Autor:

Data publikacji:

26.03.2014

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Zasady zarządzania publicznymi ogłoszeniami na portalu nasz-bocian.pl i w mediach społecznościowych Stowarzyszenia NASZ BOCIAN

Na mocy postanowienia zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN, zwanego dalej „Stowarzyszeniem NASZ BOCIAN” spisano następujące zasady zarządzania ogłoszeniami i treściami informacyjnymi na portalu nasz-bocian.pl oraz na stronach społecznościowych Stowarzyszenia NASZ BOCIAN:

Zasady ogólne

 1. Stowarzyszenie NASZ BOCIAN jako organizacja pożytku publicznego nie zamieszcza na swoich stronach reklam ani ogłoszeń płatnych.
 2. Stowarzyszenie NASZ BOCIAN jest w pełni niezależną organizacją pacjencką utrzymującą się ze składek członkowskich, wpływów z 1% OPP, darowizn od osób fizycznych i prawnych, dotacji z Funduszy Norweskich (projekt „audyt pacjencki nad ośrodkami leczenia niepłodności 2014 - 2015”) i jako taka nie pozostaje w stosunkach zależności z żadnym publicznym i niepublicznym ośrodkiem leczenia niepłodności, żadnym ośrodkiem adopcyjno - opiekuńczym, instytucjami państwowymi i samorządowymi ani też podmiotami komercyjnymi.
 3. Treści publikowane na stronach Stowarzyszenia NASZ BOCIAN oraz stronach społecznościowych Stowarzyszenia NASZ BOCIAN muszą spełniać warunek korzyści dla środowiska osób niepłodnych w postaci np. oferowania bezpłatnych usług i programów; informacji o działaniach podnoszących świadomość pacjencką; wydarzeń i programów związanych z edukacją pacjencką; ogłoszeń oraz informacji istotnych dla pacjentów i dla kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz zastępczych etc.
 4. Stowarzyszenie NASZ BOCIAN oraz reprezentujący je redaktorzy stron mają wyłączne prawo oceny nadesłanych materiałów i podjęcia decyzji, czy realizują one interes pacjentów oraz czy nie pozostają w sprzeczności z celami statutowymi Stowarzyszenia NASZ BOCIAN.
 5. Stowarzyszenie NASZ BOCIAN nie ponosi żadnej prawnej odpowiedzialności za materiały pochodzące ze źródeł zewnętrznych, w tym szczególnie za ich niezgodność z deklarowaną praktyką ogłoszeniodawcy.
 6. Pierwszeństwo publikacji na stronie głównej mają zawsze ogłoszenia i materiały własne Stowarzyszenia NASZ BOCIAN oraz informacje dotyczące wydarzeń, nad którymi Stowarzyszenie NASZ BOCIAN przyjęło patronat.
 7. Kolejność publikacji nadesłanych informacji i ogłoszeń jest każdorazowo ustalana przez redaktorów stron.
 8. Materiały przeznaczone do publikacji na stronach Stowarzyszenia NASZ BOCIAN powinny zostać przygotowane graficznie i zredagowane przez autorów w taki sposób, aby główną funkcją tekstu była funkcja informacyjna.
 9. Materiały o jednoznacznym wydźwięku promocyjnym i reklamowym będą odrzucane przez redaktorów stron.

Zakładki „Promocje, zniżki i programy dotyczące leczenia niepłodności w polskich ośrodkach leczenia niepłodności” oraz „Pomoc psychologiczna w polskich ośrodkach leczenia niepłodności”

 1. Informacja o promocjach, zniżkach i programach dotyczących leczenia niepłodności oraz o pomocy psychologicznej powinna zostać dostarczona Stowarzyszeniu NASZ BOCIAN przez ośrodki leczenia niepłodności lub inne podmioty zajmujące się leczeniem i/lub wspieraniem osób niepłodnych, zwane dalej „Ośrodkami”, do trzeciego dnia każdego bieżącego miesiąca na adres: stowarzyszenie@nasz-bocian.pl
 2. Publikacja informacji w formie comiesięcznej Zakładki nastąpi między czwartym i szóstym dniem każdego bieżącego miesiąca.
 3. Wprowadzenie korekt wynikających z błędu leżącego po stronie Stowarzyszenia NASZ BOCIAN możliwe jest bezzwłocznie po zgłoszeniu tej informacji Stowarzyszeniu NASZ BOCIAN na podany wyżej adres.
 4. Wprowadzenie korekt wynikających z błędu leżącego po stronie Ośrodka możliwe jest do momentu publikacji Zakładki, a po tym terminie jest uzależnione od możliwości czasowych administratorów i redaktorów portalu nasz-bocian.pl.
 5. Stowarzyszenie NASZ BOCIAN zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji informacji dostarczonej przez Ośrodek.

Publikacja ogłoszeń na stronie głównej portalu nasz-bocian.pl

Każdy może zwrócić się do Stowarzyszenia NASZ BOCIAN z prośbą o publikację ogłoszenia na stronie głównej portalu nasz-bocian.pl, o ile spełnia ono warunki wyrażone w pkt. 1 „Zasad ogólnych”.

 1. Na stronie głównej dodatkowo publikowane są informacje i ogłoszenia, które nie spełniają kryteriów informacji umieszczanych w Zakładkach, a które Ośrodek chciałby za pośrednictwem portalu nasz-bocian.pl udostępnić pacjentom.
 2. Stowarzyszenie NASZ BOCIAN zastrzega sobie prawo do dodatkowej publikacji informacji z Zakładek, jeśli uzna to za uzasadnione.