Autor:

Data publikacji:

14.12.2015

zaloguj się, żeby móc oceniać artykuły

Polityka współpracy Stowarzyszenia NASZ BOCIAN z biznesem

Publikujemy dokument opisujący zasady współpracy Stowarzyszenia NASZ BOCIAN z biznesem, obowiązujący od 19.04.2017.

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN jest niezależną organizacją pacjencką, utrzymującą się ze składek członkowskich, darowizn, dotacji ze środków publicznych i prywatnych, odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, zbiórek publicznych, dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego, dochodów z działalności gospodarczej, inwestycji kapitałowych (lokaty).

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN, zwane dalej „Stowarzyszeniem” na mocy uchwały zarządu z dnia 19 kwietnia 2017, przyjęło następujące zasady współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem i podmiotami biznesowymi:

I. Współpraca o charakterze finansowym

Darowizny

 1. Stowarzyszenie może przyjmować darowizny finansowe i rzeczowe od podmiotów biznesowych na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 2. Informacja w przedmiocie darowizn umieszczana jest w sprawozdaniu finansowym na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Reklama

 1. Stowarzyszenie może zamieszczać na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych płatne reklamy oraz płatne ogłoszenia podmiotów biznesowych.
 2. Stowarzyszenie może umieszczać w swoich wydawnictwach, innych niż wskazane w punkcie 1, reklamy oraz logotypy podmiotów biznesowych.

Inne

Stowarzyszenie może podejmować współpracę o charakterze finansowym z podmiotami biznesowymi na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

II. Współpraca o charakterze niefinansowym

Edukacja, oferty i informacja

 1. Stowarzyszenie prowadzi projekt „Promocje, zniżki i programy dotyczące leczenia niepłodności w polskich ośrodkach leczenia niepłodności” na dotychczasowych zasadach opisanych w „Zasadach zarządzania ogłoszeniami i treściami informacyjnymi na stronach internetowych Stowarzyszenia Nasz Bocian, w mediach społecznościowych i wydawnictwach".
 2. Stowarzyszenie prowadzi coroczną akcję czerwcowych badań nasienia z okazji Dnia Ojca dotyczącą zaproszenia do przekazania dowolnej puli bezpłatnych badań na rzecz pacjentów kierowanego do wszystkich ośrodków leczenia niepłodności w Polsce zgodnie z zasadą równości. Stowarzyszenie publikuje co roku listę ośrodków, które wzięły udział w czerwcowej akcji bezpłatnych badań nasienia.
 3. Stowarzyszenie może umieszczać informacje na temat innych akcji, promocji i ofert adresowanych do pacjentów na warunkach opisanych w Zasadach zarządzania ogłoszeniami i treściami informacyjnymi.

Współpraca merytoryczna

Stowarzyszenie współpracuje na zasadach nieodpłatnej współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz z jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej na następujących warunkach:

 1. Eksperci merytoryczni portalu nasz-bocian.pl Stowarzyszenie prowadzi stały projekt „Zapytaj eksperta” w ramach portalu nasz-bocian.pl, do udziału w którym zapraszani są specjaliści z wybranych dziedzin z zakresu tematycznego niepłodności i adopcji, zgodnie z potrzebami pacjentów zgłaszanymi Stowarzyszeniu. Wszyscy eksperci pracują nieodpłatnie i w ramach misji statutowej Stowarzyszenia.
 2. Przy współpracy merytorycznej nad szkoleniami, artykułami specjalistycznymi, konsultacjami merytorycznymi oraz projektami tematycznymi Stowarzyszenie współpracuje z ekspertami z wybranych dziedzin oraz instytucjami naukowymi przy zachowaniu następujących warunków:
  • współpraca ma charakter nieodpłatny
  • w przypadku autorstwa lub współautorstwa tekstu, artykułu oraz każdej innej sytuacji związanej z publikacją własności intelektualnej eksperta, jego udział będzie jawny i informacja o tym znajdzie się w publikacji

Patronaty

Stowarzyszenie może przyjąć patronat merytoryczny nad inicjatywami podmiotów biznesowych na następujących warunkach:

 1. Przyjęcie patronatu dotyczy działań edukacyjnych, informacyjnych i innych zgodnych z misją statutową Stowarzyszenia
 2. Przyjęcie patronatu odbywa się na drodze uchwały zarządu Stowarzyszenia
 3. Przyjęcie patronatu jest jawne i każdorazowo odnotowane w rocznym raporcie merytorycznym oraz opublikowane na stronach Stowarzyszenia w ramach portalu nasz-bocian.pl lub w mediach społecznościowych.