziecka i typowych dla dzieci z FAS kłopotów ze snem;
 • dzielenie pracy, której wykonania wymagamy od dziecka, na małe kroki, tak aby dziecko nie czuło się przygniecione nadmiarem pracy; aby praca nie wydawała mu się nie możliwa do wykonania;
 • ustalanie granic i konsekwentne ich wymaganie;
 • zauważanie i komentowanie poprawnego zachowania dziecka;
 • unikanie gróźb w rozmowach z dziećmi;
 • zaznajomienie dziecka z ewentualnymi konsekwencjami złego zachowania;
 • stosowanie technik relaksacyjnych, szczególnie w przypadku przeciążenia układu sensorycznego dziecka, które może objawiać się np. powtarzaniem słów i myśli, izolacją, napadami złości itp.;
 • konsekwentne i natychmiastowe nagradzanie zachowań pożądanych i karanie postaw niewłaściwych.

Ważne jest, aby rodzice byli gotowi do wprowadzenia zmian, które zapewnią dziecku pełen sukcesów rozwój, stworzą aprobującą dziecko atmosferę oraz będą w ten sposób prowadzić pracę z dzieckiem by w pełni wykorzystać jego możliwości.
Zapewnienie dziecku z FAS wszechstronnej opieki obejmującej problemy natury medycznej, psychologicznej, społecznej, edukacyjnej i socjalnej może pomóc mu rozwinąć jego możliwości w najbardziej ekonomiczny i bezbolesny sposób.

BIBLIOGRAFIA

Aase, J.M.(1997). Kliniczne rozpoznawanie Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS). [w:] Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem. Warszawa: PARPA. s.1
Coles, C.D. (1997). Krytyczne okresy narażenia płodu na działanie alkoholu. [w:] Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem. Warszawa: PARPA.
Falewicz, J.K. (1993). ABC problemów alkoholowych. Warszawa: PARPA.
Jacobson, J.L., Jacobson, S.W. (1997). Narażenie na działanie alkoholu w życiu płodowym a rozwój neurobehawioralny. [w:] Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem. Warszawa: PARPA
Klecka, M. (2000). Materiały szkoleniowe Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, Mysłowice.
Michaelis, E.K., Michaelis, M.L. (1997). Komórkowe i molekularne podstawy teratogennych właściwości alkoholu. [w:] Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem. Warszawa: PARPA.
Ritson, B. (1997). Lokalne działania dotyczące problemów alkoholowych. Warszawa: PWN.
Strategie rozwiązywania problemów alkoholowych. (1993). Warszawa: PWN.
Streissguth, A. (1997). Odległe rokowania w FAS. [w:] Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem. Warszawa:PARPA.
Święcicki, A. (1987). Podstawowe wiadomości o alkoholizmie. Warszawa: SKP.
Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem. (1997). Warszawa: PARPA.
Weiner, L., Morse, B.A. (1997). Strategie interwencji wobec dzieci z FAS. [w:] Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem. Warszawa: PARPA
Woronowicz, B.T. (1993). Alkoholowe vademe***** dla każdego. Zakroczym: Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości.
Woronowicz, B.T. (1998). Alkoholizm jest chorobą. Warszawa: PARPA.

0
Twoja ocena: Brak

Odpowiedzi

Portret użytkownika Dorunia

Re: Czego się boimy II ?

Jestem wstrząśnięta!

Daniel, Adaś i Lena - pełnia szczęścia!

Portret użytkownika admin

Re: Czego się boimy II ?

Ja również byłam na początku wstrząśnięta.

w tym temacie polecam jeszcze strony:
www.nofas.com
www.come-over.to/FAS

Portret użytkownika Dorunia

Re: Czego się boimy II ?

Czyli teraz oswojłaś się z poroblemem??

Daniel, Adaś i Lena - pełnia szczęścia!

Portret użytkownika admin

Re: Czego się boimy II ?

Oswoiłam, ale nadal robi to wrażenie. Dużo krzywd, zwłaszcza te które dotyczą dzieci jest dla mnie przerażająca, ale tak jest...niestety. Trzeby coś robić, żeby było ich jak najmniej i żeby łagodzić skutki.

Portret użytkownika admin

Re: Czego się boimy II ?

Jest taka książka,która opowiada o tym problemie i o adopcji, nosi tytuł 'Zerwana więź" M. Dorris. GWP
Pozwolę sobie zacytować komentarz z okładki:
"to wzruszająca opowieść mężczyzny, który adoptował chcłopca cierpiącego na zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu. dzięki niej możemy przesledzic kolejne etapy w zyciu kochającego ojca na drodze godzenia się z tragiczną prawdą o niedoskonałości własnego dziecka(...)
"rozgrzewająca serce, inspirująca i niezapomniana. Jesli w tym roku masz przeczytać jedna książkę, niech będzie nią Zerwana więź."

Portret użytkownika kater88

Ralph Lauren offers tasteful

Ralph Lauren offers tasteful customers the very best in men’s and women’s apparel and accessories, children’s wear Ralph Lauren Polo , home furnishings and fine fragrances. Whether I’m looking for sporty weekend wear, a classic suit, or a timeless bag, I can find it in their exclusive collections. What I love most though is that Ralph Lauren MEN exceptional service lets me shop at home without sacrificing the special touches that make a wardrobe extraordinary. Here’s what makes Ralph Lauren so exceptional:

Personal Shopping From the Comfort of Home:

Ralph Lauren’s customer service is Ralph Lauren WOMEN on call by phone or email to assist you in selecting just the right thing for yourself or as a gift. Whether you have questions about fit, fabric or just want to explore all your choices with their knowledgeable staff, Ralph Lauren’s personal Ralph Lauren CHILDREN will help you make the perfect selection.

The Perfect Fit, For Free:

Build a wardrobe to last a lifetime with made-to-measure menswear, complimentary alterations on many suits and Collection apparel Ralph Lauren ACCESSORIES , and the personalized color and style of create-your-own Collection monograms.

Portret użytkownika kater88

Anyone familiar with Ray Ban

Anyone familiar with Ray Ban glasses will agree that the glasses themselves do not really need reviewing Ray Ban Sunglasses . Simply put, they are some of the best fashion sunglasses you can get. Due to this popularity and iconic look, it has meant there are many, many fake glasses available and they are getting harder to spot all the time. With all this in mind, this review will focus on just a couple of points:-

A. The glasses I got were 100% real Oakley Juilet . It should be noted however that I purchased mine through Amazon as the seller. I can not speak for the other seller options as they ship direct and Amazon are not responsible for checking this items. So if you are not choosing Amazon as the seller, you may want to check the seller feedback or buy them direct from Ray Ban if you are unsure how to check for fakes and don't want to take a chance Oakley Jupiter Squared .

If you are worried about getting fakes, there are few simple checks you can make yourself Oakley Lifestyle .

* The easiest and most accurate way to test them is to weigh them. No videos showing fakes ever suggest this Oakley M Frame , not sure why. A 50mm lens size pair of black wayfarer glasses with G15 lenses will weigh exactly 45 grams. A fake pair will be lighter, due to the absence of metal support frames.

* The left lens (as you are wearing them) should have a small Oakley Mars , laser cut into the glass. This is not etched, so if you can feel it with your finger, it's not right.

* The angle of the front frame has an aggressive Oakley Minute
slant towards the bottom of the eye. If you open the glasses and put them on a flat service and look at them side on. If the lenses are at a 90% angle straight down, they're not right.
I bought these sunglasses to replace my broken wayfarers Oakley Monster Dog . Excellent lenses with polarised glass and the dark amber tint makes even a dull day look bright.

However the sunglasses cannot be worn for more than Oakley Necessity thirty minutes without pain and they cause deep grooves at the top of my cheekbones. The sunglasses move upwards a long way if I smile hoisted by my cheek muscles.

Portret użytkownika lehob

This article gives the light

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives in depth information. Thanks for this nice article.
GLM aftermarket OMC parts

Portret użytkownika lehob

jams

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
condo painting