Czego się boimy II ?

Temat: 
Adopcja Dziecka

Kolejny artykuł z cyklu "Czego się boimy?" dotyczy problemu, o którym jest co raz głośniej za sprawą Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego. To problem, który może dotyczyć wielu dzieci, zarówno w rodzinach zastępczych jak i adopcyjnych.
Często rodzice adopcyjni zadają pytanie: "Czy matka biologiczna była alkoholiczką, czy piła w ciąży?" Może podświadomie (albo świadomie) boją się o to, o czym chcę napisać...

Część II: FETAL ALCOHOL SYNDROME
Autor: Magdalena Lesiak

Termin Alkoholowy Zespół Płodowy został użyty po raz pierwszy w roku 1973 przez amerykańskich naukowców K.L. Jonesa i D.W. Smitha.
Nazwą tą określono zespół nieprawidłowości stwierdzanych u niektórych dzieci matek alkoholiczek.
Do głównych objawów FAS zalicza się:

 • opóźnienie rozwoju fizycznego (zazwyczaj wolniejszy rozwój fizyczny, przejawiający się w przed- i pourodzeniowych miarach: długości i masie ciała oraz obwodzie głowy);
 • anomalie struktury i funkcji mózgu, w tym zaburzenia funkcji intelektualnych,
 • nieprawidłowości budowy głowy, twarzy i kończyn.

Kryteria te są poddawane ciągłym modyfikacjom w miarę wykrywania coraz większej liczby nowych przypadków.
Warunkiem koniecznym dla stwierdzenia FAS jest udokumentowanie faktu spożywania przez matkę alkoholu w trakcie ciąży.
Do jednostek chorobowych, których wystąpienie jest spowodowane spożywaniem alkoholu przez kobiety w trakcie ciąży zaliczamy także:

 • Fetal Alcohol Effects FAE - Efekty Działania Alkoholu na Płód. Poalkoholowy Efekt Płodowy. W skład tej jednostki chorobowej wchodzą niespecyficzne zaburzenia rozwoju i zachowania. Nie zauważamy natomiast u dziecka symptomów w jego wyglądzie zewnętrznym.
 • Alkohol Related Birth Defects ARBD - Poalkoholowy Defekt Urodzeniowy. Do symptomów tego zespołu należą wady serca, zaburzenia zmysłu wzroku i słuchu, anomalie stawów itp.
 • Alkohol Related Neurodevelopment Disorders ARND - Poalkoholowe Zaburzenia Rozwoju Układu Nerwowego.

Na wystąpienie u dziecka Alkoholowego Zespołu Płodowego ma wpływ wiele czynników.
Są to między innymi:

 • częstotliwość spożywania alkoholu;
 • ilość alkoholu spożytego przez kobietę w trakcie ciąży;
 • stadium rozwoju płodu w momencie narażenia na wpływ alkoholu;
 • faza ciąży, w trakcie której kobieta spożywa najwięcej alkoholu;
 • stan odżywienia kobiety w ciąży;
 • przyjmowanie przez kobietę w ciąży innego rodzaju środków psychoaktywnych;
 • czynniki genetyczne w odniesieniu do płodu;
 • czynniki genetyczne w odniesieniu do kobiety w ciąży;
 • ogólny stan zdrowia kobiety w ciąży.

Żadna ilość alkoholu spożyta przez kobietę w ciąży nie jest bezpieczna dla jej dziecka. FAS jest problemem pojawiającym się w każdej kategorii rasowej oraz w każdej grupie społeczno-ekonomicznej.

Objawy FAS
Do charakterystycznych objawów występujących w wyglądzie zewnętrznym należą między innymi:

 • zmniejszenie odległości pomiędzy wewnętrznymi a zewnętrznymi kącikami oczu, czyli skrócenie szpar powiekowych;
 • opadanie jednej lub obydwu powiek;
 • gładka i wydłużona rynienka podnosowa - wygięcie brzegu górnej wargi w delikatny łuk.
 • do mniej typowych zaburzeń w budowie twarzy należą: szeroka nasada nosa, zniekształcenia płatka usznego oraz małożuchwie.
 • niespecyficznymi konsekwencjami FAS są wady stawów i kończyn (między innymi deformacja małych stawów rąk, niepełna rotacja w stawie łokciowym, podłużne fałdy na skórze dłoni) . Występują one o wiele częściej w populacji dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym.

Do charakterystycznych objawów wstępujących w funkcjonowaniu poznawczo - emocjonalnym należą między innymi:

 • zaburzenia funkcji czuciowych i ruchowych - nieprawidłowości zmysłu wzroku, zmysłu słuchu, równowagi oraz zaburzenia koordynacji ruchowej.
 • Zmiany mózgowe i zmiany zachodzące w ośrodkowym układzie nerwowym - obniżenie poziomu inteligencji, upośledzenie zdolności uczenia się, niewłaściwe czy też nietypowe zachowanie, opóźnienie rozwoju mowy i rozwoju zdolności werbalnych, a także opóźnienie kolejnych etapów rozwoju.
 • Zaburzenia zachowania. < li/>
 • u dzieci najmłodszych - problemy z karmieniem, nadmierną drażliwością i zaburzeniami rytmu snu.
 • w wieku przedszkolnym - nadmierną aktywność, rozkojarzenie i kapryśność, zaburzenia w zakresie koordynacji ruchowej
 • problemy z pamięcią i logicznym myśleniem.
 • W pierwszych latach szkoły u znacznej grupy dzieci z FAS rozpoznawany jest zespół dziecka nadpobudliwego z deficytem uwagi ADHD.

Rodzice dzieci z FAS w wieku szkolnym postrzegają swoje dzieci jako :

 • nerwowe, nieprzewidywalne i złośliwe;
 • łatwo się męczące i zdenerwowane brakiem snu;
 • nie potrafiące skoncentrować się na zadaniu;
 • labilne emocjonalnie;
 • nadmiernie podatne na wpływ rówieśników;
 • wyobcowane i samotne;
 • skoncentrowane na sobie, zachowujące się "jak gdyby świat kręcił się wokół nich";
 • wymagające i spodziewające się natychmiastowej gratyfikacji.

Kolejne szkolne lata przynoszą dzieciom z FAS kolejne przeszkody w rozwoju postępów w nauce. Wówczas mocniej daje o sobie znać słaba umiejętność komunikowania, impulsywność i trudności w kontaktach społecznych. Dzieci z FAS bardzo często nie są w stanie przewidzieć konsekwencji swojego zachowania.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że najczęstszym problemem u dzieci z FAS w wieku szkolnym są zaburzenia koncentracji uwagi i problemy z nawiązywaniem kontaktów międzyludzkich.
Okres dojrzewania odznacza się słabą zdolnością właściwej oceny sytuacji, problemami z myśleniem abstrakcyjnym oraz bardzo niską umiejętnością samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
Wiele dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym nie kończy szkoły. Ich proces integracji ze społeczeństwem zostaje mocno osłabiony.
W życiu dorosłym osoby te odczuwają istotne trudności ze znalezieniem i utrzymaniem pracy. Często są funkcjonalnymi analfabetami. Przejawiają słabe umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie. Ich codziennymi problemami są trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem związków interpersonalnych.

Wiek
Prawidłowości rozwojowe
Rozwój dziecka z FAS

5 lat
chodzi do przedszkola;· potrafi wykonać trzy polecenia wydane naraz;· współpracuje z rówieśnikami w zabawie;· potrafi się dzielić;· potrafi czekać na swoją kolej.
Wiek rozwojowy 5-latka z FAS/E odpowiada rozwojowi dwulatka...· używa pieluch;· potrafi wykonać jedno polecenie;· pomaga i naśladuje mamę;· siedzi spokojnie przez 5-10 min;· bawi się indywidualnie;· aktywny ruchowo;· działa jak „uparty dwulatek”.

10 lat
odpowiada na abstrakcyjne pytania;· współpracuje z innymi, rozwiązuje problemy;· uczy się wyciągać wnioski;· chłonie wiedzę, rozwija kontakty społeczne;· ma dużo energii;· potrafi generalizować informacje zdobyte w szkole.
Rozwojowy wiek 10-latka z FAS/E odpowiada wiekowi 6 lat...· uczy się eksperymentując;· powtarza słowa, naśladuje zachowania;· uznaje tylko zabawy pod kierownictwem z jasnymi zasadami;· uczy się na podstawie wzorcowego rozwiązywania problemu;· szybko męczy go wysiłek umysłowy.

18 lat
dąży do niezależności;· kończy szkołę i rozpoczyna pracę zawodową;· ma swoje plany życiowe;· oszczędza pieniądze;· potrafi zorganizować sobie życie.
Wiek rozwojowy 18-latka z FAS/E odpowiada rozwojowi dziesięciolatka...· potrzebuje narzucenia zasad i kierownictwa;· ubogi zasób zainteresowań;· żyje „tu i teraz” , nie potrafi przewidywać;· cechuje go niefrasobliwość, nadmierna ciekawość (wścibstwo), irytacja;· organizuje życie z pomocą dorosłych.

Terapia dzieci z FAS
Istotnym problemem w terapii dzieci z FAS i FAE jest brak powszechnie dostępnych informacji wyjaśniających przyczyny powstania, przebieg oraz konsekwencje Alkoholowego Zespołu Płodowego. Prowadzi to do nasilenia niepokoju rodziców związanego z obserwowanym przez nich, odbiegającym od normy rozwojem i zachowaniem dzieci. Stworzenie sieci wzajemnego informowania, profesjonalnej pomocy i wsparcia, z której korzystaliby rodzice dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym mogłoby pomóc ich dzieciom efektywnie wykorzystać swoje możliwości.
Wiedza na temat specyficznych, wyjątkowych potrzeb i możliwości dzieci z FAS oraz zapoznanie się z konkretnymi technikami pracy pozwoliłoby realne ocenić możliwości dzieci na płaszczyźnie szkoły i życia społecznego.
Kluczem do przynoszącej efekty pracy z dziećmi z FAS lub FAE jest konsekwencja, różnorodność, zwięzłość i wytrwałość. Rodzice muszą pamiętać o wytrwałym, ciągłym powtarzaniu dzieciom swoich komunikatów.
Istotnym elementem pracy z dziećmi jest zapewnienie stałości i konsekwencji w otoczeniu. Konsekwencja powinna charakteryzować zarówno zachowania, jak i wypowiedzi ludzi z najbliższego otoczenia dziecka.
Rodzice powinni pomoc dziecku odkryć własne skuteczne techniki nauki i wykorzystywania zdobytych informacji.
Opiekunom dzieci z FAS proponuje się także zaplanowanie nauki dziecka w takich warunkach, które będą ograniczały nadmierną stymulację umysłową i fizyczną dziecka. Restrukturyzacja otoczenia przejawia się między innymi w ścisłym określeniu miejsca do zabawy i do pracy. Działania terapeutyczne zmniejszające nadwrażliwość sensoryczną (obniżające nadwrażliwość na dotyk, dźwięk i światło) powinny zostać wprowadzone do kontaktu z dzieckiem najwcześniej jak to możliwe.
Za podstawowe zasady pracy z dziećmi z FAS czy FAE uważa się:

 • wczesne rozpoczęcie treningu umiejętności społecznych, koncentrację na nauczeniu wykonywania czynności życia codziennego;
 • ustalenie kilku prostych zasad; używanie tych samych wyrażeń do przypominania dziecku o obowiązujących regułach np. "To jest Twoje łóżko i to jest to miejsce, w którym powinieneś się znaleźć" , ilustrowanie kierowanych do dziecka instrukcji;
 • upewnienie się, że dziecko rozumie kierowane do niego wskazówki; powtórzenie przez dziecko skierowanych do niego słów;
 • ustalenie rozkładu dnia, rytmu stałych zajęć, tak aby dziecko z FAS było w stanie przewidzieć nadchodzące wydarzenia i zajęcia;
 • podawanie dziecku rozmaitych przykładów ilustrujących występowanie związków przyczynowo-skutkowych;
 • ustalenie niezmiennego przebiegu spożywania posiłków czy zasypiania w celu wyeliminowania nieprzewidywalnych zachowań dziecka i typowych dla dzieci z FAS kłopotów ze snem;
 • dzielenie pracy, której wykonania wymagamy od dziecka, na małe kroki, tak aby dziecko nie czuło się przygniecione nadmiarem pracy; aby praca nie wydawała mu się nie możliwa do wykonania;
 • ustalanie granic i konsekwentne ich wymaganie;
 • zauważanie i komentowanie poprawnego zachowania dziecka;
 • unikanie gróźb w rozmowach z dziećmi;
 • zaznajomienie dziecka z ewentualnymi konsekwencjami złego zachowania;
 • stosowanie technik relaksacyjnych, szczególnie w przypadku przeciążenia układu sensorycznego dziecka, które może objawiać się np. powtarzaniem słów i myśli, izolacją, napadami złości itp.;
 • konsekwentne i natychmiastowe nagradzanie zachowań pożądanych i karanie postaw niewłaściwych.

Ważne jest, aby rodzice byli gotowi do wprowadzenia zmian, które zapewnią dziecku pełen sukcesów rozwój, stworzą aprobującą dziecko atmosferę oraz będą w ten sposób prowadzić pracę z dzieckiem by w pełni wykorzystać jego możliwości.
Zapewnienie dziecku z FAS wszechstronnej opieki obejmującej problemy natury medycznej, psychologicznej, społecznej, edukacyjnej i socjalnej może pomóc mu rozwinąć jego możliwości w najbardziej ekonomiczny i bezbolesny sposób.

BIBLIOGRAFIA

Aase, J.M.(1997). Kliniczne rozpoznawanie Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS). [w:] Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem. Warszawa: PARPA. s.1
Coles, C.D. (1997). Krytyczne okresy narażenia płodu na działanie alkoholu. [w:] Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem. Warszawa: PARPA.
Falewicz, J.K. (1993). ABC problemów alkoholowych. Warszawa: PARPA.
Jacobson, J.L., Jacobson, S.W. (1997). Narażenie na działanie alkoholu w życiu płodowym a rozwój neurobehawioralny. [w:] Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem. Warszawa: PARPA
Klecka, M. (2000). Materiały szkoleniowe Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, Mysłowice.
Michaelis, E.K., Michaelis, M.L. (1997). Komórkowe i molekularne podstawy teratogennych właściwości alkoholu. [w:] Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem. Warszawa: PARPA.
Ritson, B. (1997). Lokalne działania dotyczące problemów alkoholowych. Warszawa: PWN.
Strategie rozwiązywania problemów alkoholowych. (1993). Warszawa: PWN.
Streissguth, A. (1997). Odległe rokowania w FAS. [w:] Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem. Warszawa:PARPA.
Święcicki, A. (1987). Podstawowe wiadomości o alkoholizmie. Warszawa: SKP.
Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem. (1997). Warszawa: PARPA.
Weiner, L., Morse, B.A. (1997). Strategie interwencji wobec dzieci z FAS. [w:] Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem. Warszawa: PARPA
Woronowicz, B.T. (1993). Alkoholowe vademe***** dla każdego. Zakroczym: Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości.
Woronowicz, B.T. (1998). Alkoholizm jest chorobą. Warszawa: PARPA.

0
Twoja ocena: Brak

Odpowiedzi

Portret użytkownika Dorunia

Re: Czego się boimy II ?

Jestem wstrząśnięta!

Daniel, Adaś i Lena - pełnia szczęścia!

Portret użytkownika admin

Re: Czego się boimy II ?

Ja również byłam na początku wstrząśnięta.

w tym temacie polecam jeszcze strony:
www.nofas.com
www.come-over.to/FAS

Portret użytkownika Dorunia

Re: Czego się boimy II ?

Czyli teraz oswojłaś się z poroblemem??

Daniel, Adaś i Lena - pełnia szczęścia!

Portret użytkownika admin

Re: Czego się boimy II ?

Oswoiłam, ale nadal robi to wrażenie. Dużo krzywd, zwłaszcza te które dotyczą dzieci jest dla mnie przerażająca, ale tak jest...niestety. Trzeby coś robić, żeby było ich jak najmniej i żeby łagodzić skutki.

Portret użytkownika admin

Re: Czego się boimy II ?

Jest taka książka,która opowiada o tym problemie i o adopcji, nosi tytuł 'Zerwana więź" M. Dorris. GWP
Pozwolę sobie zacytować komentarz z okładki:
"to wzruszająca opowieść mężczyzny, który adoptował chcłopca cierpiącego na zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu. dzięki niej możemy przesledzic kolejne etapy w zyciu kochającego ojca na drodze godzenia się z tragiczną prawdą o niedoskonałości własnego dziecka(...)
"rozgrzewająca serce, inspirująca i niezapomniana. Jesli w tym roku masz przeczytać jedna książkę, niech będzie nią Zerwana więź."

Portret użytkownika kater88

Ralph Lauren offers tasteful

Ralph Lauren offers tasteful customers the very best in men’s and women’s apparel and accessories, children’s wear Ralph Lauren Polo , home furnishings and fine fragrances. Whether I’m looking for sporty weekend wear, a classic suit, or a timeless bag, I can find it in their exclusive collections. What I love most though is that Ralph Lauren MEN exceptional service lets me shop at home without sacrificing the special touches that make a wardrobe extraordinary. Here’s what makes Ralph Lauren so exceptional:

Personal Shopping From the Comfort of Home:

Ralph Lauren’s customer service is Ralph Lauren WOMEN on call by phone or email to assist you in selecting just the right thing for yourself or as a gift. Whether you have questions about fit, fabric or just want to explore all your choices with their knowledgeable staff, Ralph Lauren’s personal Ralph Lauren CHILDREN will help you make the perfect selection.

The Perfect Fit, For Free:

Build a wardrobe to last a lifetime with made-to-measure menswear, complimentary alterations on many suits and Collection apparel Ralph Lauren ACCESSORIES , and the personalized color and style of create-your-own Collection monograms.

Portret użytkownika kater88

Anyone familiar with Ray Ban

Anyone familiar with Ray Ban glasses will agree that the glasses themselves do not really need reviewing Ray Ban Sunglasses . Simply put, they are some of the best fashion sunglasses you can get. Due to this popularity and iconic look, it has meant there are many, many fake glasses available and they are getting harder to spot all the time. With all this in mind, this review will focus on just a couple of points:-

A. The glasses I got were 100% real Oakley Juilet . It should be noted however that I purchased mine through Amazon as the seller. I can not speak for the other seller options as they ship direct and Amazon are not responsible for checking this items. So if you are not choosing Amazon as the seller, you may want to check the seller feedback or buy them direct from Ray Ban if you are unsure how to check for fakes and don't want to take a chance Oakley Jupiter Squared .

If you are worried about getting fakes, there are few simple checks you can make yourself Oakley Lifestyle .

* The easiest and most accurate way to test them is to weigh them. No videos showing fakes ever suggest this Oakley M Frame , not sure why. A 50mm lens size pair of black wayfarer glasses with G15 lenses will weigh exactly 45 grams. A fake pair will be lighter, due to the absence of metal support frames.

* The left lens (as you are wearing them) should have a small Oakley Mars , laser cut into the glass. This is not etched, so if you can feel it with your finger, it's not right.

* The angle of the front frame has an aggressive Oakley Minute
slant towards the bottom of the eye. If you open the glasses and put them on a flat service and look at them side on. If the lenses are at a 90% angle straight down, they're not right.
I bought these sunglasses to replace my broken wayfarers Oakley Monster Dog . Excellent lenses with polarised glass and the dark amber tint makes even a dull day look bright.

However the sunglasses cannot be worn for more than Oakley Necessity thirty minutes without pain and they cause deep grooves at the top of my cheekbones. The sunglasses move upwards a long way if I smile hoisted by my cheek muscles.

Portret użytkownika ninest123

mt0707 mulberry

mt0707
mulberry handbags
coach factory outlet
nike air max 90
ed hardy clothing
ralph lauren outlet
adidas shoes
michael kors canada
coach outlet
fitflops
prada outlet
polo ralph lauren
birkenstock outlet
coach factory outlet
ray ban sunglasses
coach outlet store
longchamp outlet store
columbia outlet online
under armour shoes
columbia shoes
longchamp bags
coach factory outlet
coach outlet
michael kors uk
fitflop sandals
true religion
coach outlet
toms shoes
nike factory store
coach canada
nike roshe run
mlb jerseys cheap
ralph lauren uk
coach outlet
true religion jeans
coach factory outlet
birkenstock sandals
coach outlet
seattles eahawks jerseys
air jordan retro
mulberry bags
adidas superstar
christian louboutin
oakley sunglasses
coach outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
wholesale nike shoes
sac longchamp pas cher
mbt shoes
cheap ray ban sunglasses
coach outlet
giuseppe zanotti sneakers
louboutin shoes
adidas pas cher
coach outlet online
ralph lauren outlet online
adidas nmd
coach factory outlet
nmd adidas
celine outlet store
christian louboutin shoes
coach handbags
fendi handbags
louis vuitton outlet store
yeezy boost 350
true religion jeans
pandora
pandora jewelry
louis vuitton outlet
nike shoes for men
fitflops
kate spade handbags
michael kors uk
nike outlet
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
adidas trainers
christian louboutin outlet
birkenstock shoes
louboutin chaussures
coach factory outlet online
sac longchamp pliage
fred perry polo
pandora charms
kd 9 shoes
pandora charms
chi flat iron
borse gucci
coach factory outlet
kevin durant shoes
clarks outlet
cheap jordans
nike shoes
adidas yeezy
moncler outlet
cheap nike shoes
mulberry handbags
fitflops sale clearance
mont blanc pens
cheap mont blanc
salomon shoes
adidas uk
adidas superstar shoes
adidas nmd
pandora charms sale clearance
nike air max
mulberry outlet
coach factory outlet
pandora charms sale
adidas shoes
coach factory outlet
air max 2017
valentino
ralph lauren sale clearance
coach outlet
rolex replica watches
coach outlet
yeezy boost
longchamp handbags
christian louboutin
michael kors outlet
true religion jeans
cheap jordans
adidas nmd
ray ban sunglasses discount
burberry outlet canada
nike free 5.0
kate spade outlet store
michael kors handbags
pandora jewelry
ralph lauren sale clearance
tods outlet
yeezy boost 350
birkenstocks
james harden shoes
michael kors handbags
kate spade
doudoune moncler
pandora charms
ralph lauren uk
coach outlet
coach outlet online
coach outlet
pandora jewelry
nike store
oakley sunglasses
jimmy choo
clarks shoes
air jordans
ralph lauren
ralph lauren uk
cheap jordans
fred perry
dansko shoes
adidas shoes
salomon shoes outlet
levis jeans
michael kors outlet
coach outlet store
michael kors outlet
michael kors outlet online
michael kors uk
michael kors outlet online
nike free run flyknit
red bottoms shoes
cat shoes
pandora charms
michael kors outlet
discount ray ban sunglasses
fitflops
ralph lauren sale clearance
fitflops
fitflops uk
yeezy boost 350
pandora charms uk
coach outlet
coach bags
oakley sunglasses
polo ralph lauren
nmd shoes
michael kors outlet online
swarovski crystal
cheap ray bans
louis vuitton handbags outlet
mulberry uk
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
toms shoes outlet
polo ralph lauren
nike free flyknit
adidas outlet
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
pandora jewelry
adidas yeezy
kate spade handbags
vans shoes
michael kors handbags
polo ralph lauren
supra shoes
toms shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
kate spade outlet
oakley sunglasses
tods shoes
michael kors handbags
giuseppe zanotti outlet
coach outlet
birkenstock pas cher
michael kors handbags
coach outlet
coach factory outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
fit flops
louboutin
coach factory outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
adidas shoes
pandora bijoux
burberry outlet
nike outlet
rayban
marc jacobs handbags
cheap mlb jerseys
michael kors
coach factory outlet
jordans
hollister clothing store
steph curry shoes
louboutin pas cher
christian louboutin outlet
mont blanc
coach outlet store online
yeezy boost 350
michael kors outlet clearance
nmd adidas
cheap nfl jerseys
coach factory outlet online
nike air max 90
hermes handbags
nike roshe
new england patriots jerseys
coach outlet
nike air max outlet
golden state warriors jerseys
fake rolex
dolce and gabbana outlet
fitflops
red bottoms
michael kors outlet
coach outlet
louis vuitton outlet online
nike outlet store
cheap jordans
hermes outlet
nike shoes outlet
pandora bracelet
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
adidas outlet
pandora uk
jordan shoes
mlb jerseys wholesale
rolex replica
coach outlet store
cheap jordan shoes
coach outlet
polo ralph lauren outlet online
ralph lauren outlet
pandora soldes
louis vuitton outlet
denver broncos jerseys
valentino shoes
hermes handbags
mont blanc
michael kors bags
birkenstock sandals
louis vuitton outlet
dansko outlet
pandora outlet
adidas superstar
cheap mlb jerseys
kate spade outlet
air max 95
polo outlet
christian louboutin sale
red bottoms
ultra boost
cheap jordans free shipping
moncler outlet
dansko sandals
vans outlet store
toms outlet
parker pens
clarks shoes
tory burch outlet
ralph lauren outlet
longchamp uk
nike outlet
adidas yeezy
pandora charms
hermes birkin
kate spade handbags
coach factory outlet
nike air max
oakley sunglasses outlet
kate spade outlet
nike free run black
ralph lauren uk
nike air max 90
nike store
gucci outlet
hermes handbags
versace shoes
longchamp uk
swarovski jewellery
celine outlet
coach outlet
pandora uk
polo ralph lauren outlet online
cheap nfl jerseys wholesale
sac michael kors
moncler jackets
adidas yeezy
fred perry
yeezy boost
polo ralph lauren outlet
christian louboutin
adidas nmd
pandora jewelry
rolex watches
michael kors canada
yeezy boost
fitflops sale clearance
replica watches
cveland cavaliers jerseys
michael kors outlet
ralph lauren
marc jacobs bags
red bottoms shoes
dansko outlet store
miami heat jerseys
tory burch outlet store
cheap oakley sunglasses
nike air max pas cher
oakley sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora outlet
moncler
sac longchamp
valentino shoes outlet
michael kors
coach outlet
mbt shoes
dallas cowboys jerseys
coach factory outlet
ralph lauren outlet
adidas yeezy boost 350
mont blanc pens
rolex replica watches
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
nike store
coach outlet store online clearances
true religion outlet
timberland boots
yeezy 350 boost
clarks outlet
yeezy boost 350
adidas shoes
oakley sunglasses
pandora charms
louboutin uk
longchamp outlet
rolex watches
adidas yeezy boost
yeezy boost
adidas nmd
ysl handbags
fit flops
coach outlet
cheap jerseys from china
ralph lauren outlet
adidas shoes
pandora outlet
air jordan uk
mbt shoes
fitflops shoes
gucci outlet
longchamp outlet
louis vuitton handbags
adidas outlet
christian louboutin
polo ralph lauren
mulberry purse
michael kors handbags
louis vuitton outlet
true religion outlet
salomon shoes
cheap mlb jerseys
yeezy boost 350 v2
michael kors outlet clearance
coach outlet
nmd adidas
longchamp handbags
cheap jordans
ecco shoes
sac longchamp pas cher
christian louboutin sale
ralph lauren outlet online
birkenstock sandals
longchamp bags
true religion outlet
longchamp handbags
coach outlet store
cheap jerseys
birkenstock shoes
fendi handbags
air max
coach factory outlet
adidas superstar
official coach factory outlet
longchamp uk
discount oakley sunglasses
hermes bags
pandora jewelry outlet
coach outlet online
adidas superstar
nike outlet online
pandora jewelry
nike air max
coach outlet store
birkenstocks
adidas outlet
nike air max
nike shoes
swarovski crystal
christian louboutin shoes
cheap nike air max
moncler jackets
kate spade handbags
ed hardy
ralph lauren sale clearance
michael kors outlet
birkenstock sandals
coach outlet
ralph lauren clearance
hollister co
birkenstock sandals
parada handbags
adidas uk
oakley sunglasses outlet
ray ban sunglasses
coach outlet store
adidas yeezy
nike air max
houston texans jerseys
toms shoes outlet
coach factory outlet
adidas shoes
mt0707