Opieka nad adopcją i pomoc rodzinom adopcyjnym

Temat: 
Adopcja Dziecka

Nie jesteś ciałem z mojego ciała,
ani kością z mojej kości (...)
Nie rozwijałaś się pod moim sercem
ale w nim”. Claire Short
W sercach przyszlych rodziców adopcyjnych, już od chwili kiedy dziecko zaczyna być ich nieśmiałym marzeniem, rozwija się maly człowiek, a zaraz obok wielka miłość do niego. Czas dojrzewania do decyzji o adopcji i cały proces, który do niej prowadzi to długa i trudna droga. Jednak to, co rodzi się w sercach kandydatów na rodziców adopcyjnych daje im siłę do walki o szczęście. Ważne jest, aby w tym trudnym dla nich okresie, pełnym nadzieji, obaw i wielkiego pragnienia, mieli wsparcie i pomoc. Tworzenie się nowej rodziny jest trudne również dla dziecka, któremu stawia się nowe wymagania i odwraca dotąd znany świat „do góry nogami”. Maly człowiek nie jest jeszcze w stanie zrozumieć, że robi się tak dla jego dobra i na swój, specyficzny sposób przeżywa tą sytuację. To dla nich właśnie organizuję się różnorodne formy opieki i pomocy, która ma służyć stworzeniu szcześliwej, kochającej i trwałej rodziny.
Na prośbę Bocianowiczów chciałabym opisać Wam na czym ta opieka i pomoc powinny polegać. Zaznaczam jednak, że to co napiszę to znane mi teoretyczne założenia – takie jakie przekazuje się studentom. Jak wygląda to w praktyce? Tego niestety nie wiem. Mam zamiar zbadać to w swojej pracy magisterskiej. Dlatego proszę Was o przeczytanie mojego artykułu i zawiadomienie mnie o wszelkich rozbieżnośiach między teorią, a praktyką. Mam nadzieję, że dzięki takiej współpracy uda się sprawić, iż oczekiwanie i przygotowanie się na przyjęcie nowego członka rodziny będzie dla Was czymś pięknym i niezapomnianym.

Podstawową funkcją adopcji jest stworzenie dziecku pozbawionemu trwale pieczy rodziców (np.: w wyniku ich śmierci, czy też w skutek pozbawienia ich władzy rodzicielskiej) zastępczego środowiska rodzinnego, które zarówno pod względem psychologicznym, jak i prawnym byłoby możliwie najbardziej zbliżone do tego, jakie mają dzieci wychowywane przez rodziców.
Wszelkie zasady i prawa adopcji są podporządkowane dobru dziecka, otaczają przysposobionego opieką i chronią go.

OCHRONA I OPIEKA PRAWNA
Proces adopcji regulują przepisy i wymogi prawne. W dokumentach międzynarodowych są one zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka, a także w Europejskiej Konwencji o Przysposobieniu Dzieci z 1967 r . oraz tzw. Konwencji haskiej z 1993 r. Zgodnie z nimi:
·celem adopcji powinno być dobro dziecka;
·adopcję może ustanowić jedynie kompetentna władza państwowa (w Polsce jest to sąd) po wnikliwym zbadaniu sytuacji rodzinnoprawnej zainteresowanych (dziecka, jego rodziców i rodzeństwa, osób adoptujących);
·państwa mają przeciwdziałać komercjalizacji adopcji i współpracować w sprawach adopcyjnych, tworząc w swych krajach kompetentne organy;
·dziecko ma prawo do znajomości własnej tożsamości, tj. do dostępu do informacji o tym, kim są jego rodzice; w Polsce ten przepis nie obowiązuje; przepisy polskiego prawa adopcyjnego zawierają regulacje zapewniające tajemnicę adopcji obu stronom;
Prawo to ma chronić i obejmować prawną opieką proces adopcji. Przepisy te odwołują się do zasady dobra dziecka nie tylko w przepisach kreujących adopcję, ale także w tych, które dotyczą jej trwania, a nawet rozwiązania. Kryteria prawne doboru adoptowanego dziecka i adoptujących rodziców również mają służyć ochronie interesów stron i sprawują pieczę nad tym procesem. Tak, więc przepisy mówią, że przysposabiany nie może podlegać władzy rodzicielskiej rodziców naturalnych, co zapewnia adoptowanemu dziecku jasną sytuację prawną. Przysposobić dziecko może osoba, która:
·osobiście wystąpiła o wydanie przez sąd takiego orzeczenia;
·żyje w momencie wydawania orzeczenia;
·ma pełną zdolność do czynności prawnych;
·jest „odpowiednio” starsza od przysposobionego przez siebie dziecka (najczęściej 20-40 lat);
·posiada odpowiednie kwalifikacje osobiste gwarantujące, iż podoła obowiązkom związanym z wychowaniem i utrzymaniem dziecka;
Wszystkie te regulacje prawne są przede wszystkim ochroną interesów dziecka. Poza tym zabezpieczają związek adopcyjny przed niepowodzeniem.

OPIEKA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI NAD ADOPCJĄ
Oprócz przepisów adopcją i dzieckiem adoptowanym opiekują się też różne instytucje.
Najważniejszą z nich jest Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. Są to specjalistyczne placówki o charakterze diagnostyczno-konsultacyjnym, których zadaniami są m.in.:
·Pozyskiwanie, przygotowanie do pełnienia swej roli i kwalifikowanie osób wyrażających gotowość zapewnienia dziecku zastępczego wychowania rodzinnego poprzez przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, badania pedagogiczne tych osób, pomoc im w zakresie stosownych badań lekarskich w celu ustalenia ich stanu zdrowia.
·Współpraca z sądami przejawiająca się w sygnalizacji potrzeby wszczęcia postępowania opiekuńczego, formułowaniu wniosków o umieszczeniu dziecka w instytucji pieczy zastępczej, współpraca z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz opieki nad dziećmi (np.:TPD)
·Pomoc w regulowaniu sytuacji prawnej dzieci wymagających rodzinnych form pieczy zastępczej.
·Prowadzenie poradnictwa i pomocy pedagogicznej dla osób przysposabiających, rodziców zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.
·Prowadzenie pośrednictwa adopcyjnego i pomoc w przygotowaniu wniosków do sądu o przysposobienie.
·Pomoc rodzinom naturalnym w wychowaniu i opiece nad dzieckiem.
Ośrodki takie mogą mieć charakter publiczny lub niepubliczny. Nie należy zapominać o tym, że każde dziecko i każda rodzina musi być traktowana indywidualnie i musi być osobno oceniana, aby stwierdzić, czy potencjale czynniki ryzyka zazębiają się czy wykluczają.
We wstępnej fazie adopcji o powodzeniu przedsięwzięcia decydują 3 składniki:
orekrutacja,
odopasowanie
oi informacja.
To one przede wszystkim determinują dalszy rozwój sytuacji. Dlatego pomoc i piecza nad ich realizacją jest tak ważna.
INFORMACJE i dane powinny być również dostarczane przez te placówki. Niestety ten aspekt sprawy jest często zaniedbywany. Informacje bywają nierzetelne, chaotyczne, a zdarza się, że ich po prostu brak.
Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych dowiodły, iż byłoby wskazane, by opiekunowie zajmujący się dzieckiem przed adopcją wypełnili kwestionariusz zachowań dziecka, oraz przekazali wyniki potencjalnym rodzicom adopcyjnym podczas wstępnego spotkania. W ten sposób pracownicy agencji mogliby zapoznać się z aktualną sytuacją dziecka, a potencjalni rodzice adopcyjni uzyskali o nim realistyczne i konkretne dane. Jest to bardzo istotne ponieważ znacząca większość rodzin adopcyjnych, w których proces ten się nie powiódł za przyczynę porażki podaje niedoinformowanie.
W zdecydowanie lepszej sytuacji są dzieci adoptowane z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz rodzice chcący je adoptować. Pracownik socjalny spotyka się z dzieckiem w ciągu dni poprzedzających adopcję. Nawiązuje on kontakt z opiekunami takiego dziecka, dzięki czemu może on lepiej przedstawić dziecko jego przyszłym rodzicom adopcyjnym.
REKRUTACJA
Kandydaci na rodziców adopcyjnych uczestniczą w serii spotkań, na których informuje się ich o przebiegu procesu adopcji oraz prosi o podanie przyczyn, dla których chcą adoptować dziecko, a także pyta o stałość związku, o ich podejście i oczekiwania względem dziecka, życia rodzinnego, plany zawodowe i dochód (niskie dochody nie dyskwalifikują ich). Czasem wywiady prowadzone są osobno z każdym z rodziców. Ocena przyszłych rodziców adopcyjnych powinna obejmować wiele aspektów ich życia- agencja bierze pod uwagę wiele cech i umiejętności, nie tylko umiejętności rodzicielskie. Jedną z ważniejszych cech jest dojrzałość emocjonalna połączona z umiejętnością rozwiązywania problemów i dopasowania oczekiwań do sytuacji. Agencja zazwyczaj ocenia relację między małżonkami i ocenia, czy adoptowane dziecko nie będzie dodatkiem dla podtrzymania tej relacji. Rodziców pyta się też o ich uczucia względem dzieci, aby ocenić czy decyzja o adopcji nie jest tylko przejawem egoizmu. Istotne jest też pytanie o to czy decyzja należy do obojga rodziców. Jedakże agencje nie mają dobrych sposobów na pomiar pożądanych cech rodziców, nie dysponują także dowodami, że cechy te mają faktyczne znaczenie dla dziecka.
DOPASOWANIE
Kiedy kandydaci zdecydują się ostatecznie na adopcję dziecka i pomyślnie przejdą proces kwalifikacji, agencja stara się dobrać dziecko do ich możliwości. Jest to najlepszy sposób do zabezpieczenia powodzenia adopcji. Rodzinę dobiera się pod względem zdolności rodziców do zmierzenia się z potrzebami konkretnego dziecka. Po wstępnej ocenie rodziców agencja stara się sprawdzić dopasowanie rodziców do potrzeb dziecka. Dopiero później pracownicy agencji wraz z rodzicami po partnersku decydują, jaki typ adopcji im odpowiada. Pracownicy agencji powinni zadbać o to by dziecko trafiło do rodziny, która ma możliwie najbliższe jego: kulturę, rasę, religię itp.

Ponadto wspieraniem kandydatow na rodziców adopcyjnych zajmujw się wiele fundacji tj. np.: Fundacja Rodzin Adopcyjnych i wiele innych. Organizacje te zajmują się min.:
owspomaganiem działalności oddziałów preadopcyjnych (oddział preadopcyjny służy dzieciom, pozostawionym przez matki na oddziałach położniczych; dzieci te w normalnym trybie kierowane są do domów małego dziecka, gdzie przez wiele miesięcy oczekują na załatwienie formalności adopcyjnych, nabawiając się choroby sierocej; natomiast dzieci z oddziałów preadopcyjnych, tuż po wyjaśnieniu ich sytuacji prawnej trafiają bezpośrednio do rodzin), wyposażają je w pieluchy, lekarstwa, sprzęt medyczny oraz finansują etaty pielęgniarskie; opłacają również opiekunki dziecięce, które zajmują się niemowlętami na co dzień, karmią je, wyprowadzają na spacery i bawią się z nimi;
oudzielają finansowego i rzeczowego wsparcia dla rodzin adopcyjnych, rodzin wielodzietnych, mających dzieci chore lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; praktykowane są różne formy dotacji celowych i zasiłków;
oorganizuja spotkania dla środowiska rodzin adopcyjnych w formie dyskusji, seminariów, wykładów czy prelekcji specjalistów różnych dziedzin;
orealizują różnowrodne programy wsparcia, opiekuńcze i pomocowe.
Najpopularniejszym w Polsce programem wsparcia jest PRIDE.
Jest to kompleksowy program szkoleniowy dla kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych. Pochodzi on z Ameryki, a jest stosowany w wielu krajach Europy, na który licencję w Polsce uzyskało Towarzystwo „Nasz Dom”. Towarzystwo to dostosowało go do warunków polskich i rozpoczęło szkolenia trenerów oraz rodzin. Obecnie są one prowadzone w coraz większej liczbie miast Polski. PRIDE jest zaprojektowany tak, aby poprawić jakość opieki zastępczej i adopcji zapewniając jednolitą, standardową ramę strukturalną potrzebną do rekrutacji, przygotowania i kwalifikowania rodziców zastępczych i adopcyjnych.
Z czasem program obrósł w wiele modułów, tj. np.: pomoc dzieciom molestowanym seksualnie czy pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym. PRIDE oparto na założeniu, że największą wartością dla dzieci jest życie rodzinne, bez względu na to jak zdefiniujemy pojęcie „rodzina”.
Cele programu to:
1.Zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, przynależności, rozwoju i stabilności dzieci w rodzinach zastępczych i adopcyjnych.
2.Wzmacnianie rodzin bez względu na to, czy są to rodziny naturalne, spokrewnione, zastępcze czy adopcyjne. Poprawa jakości opieki zastępczej i adopcji poprzez stworzenie standardowej, jednolitej i spójnej ramy strukturalnej systemu szkoleń.
3. Prowadzenie szkoleń dla organizatorów systemu opieki, udostępnianie środków i materiałów państwowym i niepublicznym ośrodkom adopcyjno-opiekuńczym, centrom pomocy rodzinie, instytucjom opiekuńczo-wychowawczym, uczelniom, stowarzyszeniom rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz państwowym i pozarządowym organizacjom pomagającym dzieciom.

Czas pracy nad przejściem dziecka do nowego środowiska jest zależny od indywidualnej sytuacji dziecka i samego przebiegu procesu adopcji. Podaje się, że powinien on być w miarę możliwości jak najkrótszy.
W okresie przygotowań do adopcji dziecko znajduje się w centrum intensywnych emocji. Tylko w ramach stopniowych spotkań z rodzicami adopcyjnymi dziecko może wykonać tę trudną pracę psychiczną, jaką jest przejście z jednej „rodziny” do drugiej.
Wymaga to od ekipy zajmującej się całym tym procesem, opieki nad głównymi partnerami biorącymi udział w tym przejściu: nad dzieckiem, członkami rodziny zastępczej, czy opiekunami z instytucji, która wychowywała dziecko przed rozpoczęciem adopcji. Pomoc i opieka im są niezbędne do odnalezienia się w nowej sytuacji. Trudne do opisania są przeżycia rodziców adopcyjnych i praca, którą muszą oni wykonać, aby zbliżyć się do dziecka i uczynić je własnym.

PRZYGOTOWANIE KANDYDATÓW NA RODZICÓW ADOPCYJNYCH
Przyszli rodzice potrzebują pomocy i wsparcia przed podjęciem życiowej decyzji o adopcji dziecka. Zajmują się tym ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. Oprócz postępowania diagnostycznego oraz kwalifikacyjnego prowadzą one szkolenia indywidualne i grupowe małżeństw oczekujących na adopcję dziecka. Małżeństwa spotykają się (w różnym czasie) z psychologiem i pedagogiem ośrodka. W czasie spotkań rozmawiają najczęściej o: modelowaniu postaw rodzicielskich, osobistych problemach kandydatów dotyczących np. uporania się z poczuciem niepełnej wartości z powodu bezdzietności, edukacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka adoptowanego.
Spotkania grupowe mają formę warsztatów psychoedukacyjnych i są prowadzone wg autorskiego scenariusza. Przed przyjęciem dziecka do rodziny są to dwa 3-4 godzinne spotkania. Cel pierwszego z nich to przekazanie wiedzy na temat adopcji, funkcji rodziny, istoty choroby sierocej i jej skutków dla rozwoju dziecka, a także wzajemne poznanie się rodzin planujących przysposobienie dziecka, dzięki czemu istnieje możliwość wzajemnego podzielenia się niepokojami i wątpliwościami dotyczącymi adopcji. Pomaga to małżeństwom jeszcze raz przyjrzeć się motywom swej decyzji oraz uporządkować, ugruntować wartości, które są motorem chęci i gotowości przyjęcia dziecka.
Drugie spotkanie służy rozważaniu problemu wzajemnej akceptacji rodziców adopcyjnych i dzieci. Uczestnicy zastanawiają się, kiedy i w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o fakcie jego adopcji oraz jak radzić sobie z reakcją otoczenia. W niektórych ośrodkach przeprowadza się warsztaty psychoedukacyjne, które to są bardzo wysoko oceniane przez uczestników. Deklarują oni, że z tych spotkań wynieśli wiele korzyści takich jak: dowiedzieli się, że problem bezdzietności dotyczy wiele rodzin, że mogą liczyć na pomoc ludzi, którzy borykają się z podobnymi do ich problemami, utwierdzili się w swoim postanowieniu adopcji i nauczyli się o niej mówić oraz uświadomili sobie przyszłe rodzicielstwo i związane z nim obowiązki.
Przyszli rodzice wyrażają chęć kontynuacji podobnych spotkań już po adopcji. Uważają, że pomogłyby im one rozwiązać wiele problemów, z którymi się zetkną. Warsztaty w roku szkolnym 1999/2000 były prowadzone przez 3 osoby: dyrektora (pedagoga) Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, psychologa i pedagoga tego samego Ośrodka.
Zauważyli oni, że ich działania są jak najbardziej celowe, pożądane i efektowne. Duże znaczenie ma wzajemne poznanie się i integracja rodzin adopcyjnych. Zaobserwowano także wymienianie się między nimi adresami i telefonami, co w przyszłości może przyczynić się do powstania grup wsparcia. Autorzy i realizatorzy tego programu stwiedzili, że Ośrodek powinien zaplanować systematyczne spotkania grupowe rodziców adopcyjnych, którzy przysposabiają dziecko.

PIERWSZE SPOTKANIE
Pierwsze spotkanie jest zawsze bardzo wzruszające, a nierzadko także nadzwyczaj trudne, zarówno dla dziecka, jak i dla dorosłych. Emocje dziecka związane są z bólem zerwania relacji. Tylko otoczenie małego człowieka odpowiednią opieką i udzielenie mu stosownej pomocy może dokonać przemiany tych emocji na pozytywne. Dziecko należy przygotowywać do zmiany środowiska powoli, ale konsekwentnie. Najlepiej sprawdza się tu metoda małych kroków. Większość dzieci początkowo zachowuje się nieufnie wobec swoich nowych rodziców, chociaż od razu pojmuje znaczenie swoich gości. Jednak wszystkie adopcje maja swoje momenty kluczowe tj. np.: pierwszy uśmiech, odprężenie itp. Po pierwszym spotkaniu przyszłej rodziny następuje cykl wizyt rodziców adopcyjnych u dziecka. Początkowo to rodzice adopcyjni odwiedzają dziecko. Podczas tych spotkań starają się powoli nawiązać kontakt z przyszłym członkiem ich rodziny. Służą temu wspólne zabawy, rozmowy i inne zajęcia takie, jak np.: karmienie.
W czasie przygotowań do adopcji, dziecko powinno być przez cały czas wspierane przez swoich opiekunów. Jeśli tak jest, to w końcu odpręża się, zaczyna się uśmiechać i akceptować bliższe kontakty ze swoimi rodzicami adopcyjnymi. Z kolei opiekunowie, wspierani przez inne osoby i instytucje zajmujące się adopcją, prowadzą rodzinę adopcyjną do bliższego zapoznania się z dzieckiem i towarzyszą jej w uczeniu się bycia rodzicami. Opowiadają oni o przyzwyczajeniach dziecka, pokazują codzienne gesty, z którymi jest ono zaznajomione poprzez kąpiele, posiłki i zabawy. Uczą też ich rozpoznawać rodzaje płaczu dziecka i jego wezwania. W adopcji najważniejsza jest umiejętność przekazania dziecka, ciągle okazując mu pomoc. Wcześniejsi opiekunowie muszą umieć stopniowo usunąć się, by zrobić miejsce dla rodziców adopcyjnych. Służy temu wiele drobnych szczegółów, np.:
„Coraz częściej mówię do dziecka, zwracając się do niego jak do będącego już dzieckiem jego rodziców adopcyjnych, a do rodziców adopcyjnych mówię o dziecku tak, jakby już ono było ich. Coraz częściej zostawiam ich ze sobą sam na sam. Oddalam się, gdy kładą dziecko. Gdy ono płacze zachęcam ich by sami je pocieszyli itd.”
Gdy dziecko już częściowo oswoi się z nowymi rodzicami, wizyty odbywają się w ich domu, w towarzystwie opiekunki lub opiekunów lub innych osób zajmujących się sprawą danej adopcji. Czas pobytu dziecka w swoim przyszłym domu z wizyty na wizytę wydłuża się. W miarę tego reakcje dziecka na rozstanie z nimi staja się wyraźniejsze. Dziecko powoli zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że opuści swój dotychczasowy „dom”. Po powrocie z wizyty u swoich przyszłych rodziców zdarza się, że mały człowiek ujawnia swoje emocje.
Proces ten przebiega inaczej u każdego dziecka i jest rezultatem jego historii, a równocześnie zależy od zdolności rodziny zastępczej i rodziców adopcyjnych do przyjęcia tych emocji i towarzyszenia im.

W SĄDZIE
Uwieńczeniem procesu adopcji jest wyrok sądowy. To właśnie sąd rodzinny ma największy wpływ na przysposobienie i czuwa nad przestrzeganiem przepisów chroniących dziecko w czasie całego procesu adopcji. Wydaje on postanowienie, czy i w jakiej formie adopcja ma dojść do skutku. Postępowanie o ustanowienie adopcji jest wszczynane na osobisty wniosek przysposabiającego. Sądem właściwym jest sąd rejonowy, w obrębie, którego mieszka przysposabiający lub przysposabiany. Sąd orzeka w składzie 3-osobowym (sędzia zawodowy i 2 ławników). Orzeczenie może zapaść po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa się wnioskodawcę oraz wszystkie osoby, których zgoda na przysposobienie jest potrzebna (za wyjątkiem rodziców, którzy wyrazili zgodę blankietową).
Przed wydaniem postanowienia sąd ma obowiązek zaciągnięcia opinii ośrodka adopcyjno-opiekuńczego lub innej specjalistycznej jednostki. Sąd weryfikuje, kim są potencjalni rodzice i analizuje sytuację dziecka. Ludzie decydujący o losie dziecka i nadzorujący cały proces adopcji dokładnie badają, czy kandydaci ubiegający się o nie odpowiadają stawianym im warunkom i wymaganiom. Sąd uzyskuje wówczas lepszy obraz kandydatów na rodziców.
Do wydania wyroku jest również niezbędna zgoda naturalnych rodziców dziecka (za wyjątkiem rodziców, którzy nie mają pełnej zdolności prawnej- ukończyli 13 lat, ale nie są pełnoletni, lub są ubezwłasnowolnieni, a ich odmowa zgody jest sprzeczna z interesem dziecka, są pozbawieni władzy rodzicielskiej, są nieznani albo nie ma możliwości porozumienia się z nimi, czy też ustalając ojcostwo nie uzyskali oni prawa do władzy rodzicielskiej). Mogą oni wydać zgodę blankietową, która powoduje zerwanie wszelkich kontaktów z dzieckiem i sprawia, że sąd orzeka adopcją anonimową (całkowitą), dzięki, której przysposabiający i rodzice naturalni pozostają anonimowi lub nierozerwalną.
Przed orzeczeniem przysposobienia sąd opiekuńczy może określić sposób i okres osobistej styczności przysposabiającego z przysposabianym (preadopcja), co samo w sobie jest swoista formą prawnej opieki nad adoptowanym. W tym czasie sąd nadzoruje przebieg preadopcji za pomocą ośrodka adopcyjno-opiekuńczego lub organu pomocniczego w sprawach opiekuńczych (kuratora).
Orzeczenie o rodzaju adopcji jest również formą opieki nad nią, ponieważ zabezpiecza on ją przed ewentualnym niepowodzeniem i jego skutkami. Rodzaje adopcji to:
·przysposobienie niepełne- powstaje więź adopcyjna wyłącznie pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym; otrzymuje jego nazwisko i dziedziczy po nim, a także po swojej rodzinie naturalnej z wyłączeniem rodziców; nie powstaje stosunek prawny łączący dziecko z krewnymi przysposabiającego;
·przysposobienie pełne- pomiędzy stronami powstaje więź prawna, jak ta, która łączy rodziców z dziećmi; dziecko nie uczestniczy w dziedziczeni, ani w stosunkach alimentacyjnych w ramach swej rodziny naturalnej; jest ono rozwiązywalne;
·przysposobienie całkowite (nierozerwalne, blankietowe)- jest nierozerwalne; dziecku sporządza się nowy akt urodzenia, w którym jako rodzice wpisani są przysposabiający; (dotychczasowy akt ur. nie jest ujawniany i nie czyni się od niego odpisów, jednakże przysposobiony po uzyskaniu pełnoletności może wystąpić o ujawnienie jego treści);
Dodatkowo dziecko jest chronione prawnie przepisami mówiącymi o rozwiązaniu adopcji. W tym celu na wniosek jednej ze stron wszczyna się postępowanie, a po jego przeprowadzeniu sąd może wydać orzeczenie o rozwiązaniu adopcji. Rozwiązania stosunku nie może żądać strona winna rozkładowi więzi rodzinnej. Sąd także nie może wydać takiego postanowienia, jeżeli w wyniku tego ucierpiałoby „dobro małoletniego dziecka” (przysposobionego lub jego małoletnich dzieci). Ponadto, jeżeli rodzice przysposobionego nie mogą na powrót sprawować nad nim władzę rodzicielską, ustanawia się nad nim opiekę prawną.

PO ADOPCJI
Dziecko i rodzice adopcyjni po całym procesie nie zostają bez pomocy. W dniach po definitywnym odejściu dziecka, jego wcześniejsi opiekunowie, pracownik socjalny, czasami psycholog lub inne osoby biorące udział w tym procesie składają wizyty nowopowstałej rodzinie, aby dopomóc im w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej. Czasami rodzice potrzebują pomocy, więcej informacji, czy też porady. Odwiedziny te mają też na celu kontynuację procesu rozstawania się dziecka z dotychczasowymi opiekunami, tak by nie czuło się ono odrzucone czy opuszczone przez nich. Podczas tych wizyt sprawdza się też jak obie strony radzą sobie z nowymi obowiązkami i czy dziecku nie dzieje się krzywda.
Pierwsza wizyta odbywa się kilka dni po zamieszkaniu dziecka w nowym domu. Spotkanie to pełne jest emocji. W Stanach Zjednoczonych odwiedzinom tym obowiązkowo towarzyszy psycholog – bardziej neutralna osoba, która werbalizuje jego emocje i omawia sytuację, co pomaga dziecku odprężyć się. Niestety w Polsce ze względów finansowych często lekceważy się taką pomoc i do nowopowstałej rodziny specjalistów kieruje się tylko w wyjątkowych przypadkach, które tego bezwzględnie wymagają.

WSPARCIE SPOŁECZNE
Rodziny, które są odizolowane i nie mają możliwości rozładowania swojej frustracji, czy poczucia bezsilności, znacznie rzadziej odnoszą sukces w adopcji. W Polsce problem ten jest szczególnie istotny, ponieważ wciąż problem bezdzietności jest tematem tabu, a wokół dzieci przysposabianych jest całe mnóstwo uprzedzeń. Nierzadko rodzina adopcyjna czuję się z tego powodu odrzucana przez społeczeństwo, czy nawet gorsza od innych rodzin. Dlatego też ważne jest wspieranie jej w tak istotnym życiowym postanowieniu. W codziennym życiu społecznym wciąż brakuje akcji, które zmieniałyby świadomość ludzi i obalały stare uprzedzenia.

ZASOBY ŚRODOWISKA LOKALNEGO
Dla stabilności adopcji ogromne znaczenie ma też korzystanie z zasobów środowiska lokalnego, a w tym dostęp do profesjonalnej pomocy. W Stanach Zjednoczonych program szkoleń dla rodziców adopcyjnych, profesjonalistów zajmujących się adopcją oraz pracowników poradni zdrowia psychicznego ma na celu przygotowanie specjalistów pomagających rodzinom, które adoptowały dzieci (szczególnie te o specjalnych potrzebach), a także nawiązanie kontaktu między tymi rodzinami a terapeutami. Wszyscy uczestnicy biorą udział w 6 sesjach. Terapeuci proszeni są o wpisanie nazwisk na listę specjalistów, a listę tę przekazuje się rodzinom w całym stanie. Niestety w Polsce programy opieki nad dzieckiem adoptowanym dopiero zaczynają powstawać. Dlatego też rodzice takich dzieci zmuszeni są szukać pomocy w zwykłych publicznych i niepublicznych placówkach, czy u specjalistów. Zdarza się, że przerasta to ich możliwości i są zmuszeni do zaprzestania poszukiwań, w efekcie czego dziecko nie otrzymuje potrzebnej pomocy.

OPIEKA NAD ADOPCJĄ ZAGRANICZNĄ
Szczególnie chroniona prawnie jest adopcja dziecka za granicę. Ze względu na odległość nie ma możliwości systematycznej kontroli losów przysposobionego w swojej nowej rodzinie. Dlatego też ten rodzaj adopcji jest traktowany ze szczególną ostrożnością. Opiekę prawną nad adopcją zagraniczną roztaczają także przepisy prawne zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka, która została podpisana przez prezydenta w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej i weszła w życie w dniu 2 września 1990 roku. Dokument ten mówi o tym, że:
·w przyjętym przez dany kraj systemie adopcji celem najwyższym ma być dobro dziecka;
·adopcja za granicę ma być traktowana jako zastępczy środek opieki nad dzieckiem, jeżeli nie może być ono umieszczone w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej albo nie można mu zapewnić opieki w kraju jego pochodzenia;
·dziecko adoptowane za granicę ma mieć zabezpieczenia gwarancyjne i poziom życia odpowiednie do tych, które byłyby zapewnione w przypadku adopcji krajowej;
·w przypadku adopcji zagranicznej osoby w nią zaangażowane nie mogą uzyskiwać z tego powodu niestosownych korzyści finansowych;
·umieszczenie dziecka w innym kraju ma odbywać się za pośrednictwem kompetentnych władz lub organów;
W Polskim prawie istnieją uregulowania wprowadzające pierwszeństwo adopcji krajowej przed zagraniczną. Adopcję taka musi poprzedzać bezpośrednia styczność przysposabiającego z przysposabianym w dotychczasowym miejscu zamieszkania przysposabianego lub w innym miejscu na terenie Polski. Kompetencję do kwalifikowania dzieci do adopcji zagranicznej po okresie poszukiwania dla nich kandydatów na rodziców adopcyjnych w Polsce (nie krócej niż 3 m-ce od zgłoszenia dziecka do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego) ma Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Warszawie. Kandydatami na rodziców, którzy mieszkają poza granicami Polski, mogą być jedynie osoby, zakwalifikowane przez działające w ich krajach licencjonowane przez organa rządowe organizacje adopcyno-opiekuńcze. Po orzeczeniu adopcji organizacja, która rekomendowała danych rodziców jest o tym fakcie powiadamiana. Zdarza się, że w takim przypadku sąd polski orzeka okres preadopcji np.: na rok, aby po wyznaczony okresie na kolejnej rozprawie zdecydować czy dziecko jest pod właściwą opieką.
W Polsce nikłe szanse na adopcję i odpowiednia opiekę maja dzieci o specjalnych potrzebach, dlatego też to one najczęściej trafiają za granicę.

TAJEMNICA ADOPCJI
Polska ratyfikując KoPD złożyła zastrzeżenie do art.7 formułującego prawo dziecka do znajomości własnej tożsamości, to jest do wiedzy o tym ,kim są jego rodzice. Polskie prawo adopcyjne zawiera szereg gwarancji tajności adopcji (zgoda blankietowa; możliwość pominięcia przez sąd wyrażenia zgody na jej orzeczenie przez dziecko, które nie ukończyło 13. roku życia, a także po osiągnięci tego wieku, jeżeli żyje ono w przeświadczeniu, że adoptujący są jego rodzicami; zakaz uczestniczenia w rozprawie rodziców, którzy wyrazili zgodę blankietową, oraz szereg innych uregulowań;).
Tajemnica adopcji jest preferowana ze względu na: lęk o reakcję dziecka na wiadomość o tym, że jest adoptowane, obawa przed kontaktami z pochodzącymi często z marginesu społecznego krewnymi dziecka, kompleksy jakie bywają udziałem małżeństw niepłodnych.
Przeciwko tajemnicy adopcji przemawiają:uznanie za nieuczciwe zatajanie przed osoba najbliższą (przed dzieckiem)informacji tak ważnej i osobistej, jak ta, kim są jego rodzice, a także to, że należy zmierzać do sytuacji, aby adoptowanie dziecka było powodem do dumy, a nie do wstydu.
Tajemnica adopcji to zawarta w polskim prawie jedna z metod opieki nad procesem adopcji i za taką jest też uważana. Przepis ten jest jednak niezwykle kontrowersyjny, ponieważ współcześnie uważa się, że dziecka nie można okłamywać i należy na możliwie wczesnym etapie jego życia powiedzieć mu o adopcji. W ten sposób uniemożliwia się nieżyczliwym osobom użycie tej informacji w złych zamiarach. Ponadto tak wcześnie i przekazana w życzliwej formie wiadomość sprzyja przyjęciu jej przez dziecko stosunkowo łagodnie (przez wzgląd na niepodważalny w tej fazie życia autorytet swoich dorosłych opiekunów).

Wszystko to ma na celu stworzenie kochającej rodziny oraz uszczęśliwienie rodziców i dzieci. Sigrid Undset powiedział kiedyś: „...największym szczęściem jest kochać...”. Adopcja służy urzeczywistnieniu go. Natomiast opieka i ochrona roztaczane nad tym procesem zabezpieczają owe szczęście i przyczyniają się do jego pełnego rozwoju. Czego Wam serdecznie życzę: Studentka Pala:)

PS.: Proszę Was bardzo o pomoc w zweryfikowaniu tej teorii. Wszystkie osoby, które chciałyby uczestniczyć w anonimowych (!) badaniach nad tym czy wyżej opisana opieka i pomoc jest Wam oferowana i realizowana proszę o kontakt pod adresem e-mail: mysliwiecp@wp.pl Dysponuję również spisem literatury, z ktorej korzystałam przy opracowywaniu tego tematu.

0
Twoja ocena: Brak

Odpowiedzi

Portret użytkownika admin

Re: Opieka nad adopcją i pomoc rodzinom adopcyjnym

UWAŻAM ŻE OPINIE NA TEN TEMAT POWINNY WYRAŻAĆ OSOBY KTORYCH OSOBIŚCIE DOTYCZY TA SPRAWA !!! UWAŻAM ŻE DECYZJE O TYM CZY POWIEDZIEĆ DZIECKU CZY NIE POWINNI PODEJMOWAĆ WYŁĄCZNIE RODZICE ADOPCYJNI. JA OSOBIŚCIE NIGDY NIE POWIEM O TYM SWOJEMU DZIECKU (JAKO DZIECKO RÓWNIEŻ BYŁAM ADOPTOWANA).
Iwona.

Portret użytkownika admin

Re: Opieka nad adopcją i pomoc rodzinom adopcyjnym

Sadze ze autora tego tekstu sprawa dotyczy i nie ma znaczenia czy jest rodzinem/dzieckiem adopcyjnym. Wazne by w kwestiach waznych dla spoleczenstwa/czlowieka wypowiadały sie nie tylko osoby uczestniczące bezposrednio, ale takze stanowiace o jego ksztalcie w odbiorze spolecznym. To nie jest tylko nasza: rodzicow sprawa. Jestem w trakcie czytania artukułu i mam zamiar wypowiedziec sie w tej kwestii, by sprawa adopcji byla lepiej rozumiana i przekazywana. Zachecam do tego innych rodzicow/dzieci adopcyjnych.

Portret użytkownika kater88

Ralph lauren from the United

Ralph lauren from the United States, and with a strong flavor of the Ralph Lauren Polo . The two Ralph Lauren name brands Poloby Ralph Lauren and Ralph Lauren opened the sales of high quality fashion in the world, will the designer Ralph Lauren Hoodies reputation and carry forward the glorious image of the Ralph Lauren brand. RALPH LAUREN (RALPH LAUREN) the fashion of the classic "" brand. Ralph lauren (RalphLauren) is a thick the smell good taste of fashion brand, design style Is Ralph Lauren's two famous brand "Lauren Ralph Lauren" (Ralph Lauren women's clothing), and Ralph Lauren Short-sleeved Polos (Ralph Lauren Polo brand) common characteristics. In addition to fashion, Ralph Lauren (Ralph Lauren) brand perfume, children's clothing, household products etc. Ralph Lauren outline is an American dream: the long grass, glittering and translucent antique, Ma Baoju. Ralph Lauren (Ralph Lauren) products: clothing and furniture, perfume or vessel, cater to the customer to the perfect life of Ralph Lauren Shirts upper class. Or as Ralph Lauren (Ralph Lauren) Mr Himself says: "the purpose of my design is to realize people's dreams Ralph Lauren Long-sleeved Polos - can imagine the best reality." Ralph Lauren (Ralph Lauren) fashion design fusion fantasy and inspiration of classical, romantic, innovation, all the details of the architecture in a not on the values of being eliminated by the time. Ralph Lauren (Ralph Lauren) are the main consumer class of medium or above income consumers and celebrities Ralph Lauren Shorts , and comfortable, good wear moderate price of Ralph Lauren, Ralph Lauren POLO shirts in Europe and the United States and Asia, has become almost everyone in the wardrobe essential clothing style!

Portret użytkownika kater88

If your lenses don’t feel

If your lenses don’t feel like glass, don’t panic — some models of Ray Ban Sunglasses have non-glass lenses but are still made from the highest quality materials.[3] To be clear, perfectly clear, glass lenses are a sign that your glasses are probably real Ray ban Resin , but non-glass lenses don’t necessarily mean they aren’t.

Look for low-quality metal hinges. Open the glasses and look at them from the back Ray ban Metal . The hinges in the corners of the glasses should be of good-quality metal construction. They should be cleanly bolted to the glasses, not glued on or held in place with cheap plastic — as noted above, these are signs of cheap Ray ban Plank , rushed manufacturing processes.

Many — but not all — Ray-Bans have a distinctive metal hinge that contains seven Oakley Active interlocking metal "teeth".[4] Seeing this is a good sign, but its absence shouldn't be cause for concern, as other types of high-quality metal hinges are sometimes used (for instance, for Ray-Ban's Aviators and Clubmasters).

Look for low-quality engravings in Oakley Antix the corners of the glasses. Look at your glasses from the front. If you're wearing most models of Wayfarers of Clubmasters, you should see small, silver, horizontal diamond Oakley Asian Fit or oval-shaped marks in the corners of the eyes. These should be sharp, shiny, and well-made. You shouldn't be able to scratch any of the shiny material off and they shouldn't seem like they can be easily removed. If the engravings don't look very well-made Oakley Batwolf , there's a good chance that the glasses aren't, either.

Look for a poor “RB” etching on one of Oakley C-Six . Most models of Ray-Ban glasses will have a small, almost-imperceptible "RB" etched in the trademark Ray-Ban font on one of the lenses. This will be small and near the edge of the lens, but it may be easier to see if you shine a light at the glasses from an angle Oakley Commit . If your glasses are fakes, you may not be able to see this at all or it may appear smudged or sloppily-etched.